Skip to main content
Skip table of contents

Perde Betonarme Tasarım

Perde betonarme tasarım sonuçları ve perdelere ilişkin yetersizlik durumları Perde Betonarme diyaloğunda gösterilir. Perde betonarme diyaloğunda, perde enine ve boyuna donatıları, başlık bölgesi donatıları, analiz sonucunda hesaplanan iç kuvvetler, TBDY 'e ilişkin artırılmış iç kuvvetler, kapasite oranı sonuçları verilir. Perdelerin gövde ve başlık bölgesi donatıları Perde Betonarme diyaloğunda değiştirilebilir ve sabitlenebilir.

Perde Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Perde Donatıları komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Perde Betonarme Diyaloğu Genel Özellikler

Özet Bilgi

İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Adı formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.

Örneğin Bodrum Kat, P1

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.

Donatı hesap makinesi

Seçilen çap ve aralık için donatı miktarını alan cinsinden hesaplar.

Sadece güçlendirme perdeleri

Sadece güçlendirme perdelerini listeler.

Seç

İmlecin bulunduğu satırdaki objeyi seçer. Betonarme diyalog kapatıldığında seçilen eleman için işlem yapabilirsiniz.

Tüm Katlar

Kirişleri tüm kat boyunca ekranda listeler.

Filtre

Belirli koşullar tanımlayarak sadece o koşulu sağlayan elemanları süzmek için kullanılır.

Önceki

İmleç bir önceki satıra gider.

Sonraki

İmleç bir sonraki satıra gider.

Betonarme

Eleman betonarmesini tekrar yapar. Betonarme ile donatıya bağlı yönetmelik hesapları da tekrar yapılır. Önemli değişikliklerde betonarme yerine yapı analizini tekrarlamanız daha uygun olabilir.

Tamam

Yapılan değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Diyalogda Çıkan Olumsuzluklar ve Çözümleri

Analiz sonrasında perde betonarme diyaloğunda perde isminin olduğu sütunda bazı uyarılar kısaltılmış simge halinde verilir. Bu uyarılar, yönetmelik açısından bir olumsuzluğu bildirir.

Olumsuzluk

Açıklaması

K

Perdede kesme güvenliği sağlamıyor.

Perde kesme güvenliği sağlanmıyor

E

Maksimum normal kuvvet kontrolü sağlamıyor. Perde boyutları yetersiz gelmektedir.

Perdede Eksenel Kapasite Yetersiz

M

Maksimum pursantaj değeri aşılmıştır. Perde boyutları yetersiz gelmektedir.

Perdede Maksimum Pursantaj Aşıldı.

ab

TDY Madde 7.4.3.1'i sağlamıyor demektir. Perde kısa boyutunu arttırmak çözüm olabilir.

Kirişin kenetlenme boyu koşulu sağlanamadı.

As(-)

Yetersiz donatı.  Donatı seçiminde yeter büyüklükte donatı çapı işaretlenmemiş olabilir.

Perdede Donatı Yetersiz

Z

Kirişsiz döşeme veya kiriş radyede zımbalama dayanımını aşılıyor. Plak kalınlığını arttırmak veya başlık plağı teşkil etmek çözüm olabilir.

Radye döşemesi zımbalama güvenliği sağlanmıyor.

Döşeme zımbalama güvenliği sağlanmıyor.

T

TBDY Madde 7.11.5'de istinaden döşemeden perdeye veya perde koluna kuvvetli doğrultuda güvenle eaktarılacak deprem kuvveti kontrolü sağlanmamıştır.

Elemanların perde ile bağlantısında TBDY 7.11.5. koşulları sağlanamadı.

W

TBDY Madde 7.6.6.2'ye istinaden hw/lw>2 olan perdelerde, perde uzun yönünde, Denklem 7.3 koşulu sağlanmamıştır.

TBDY 7.6.6.2 güçlü perde koşullarını sağlamayan perdeler var

R

Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğime etkisinde kapasitesi oranı 1'den büyük olduğu durumda verilmektedir.

Perde kapasite oranı>1

Perdeler Sekmesi

image-20240524-101210.png

Özellikler

DS

İşaretli ise donatı sabitlenir. Perde donatılarında değişiklik yapıldığında DS otomatik olarak işaretlenir ve betonarme yapıldığında perde donatısı da sabit kalır. DS işaretli değilse, betonarme yapıldığında, perde donatıları, donatı seçim koşullarına göre tekrar belirlenir. .

İsim

image-20240524-101114.png

Perdenin plandaki adıdır. (P1, P101, P10 vb) Olumsuzluk durumunda ismin yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  P101(E) gibi..

Kat

image-20240524-101131.png

Perdenin bulunduğu katı belirtir.

B

Perdenin genişliğidir.

lw

image-20240524-101238.png

Perdenin uzunluğudur.

Sol

Sol bölgeye ait donatının adet ve çap olarak değeridir.

Orta

image-20240524-101315.png

Orta bölgeye ait donatının adet ve çap olarak değeridir. Perde hasır donatılı perde ise hücrede hasır donatı tipi yazar.

Sağ

image-20240524-101326.png

Sağ bölgeye ait donatının adet ve çap olarak değeridir.

Etriye

Perde gövde bölgesinin etriyesinin çapı ve aralığıdır.

Başlık etriye

Perde başlık bölgesinin etriyesinin çapı ve aralığıdır.

Vd

Düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvvetidir.

Ve

TBDY 7.6.6 'ya göre hesaplanan ve perde enine donatı hesabında esas alınan tasarım kesme kuvvetidir.

Vr

Perde kesme kuvveti dayanımıdır.

VeMax

TBDY Denklem 7.18 'e göre hesaplanan perdenin alabileceği en büyük kesme kuvvetir.

Kap. oranı

image-20240524-101424.png

Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altındaki perdenin, mevcut donatı yerleşiminde tüm kombinasyonlar etkisinde hesaplanan kapasite oranlarından en büyüğüdür.

Kesit Hücresi (Lif) Tasarımı Sekmesi

image-20240524-101507.png

Özellikler

Öngörüntü ve lejant

Kesit hücresi öngörüntüsü ve renklerin neleri ifade ettikleri gösterilir.

DGT için malzeme modeli

Kesit hücreleri ve donatıları TS500 de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli kriterlerine göre gösterimini sağlamaktadır.

ŞGDT için malzeme modeli

Kesit hücreleri ve donatıları TBDY de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli için ŞGDT kriterlerine göre gösterimini sağlamaktadır.

Kuvvetler - Donatı Alanları Sekmesi

image-20240524-101530.png

Özellikler

Kuvvetler tablosu

Yük: İlgili yükleme veya yük kombinasyonlarının adıdır.
i: Yatay elemanda elemanın sol ucu, düşey elemanda elemanın alt ucudur.
j: Yatay elemanda elemanın sağ ucu, düşey elemanda elemanın üst ucudur.
N: Elemanın eksenel kuvvetidir
V2, V3:  Elemanın 2 ve 3 yönündeki kesme kuvvetleridir.
T: Elemanın burulma momentidir.
M2: Elemanın 2 (minör) yönündeki eğilme momentidir.
M3: Elemanın 3 (majör) yönündeki eğilme momentidir.

Tasarım sonuçları

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmış, bu nedenle değişime uğramış ve dizayna giden uç kuvvetlerini gösterir. Ayrıca kullanılan değerler kalınlaştırılarak gösterilir. Uç kuvvetleri eleman lokal eksenlerinde hesaplanan değerlerdir.

Ham sonuçlar

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmamış ham uç kuvvetlerini gösterir. Uç kuvvetleri eleman lokal eksenlerindeki etkilerdir.

Global sonuçlar

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmamış uç kuvvetlerin global koordinatlardaki değerlerdir.

Sonuçları ayrı ayrı göster

4 modal analiz durumu için her deprem yüklemeli kombinsyondan 4 farklı sonuç elde edilir. Her modal durum için elde edilen değerlerin tek tek gösterilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.

En büyük sonuçları göster

4 ayrı modal durum için her yük kombinasyonundan elde edilen 4 farklı sonucun en büyük değerleri tabloda gösterilir.

Donatılar (hesaplanan - gereken -mevcut)

Sırasıyla; en olumsuz yükleme kombinasyondan bulunan donatı alanı, yönetmelik ve minimum donatı koşullarına göre konması gereken donatı miktarı ve perde için sol, orta ve sağ bölgelerinde nihai seçilen donatının toplam değerleri verilir.

Dizayn: Perde donatı hesabında kullanılan kombinasyonun adıdır.
M3 (majör): Perde donatı hesabında kullanılan kombinasyonunun 3 eksenindeki moment değeridir.
M2 (minör): Perde  donatı hesabında kullanılan kombinasyonunun 2 eksenindeki moment değeridir.
F1 (eksenel): Perde donatı hesabında kullanılan kombinasyonunun normal kuvvet değeridir.

Geometrik özellikler

image-20240524-101644.png

Hw: Perdenin yapı boyunca toplam yüksek değeridir.
Lw: Perdenin plandaki uzunluk değeridir.

Malzeme özellikleri

image-20240524-101746.png

Statik malzeme: Döşemenin statik malzemesi gösterilir.
fck: Betonun karakteristik basınç dayanımıdır.
fcd: Betonun karakteristik hesap basınç dayanımıdır.
fctd: Betonun karakteristik hesap çekme dayanımıdır.
fyk: Donatı çeliğin akma dayanımıdır.
fyd: Donatı çeliğin hesap dayanımıdır.

Kesme kuvveti

image-20240524-101916.png

Hw: Perdenin yapı boyunca toplam yüksek değeridir.
Lw: Perdenin plandaki uzunluk değeridir.
(Mp)t: Perdenin taban kesitinde hesaplanan pekleşmeli moment kapasite değeridir.
(Md)t: Perdenin taban kesitinde hesaplanan yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan moment değeridir.
Ve: Perde enine donatı hesabına esas alınan kesme kuvveti değeridir.
Vr: Perde kesitinin kesme dayanımı değeridir.

Kapasite Tasarımı Sekmesi

image-20240524-102248.png

Özellikler

Kapasite tablosu

Kombinasyon: İlgili kombinasyon gösterilir.
i: Yatay elemanda elemanın sol ucu, düşey elemanda elemanın alt ucudur.
j: Yatay elemanda elemanın sağ ucu, düşey elemanda elemanın üst ucudur.
N: Elemanın eksenel kuvvetidir
V2, V3: Elemanın 2 ve 3 yönündeki kesme kuvvetleridir.
T: Elemanın burulma momentidir.
M2: Elemanın 2 (minör) yönündeki eğilme momentidir.
M3: Elemanın 3 (majör) yönündeki eğilme momentidir.
Kapasite oranı: İlgili yükleme/kombinasyonda elemanın i ve j ucunda aldığı etkinin, o yüklemedeki kapasitesine oranını gösterir. Değer 1’den büyükse elaman maksimum kapasiteyi aşıyor demektir.

Mevcut donatı alanı

i ucu, açıklık ve j ucu için mevcut donatı alan değerleri gösterilir.

Kapasite Diyagramları Sekmesi

image-20240524-102310.png

Özellikler

2 ekseninde eğilme diyagramı

3 ekseninde eğilme diyagramı

Yükleme durumu

İncelenmek istenen kapasite diyagramlarına ilişkin kombinasyon listeden seçilebilir.

DGT

Kapasite eğrisinin TS500 de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli kriterlerine uyularak elde edilmesini sağlamaktadır.

ŞGDT

Kapasite eğrisinin TBDY de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli için ŞGDT kriterlerine uyularak elde edilmesini sağlamaktadır.

Moment - Eğrilik Sekmesi

image-20240524-110040.png

Özellikler

Şematik çizim

Moment - eğrilik diyagramı

Caltrans idealleştirilmiş modeli

image-20240523-122220.png

İşaretlenmesi halinde Moment-Eğrilik grafiği idealleştirilir. Akma momentinin üzerinden geçen eğimli bir doğru ile kesişen ve moment eğrilik grafiğinin arasındaki alanları eşitleyecek yatay bir doğrunun çizilmesi ile elde edilen bir moment eğrilik ilişkisidir.

Lif en yüksek gerilmeye ulaştığında dur

image-20240524-105531.png

İşaretlenmesi halinde grafik lif en yüksek gerilmeye ulaştığında grafik biter.

DGT

Moment eğriliğin TS500 de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli kriterlerine uyularak elde edilmesini sağlamaktadır.

ŞGDT

Moment eğriliğin TBDY de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli için ŞGDT kriterlerine uyularak elde edilmesini sağlamaktadır.

Nokta sayısı

Moment eğrilik grafiğinin kaç noktadan oluştuğunu belirlemek için kullanılmaktadır.

Açı

Moment eğrilik ilişkisinin elde edildiği tarafsız eksen açısını göstermektedir. Yukarıdaki görselde kırmızı ok ile belirtilmiştir.

Eksenel kuvvet

Moment eğrilik ilişkisinin hangi eksenel kuvvet etkisi altında çizildiğini göstermektedir.

Basınç sınırı

Belirlenen malzeme modeli moment-normal kuvvet etkileşiminde kesitin alabileceği en büyük eksenel basınç kuvvetidir.

Çekme sınırı

Belirlenen malzeme modeli moment-normal kuvvet etkileşiminde kesitin alabileceği en büyük eksenel çekme kuvvetidir.

Gerilme/şekil değiştirme çizgileri

Moment eğrilik ilişkisinin her bir adımında kesitteki gerilme ve şekil değiştirme durumunun renklendirilmiş bir şekilde gösterir.

Rapor oluştur

Moment Eğrilik detaylı raporunu oluşturur.

Denklem 7.3 Kontrolü Sekmesi

Bu sekmede TDY'ye göre perde uzun doğrultusunda güçlü kolon kontrolü ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilir.  

image-20240524-102425.png

Özellikler

Kontrol tablo

image-20240524-102451.png

Majör(+): Major yönde perdelerin, deprem + yönüne göre hesaplanan taşıma gücü momentleridir.
Majör(-): Major yönde perdelerin, deprem - yönüne göre hesaplanan taşıma gücü momentleridir.
Minör(+): Minör yönde perdelerin, deprem + yönüne göre hesaplanan taşıma gücü momentleridir.
Minör(-): Minör yönde perdelerin, deprem - yönüne göre hesaplanan taşıma gücü momentleridir.
Mra, Mrü: Perdenin uzun yönünde sırasıyla alt ve üst taşıma gücü momentleridir.
Mri, Mrj: Kirişlerin sırasıyla sol ve sağ taşıma gücü momentleridir.

image-20240524-102518.png

Nd: Kolon  taşıma gücü momentleri hesabında, depremin yönü ile uyumlu olarak bu momentleri en küçük yapan eksenel kuvvet değeridir.
Ac: Kolonun brüt enkesit  alanı değeridir.
fck: Betonun karakteristik basınç dayanımı değeridir.

Donatılar Sekmesi

Özellikler

3 boyutlu görüntü

Kolonlar

Seçenek işaretli ise kolon donatıları ekranda gösterilir.

Kirişler

Seçenek işaretli ise kiriş donatıları ekranda gösterilir.

Perdeler

Seçenek işaretli ise perde donatıları ekranda gösterilir.

Boyuna donatılar

Seçenek işaretli elemanlara ait boyuna donatılar ekranda gösterilir.

Enine donatılar

Seçenek işaretli elemanlara ait enine donatılar ekranda gösterilir.

Çapa göre renk

Seçenek işaretli ise farklı çaplardaki donatılar farklı renkte gösterilir. Hangi rengin hangi çapı temsil ettiği ekranın sağında yer almaktadır. Seçenek kapalı ise donatıların tamamı kırmızı olarak gösterilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.