Skip to main content
Skip table of contents

Kiriş Betonarme Tasarım

Kiriş betonarme tasarım sonuçları ve kirişlere ilişkin yetersizlik durumları Kiriş Betonarme diyaloğunda gösterilir. Kiriş betonarme diyaloğunda, kiriş enine ve boyuna donatıları (açıklık ve mesnet donatıları), analiz sonucunda hesaplanan iç kuvvetler, TBDY 'e ilişkin artırılmış iç kuvvetler, kapasite oranları, sehim ve çatlak kontrolü sonuçları verilir. Kiriş donatıları Kiriş Betonarme diyaloğunda değiştirilir ve sabitlenir.

Kiriş Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analiz+tasarım 'dan sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Kiriş Donatıları komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kiriş Betonarme Diyaloğu Genel Özellikler

Özet Bilgi

İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Adı, Pozu formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.

Örneğin Bodrum Kat, K1

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.

Donatı hesap makinesi

Seçilen çap ve aralık için donatı miktarını alan cinsinden hesaplar.

Seç

İmlecin bulunduğu satırdaki objeyi seçer. Betonarme diyalog kapatıldığında seçilen eleman için işlem yapabilirsiniz.

Tüm Katlar

Kirişleri tüm kat boyunca ekranda listeler.

Filtre

Belirli koşullar tanımlayarak sadece o koşulu sağlayan elemanları süzmek için kullanılır.

Önceki

İmleç bir önceki satıra gider.

Sonraki

İmleç bir sonraki satıra gider.

Betonarme

Eleman betonarmesini tekrar yapar. Betonarme ile donatıya bağlı yönetmelik hesapları da tekrar yapılır. Önemli değişikliklerde betonarme yerine yapı analizini tekrarlamanız daha uygun olabilir.

Tamam

Yapılan değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Diyalogda Çıkan Olumsuzluklar ve Çözümleri

Olumsuzluk

Açıklaması

K

Kirişin kesme güvenliği sağlamıyor. Kiriş boyutları arttırabilir.

Kiriş kesme güvenliği sağlanmıyor

M

Maksimum pursantaj değeri aşılıyor. ro= As  / [b.(h-pp)] > romax .

Kirişte Maksimum Pursantaj Aşıldı.

S

TS500 ani ve zamana bağlı sehim koşulları sağlamıyor. Kiriş boyutları arttırabilir.

Kiriş sehim sınırı aşıldı

N

Nd ≤ 0.1Acfck kiriş koşulunun sağlanmadığı ve kirişlerin kolon gibi donatılandırılmadığı durumlarda verilen bir olumsuzluktur.

Kiriş Nmax aşıyor
Kiriş için kolon gibi donatı tasarım kuralları sağlanmamıştır.

n

Kirişlerde Nd > 0.1Acfck durumu oluştuğunda ve kirişlerin kolon olarak donatılandırılma koşullarının sağlandığında verilen bilgilendirme mesajıdır.
NOT: Bilgilendirici bir mesajdır yetersizlik anlamına gelmez.

Kiriş Nmax aşıyor

Ç

TS500 çatlak sınırları koşulları aşılıyor.

ab

TDY Madde 7.4.3.1'i sağlamıyor demektir. Kirişin kendi ekseni doğrultusunda saplandığı kolonun kısa boyutunu arttırmak çözüm olabilir.

Kirişin kenetlenme boyu koşulu sağlanamadı.

Br

TS500 burulma koşulu aşılıyor.

As(-)

Yetersiz donatı durumu. Donatı seçiminde yeter büyüklükte donatı çapı işaretlenmemiş olabilir.

Kirişte Donatı Yetersiz

D

Dengeli donatı oranı sağlanamadı.

TS500 Dengeli donatı oranı kontrolü sağlanmadı.

R

Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğime etkisinde kapasitesi oranı 1'den büyük olduğu durumda verilmektedir.

Kiriş kapasite oranı >1

Kirişler Sekmesi

Bu sekmede kiriş boyut ve donatıların listesi tablo olarak verilir.

image-20240523-111419.png

Özellikler

DS

Donatı sabitleme  sütunudur. İşaretli ise donatı sabitlenir. Kiriş donatılarında değişiklik yapıldığında DS otomatik olarak işaretlenir ve betonarme yapıldığında kiriş donatısı da sabit kalır. DS işaretli değilse, betonarme yapıldığında, kiriş donatıları, donatı seçim koşullarına göre tekrar belirlenir.

İsim

Kirişin plandaki adıdır. (K1, K101, K10 vb) Olumsuzluk durumunda ismin yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  K101(M) gibi.

Kat

image-20240523-111852.png

Kirişin bulunduğu katın adı bu hücrede görünür.

B, H

Kirişin sırasıyla genişliği ve yüksekliğidir. B ve H hücrelerinde çift tıklayarak boyutları değiştirme imkanınız vardır. Boyut değiştirildiğinde değiştirilen boyutlara göre kiriş donatı hesabı o kiriş için yapılır.

Sol üst

Kirişin sol mesnet kesitinin üstünde bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir.  Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Sol alt

Kirişin sol mesnet kesitinin altında bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Üst

image-20240523-111610.png

Kiriş üst donatısının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Pilye

Kiriş pilye donatısının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Alt

image-20240523-111740.png

Kiriş alt donatısının adet ve çap cinsinden değeridir .Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Sağ üst

Kirişin sağ mesnet kesitinin üstünde bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Sağ alt

Kirişin sağ mesnet kesitinin altında bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Enine

Kiriş etriyesinin sırasıyla orta bölge ve sıklaştırma bölgesindeki çapı ve aralığıdır. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Gövde

Kiriş gövde donatısının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

F1(t)/Asfyk

image-20240312-123341.png

Eksenel çekme kuvvetinin eksenel çekme sınırına oranı.

F1(c)/Acfck

 

image-20240312-123348.png

Eksenel sıkıştırma kuvvetinin eksenel sıkıştırma sınırına oranı.

Betonarme Konfigürasyonu Sekmesi

Betonarme konfigürasyonu sekmesinde, kiriş çizimi görünür. Farenin sol tuşunu basılı tutarak çizimi sağa-sola kaydırabilirsiniz.

Kiriş adını belirten (K1 25/50 vs.) kiriş yazısını üstünde sol tuş tıkladığınızda, kiriş donatıları gösteren bir diyalog açılır. Bu diyalogda kirişin donatı çap ve/veya adetleri değiştirilebilir.

image-20240523-112214.png

Aynı işlem çizim üstünde bulunan herhangi bir donatı yazısı değeri üstünde tıklanarak da yapılabilir. Bu durumda sadece tıklanan donatının değiştirileceği diyalog açılır.

Komşu mesnetleri güncelle: Değiştirilen donatı komşu kirişle ortak kullanılan bir donatı ise bu seçenek önemlidir. Seçenek işaretlenirse komşu mesnette bulunan donatı da otomatik olarak değiştirilir.

Betonarme konfigürasyonunda, özellikle sürekli kirişlerin mesnetlerinde görünen yeşil ve/veya kırmızı daireler, kiriş donatılarının nerede kesileceğini belirler.

Daire yeşil ise, donatı bir sonraki açıklığa devam ettirilir. Daire kırmızı ise, donatı mesnette kesilir.

Daireler fare ile tıklanarak, kırmızı ve/veya yeşil (donatı geçer/geçmez) duruma getirilir. Donatı kesim durumuna göre, donatı düzenlemesi otomatik yapılır, fazla ya da eksik donatılar, ekranda izlenebilir. Eksik donatılar kırmızı renkle kullanıcıya iletilir.

Gönye: Yeşil ise donatı gönye ile kesilecek demektir. Kırmızı ise donatı düz olarak bırakılacak veya komşu kirişe devam edecek demektir.

Kısmı geçiş: Yeşilde kısmi geçiş aktif, kırmızıda inaktiftir. Sürekli ama genişlikleri farklı kirişler için konulmuş bu seçenek, donatıların belirli bir oranının diğer kirişe geçip geçmeyeceğini düzenler. Genişlikleri farklı sürekli iki kirişte, bu seçenek işaretlenirse, komşu iki kirişin genişlik değerlerinin bölümünden bulunan oran kadar bir oran dikkate alınarak donatı geçişi düzenlenir. Örneğin 1.kiriş 50, 2.kiriş 25 cm genişliklerinde olsun. 25/50=0.5 oranı bulunur. Donatı adetleri, örneğin düz donatı adedi 4 olsun. 2 adet donatı kısmi geçiş yapacak 2 adet donatı ise gönye ile kesilecek demektir.

Birleştir: Kiriş sürekli ise, sürekli kirişler otomatik olarak aynı süreklilikte olurlar ve donatı maksimum donatı uzunluk değeri(12 metre) kadar sürekli çizilir.  Dolayısıyla bu seçenek otomatik olarak yeşildir. Eğer seçenek iptal edilirse (kırmızı yapılırsa), iptal edilen kiriş sürekli çizilmez, ortak mesnette komşu kirişten kopartılır.

Donatı Alanları Sekmesi

image-20240523-112329.png

Özellikler

Donatılar bölümü (hesaplanan - gereken - mevcut)

image-20240523-113132.png

Kirişin sol mesnetinde, üst ve alt; ortada; açıklık ve  montaj; sağ mesnette; üst ve alt olmak üzere hesaplanan, gereken ve mevcut şeklinde donatı alanlarının toplamı verilir. Hemen altında ayrıca, donatı hesabının hangi yükleme kombinasyonundan yapıldığı ve o kombinasyona ait moment değerleri de yazılır.

Sol moment0= Kiriş sol mesnetinde, moment sıfır noktasının, kiriş sol ucuna olan mesafesidir. Değer istenirse değiştirilebilir. Kiriş detaylarında pilyenin kırım mesafesi,  buraya yazan değer kadar alınır.

Sağ moment0= Kiriş sağ mesnetinde, moment sıfır noktasının, kiriş sağ ucuna olan mesafesidir. Değer istenirse değiştirilebilir. Kiriş detaylarında pilyenin kırım mesafesi,  buraya yazan değer kadar alınır.

Statik malzemeler

image-20240523-104321.png

Döşemenin statik malzemesi gösterilir.

fck

image-20240523-104546.png

Betonun karakteristik basınç dayanımıdır.

fcd

image-20240523-105007.png

Betonun karakteristik hesap basınç dayanımıdır.

fctd

image-20240523-105016.png

Betonun karakteristik hesap çekme dayanımıdır.

fyk

image-20240523-105026.png

Donatı çeliğin akma dayanımıdır.

fyd

image-20240523-105032.png

Donatı çeliğin hesap dayanımıdır.

Tabla genişliği

image-20240523-113503.png

Kiriş tabla değeridir. Dikdörtgen kesitlerde kiriş genişliği değeridir. (b)

Simetrik kesitlerde;
b = bw + 1/5  lp

Simetrik olmayan kesitlerde,
b = b1 + 1/10  lp
lp = a  ln

a için şu değerler kullanılabilir:
Tek açıklıklı basit mesnetli kirişler  a=1
Sürekli kirişler(kenar açıklık) a=0.8
Sürekli kirişler(orta açıklık) a=0.6
Konsol kirişlerde a=1.5

Üst sınırlar
b <= bw+12  hf  (simetrik kesit)
b<=£ b1+6  hf  (asimetrik kesit)

veya
b <= bw+½  an (simetrik kesit)
b <= b1+½  an (asimetrik kesit)

Kiriş boyu

image-20240523-113628.png

Kiriş boy değeridir.

Kombinasyon

image-20240523-113809.png

Ve değerini veren yükleme kombinasyonun adıdır.

image-20240523-114047.png

Kesme hesabının yapıldığı mesnet... (sol ve ya sağ)

ln

image-20240523-114347.png

Kiriş temiz açıklığı.

Tasarım kesme kuvveti (Ve)

image-20240523-114421.png

Etriye hesabında kullanılan dizayn kesme kuvvetidir.  

Süneklik düzeyi yüksek kirişlerde;
Ve = Vdy ± ( Mpi + Mpj )  /  ln
Vd: Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvvetidir.
Mpi, Mpj: Sol ve sağ ucu taşıma gücü momentleridir.  Süneklik düzeyi normal kirişlerde;
Vd değeri direk Ve olarak alınır.

Vcr

image-20240523-114512.png

Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvvetidir.
Vcr: 0.65 fctd bw d

Vc

image-20240523-114530.png

Beton tarafından taşınan kesme kuvvetidir.
Ve - Vdy >= 0.5 Vd ise Vc=0 alınır.
Aksi durumda, Vc= 0.8 Vcr hesaplanır.
Vd: Yük katsayılarıyla çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvvetidir.

Vr

image-20240523-114543.png

Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvveti değeridir. Etriye hesabında kullanılan dizayn kesme kuvveti Ve'nin Vr'yi aşmasına izin verilmez.

Vr'nin hesabında izlenen yol:
Vw: Kesme donatısının kesme dayanımına katkısıdır.
Vw= (Asw/s)  * fywd * d
Vr= Vc + Vw
Pilyenin kesme kuvvetine katkısı hiç zaman kesme hesabına katılmaz.

Vmaks

image-20240523-114609.png

Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvvetidir.
Vmaks= 0.22 fcd bw d
Ve <= Vmaks veya Ve<=Vr olmalıdır, aksi durumda kesit yetersizdir. Bu durumda söz konusu kiriş için kesit yetersiz uyarısı verilecektir.

TS500 vd

image-20240523-114721.png

Tasarım kesme kuvveti TS500'e göre belirlenir.

TS500 vMax

image-20240523-114735.png

Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvveti TS500'e göre belirlenir.

asw/s

image-20240523-115617.png

asw/s

Kesme kuvveti hesabı sonucunda sıklaştırma bölgesi için bulunan tek kollu etriyenin 1 metresindeki alanıdır. Ve hesaplanır.

Ve = Vdy ± ( Mpi + Mpj )  /  ln

Ve>Vmaks veya Ve>Vr ise kesit yetersizdir.

Ve= (Asw/s)*fywd*d + 0.8 Vc formülünden Asw/s hesaplanır. S, 1 metre kabul edilir.

 Ve - Vdy >= 0.5 Vd ise Vc=0 alınır.

Asw/s değerinin hiç bir durumda 0.3(fctd/fywd)*bw değerinden küçük olmasına izin verilmez.

Donatı

image-20240523-115702.png

Asw/s değerinden seçilen etriye donatısıdır. Sırasıyla etriyenin adedi, donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesindeki aralığı şeklinde gösterilir.

Çapraz donatı

image-20240523-115726.png

Bağ kirişlerinde, çapraz donatı dizaynı ilgili bilgileri kontrol bilgilerini tablo olarak listeler. (TBDY Madde 7.6.8)

Ln > 2hk ve V <=1.5 bw d fcd kontrolleri yapılır.

Asd = Vd / (2fydsin(y))

ln: Kiriş temiz açıklığı
hk: Kiriş yüksekliği
Vd: Yük katsayılarıyla çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti

d= hk-paspayı

fctd: Beton karakteristik hesap çekme dayanımı
Sin(y): Çapraz donatı demetinin yatayla yaptığı açı
Asd: Her bir çapraz donatı demetindeki toplam donatı alanı
Çapraz: Çapraz donatı demetinin adedi ve çapı
Etriye:  Çapraz donatı demetinin çap ve aralık cinsinden etriye değeri

Kesit Hücresi (Lif) Tasarımı Sekmesi

image-20240523-115926.png

Özellikler

Öngörüntü ve lejant

image-20240523-115953.png

Kesit hücresi öngörüntüsü ve renklerin neleri ifade ettikleri gösterilir.

DGT için malzeme modeli

Kesit hücreleri ve donatıları TS500 de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli kriterlerine göre gösterimini sağlamaktadır.

ŞGDT için malzeme modeli

Kesit hücreleri ve donatıları TBDY de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli için ŞGDT kriterlerine göre gösterimini sağlamaktadır.

İ ucu

Kirişin i ucunda lif ve donatı düzenini gösterir.

J ucu

Kirişin j ucunda lif ve donatı düzenini gösterir.

Kuvvetler Sekmesi

Özellikler

Kuvvetler tablosu

Yük: İlgili yükleme veya yük kombinasyonlarının adıdır.
i: Yatay elemanda elemanın sol ucu, düşey elemanda elemanın alt ucudur.
j: Yatay elemanda elemanın sağ ucu, düşey elemanda elemanın üst ucudur.
N: Elemanın eksenel kuvvetidir
V2, V3:  Elemanın 2 ve 3 yönündeki kesme kuvvetleridir.
T: Elemanın burulma momentidir.
M2: Elemanın 2 (minör) yönündeki eğilme momentidir.
M3: Elemanın 3 (majör) yönündeki eğilme momentidir.

Tasarım sonuçları

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmış, bu nedenle değişime uğramış ve dizayna giden uç kuvvetlerini gösterir. Ayrıca kullanılan değerler kalınlaştırılarak gösterilir. Uç kuvvetleri eleman lokal eksenlerinde hesaplanan değerlerdir.

Ham sonuçlar

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmamış ham uç kuvvetlerini gösterir. Uç kuvvetleri eleman lokal eksenlerindeki etkilerdir.

Global sonuçlar

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmamış uç kuvvetlerin global koordinatlardaki değerlerdir.

Sonuçları ayrı ayrı göster

4 modal analiz durumu için her deprem yüklemeli kombinsyondan 4 farklı sonuç elde edilir. Her modal durum için elde edilen değerlerin tek tek gösterilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.

En büyük sonuçları göster

4 ayrı modal durum için her yük kombinasyonundan elde edilen 4 farklı sonucun en büyük değerleri tabloda gösterilir.

Moment ve kuvvetler

M değerleri, global koordinat eksen takımına göre ilgili eksen etrafındaki momentleri, F değerleri ilgili eksen istikametindeki kuvvetleri belirtir.

Mr/Mdizayn: Kiriş taşıma gücü ve dizayn momenti değerleridir.

Mr (-)/Mr(+): Kesitin çekme ve basınç bölgelerinde hesaplanan taşıma gücü momentleridir.

As üst: Kesitin üst bölümlerinde bulunan toplam donatı alanlarıdır.

As alt: Kesitin alt bölümlerinde bulunan toplam donatı alanlarıdır.

Kayma güvenliği: Bu mesajı gördüyseniz, kirişte kesme kuvveti kontrolleri aşılıyor demektir.

Sehim aşıyor:  Bu mesajı gördüyseniz, kirişte sehim kontrolü sağlamıyor demektir.

Maksimum pursantaj aşıldı: Bu mesajı gördüyseniz, kirişte maksimum pursantaj kontrolü sağlamıyor demektir.

TS500 Dengeli donatı oranı limiti: TS500’de tanımlanan dengeli donatı oranının 0,85 katıdır.

Donatı oranı farkı: Bakılan eleman ucunda çekme ve basınç donatı oranları farkıdır.

Kapasite Tasarımı Sekmesi

Özellikler

Kapasite tablosu

Kombinasyon: İlgili kombinasyon gösterilir.
i: Yatay elemanda elemanın sol ucu, düşey elemanda elemanın alt ucudur.
j: Yatay elemanda elemanın sağ ucu, düşey elemanda elemanın üst ucudur.
N: Elemanın eksenel kuvvetidir
V2, V3: Elemanın 2 ve 3 yönündeki kesme kuvvetleridir.
T: Elemanın burulma momentidir.
M2: Elemanın 2 (minör) yönündeki eğilme momentidir.
M3: Elemanın 3 (majör) yönündeki eğilme momentidir.
Sınır oranı: İlgili yükleme/kombinasyonda elemanın i ve j ucunda aldığı etkinin, o yüklemedeki kapasitesine oranını gösterir. Değer 1’den büyükse elaman maksimum kapasiteyi aşıyor demektir.
Ger.As.: İlgili yükleme kombinasyonundaki elemanın ihtiyaç duyduğu donatı alanıdır.

Mevcut donatı alanı

i ucu, açıklık ve j ucu için mevcut donatı alan değerleri gösterilir.

Kapasite Diyagramları Sekmesi

image-20240523-120146.png

Özellikler

2 ekseninde eğilme diyagramı

3 ekseninde eğilme diyagramı

Yükleme durumu

İncelenmek istenen kapasite diyagramlarına ilişkin kombinasyon listeden seçilebilir.

DGT

Kapasite eğrisinin TS500 de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli kriterlerine uyularak elde edilmesini sağlamaktadır.

ŞGDT

Kapasite eğrisinin TBDY de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli için ŞGDT kriterlerine uyularak elde edilmesini sağlamaktadır.

İ ucu

Yatay elemanda elemanın sol ucu, düşey elemanda elemanın alt ucudur.

J ucu

Yatay elemanda elemanın sağ ucu, düşey elemanda elemanın üst ucudur.

Moment - Eğrilik Sekmesi

image-20240523-122114.png

Özellikler

Şematik çizim

image-20240523-122136.png

Moment - eğrilik diyagramı

image-20240523-122203.png

Caltrans idealleştirilmiş modeli

image-20240523-122220.png

İşaretlenmesi halinde Moment-Eğrilik grafiği idealleştirilir. Akma momentinin üzerinden geçen eğimli bir doğru ile kesişen ve moment eğrilik grafiğinin arasındaki alanları eşitleyecek yatay bir doğrunun çizilmesi ile elde edilen bir moment eğrilik ilişkisidir.

Lif en yüksek gerilmeye ulaştığında dur

İşaretlenmesi halinde grafik lif en yüksek gerilmeye ulaştığında grafik biter.

Tabla

image-20240523-122323.png

Seçenek işaretlenirse tabla kullanılır.

image-20240523-122401.png

Döşeme donatısından dolayı tablada dikkate alınması gereken ekstra donatı alanıdır. Burada yazılan donatı alanı değeri mevcut kiriş donatı alanına eklenir.

DGT

Moment eğriliğin TS500 de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli kriterlerine uyularak elde edilmesini sağlamaktadır.

ŞGDT

Moment eğriliğin TBDY de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli için ŞGDT kriterlerine uyularak elde edilmesini sağlamaktadır.

Nokta sayısı

Momet eğrilik grafiğinin kaç noktadan oluştuğunu belirlemek için kullanılmaktadır.

Açı

Moment eğrilik ilişkisinin elde edildiği tarafsız eksen açısını göstermektedir. Yukarıdaki görselde kırmızı ok ile belirtilmiştir.

Eksenel kuvvet

Moment eğrilik ilişkisinin hangi eksenel kuvvet etkisi altında çizildiğini göstermektedir.

İ ucu

Yatay elemanda elemanın sol ucu, düşey elemanda elemanın alt ucudur.

J ucu

Yatay elemanda elemanın sağ ucu, düşey elemanda elemanın üst ucudur.

Basınç sınırı

Belirlenen malzeme modeli moment-normal kuvvet etkileşiminde kesitin alabileceği en büyük eksenel basınç kuvvetidir.

Çekme sınırı

Belirlenen malzeme modeli moment-normal kuvvet etkileşiminde kesitin alabileceği en büyük eksenel çekme kuvvetidir.

Gerilme/şekil değiştirme çizgileri

Moment eğrilik ilişkisinin her bir adımında kesitteli gerilme ve şekil değiştirme durumunun renklendirilmiş bir şekilde gösterir.

Rapor oluştur

Moment Eğrilik detaylı raporunu oluşturur.

Sehim ve Çatlak Sekmesi

image-20240523-122526.png

Özellikler

Sehim ve çatlak tablosu

image-20240523-122654.png

Sehim ve çatlak kontrollerinde kullanılan değerleri, sehim ve çatlak sonuçları verilir.

Kiriş: Sehim ve çatlak kontrolü sonuçlarının gösterildiği kirişin adıdır.
Ln: Kiriş temiz açıklığıdır.
Delta ig: Sabit yüklere göre hesaplanan ani sehim değeridir.
Delta iq: Hareketli yüklere göre hesaplanan ani sehim değeridir.
Lamda delta ig: Sabit yüklere göre hesaplanan zamana bağlı  sehim değeridir.
Delta t: Ani ve sehim değerleri kullanılarak hesaplanan toplam sehim değeridir.
(Delta t= Delta ig + Delta iq+ Lamda delta ig)
delta iq < l / 360: Hareketli yüklere göre hesaplanan ani sehim değerinin  açıklığa göre kontrolüdür. Sağlamazsa sehim koşulu aşılıyor demektir. ideCAD uyarı verir.
Delta t < l/240: Toplam sehim değerinin açıklığa göre kontrolüdür. Sağlamazsa sehim koşulu aşılıyor demektir. ideCAD uyarı verir.
Kontrol (sehim): Sehim kontrolünün yapılıp yapılmadığı bilgisidir.
Omega: Kirişte oluşan çatlak değeri (TS500 formül 13.5)
Omega < omega max: İzin verilen çatlak sınırına göre çatlak değerinin kontrolüdür. Koşul sağlanmazsa ideCAD uyarı verir.
Kontrol (çatlak): Çatlak kontrolünün yapılıp yapılmadığı bilgisidir.

Sabit yüke bağlı sehim eğrisi

Hareketli yüke bağlı sehim eğrisi

Burulma Sekmesi

Kirişlerde burulma kontrolleri TS500’de önerilen yönteme göre yapılmaktadır. Bu sekmede kiriş burulma kontrollerinde kullanılan değerleri, burulma hesapları sonucunda kesitte konulması gereken donatılar varsa bunların bilgileri gösterilir. .

Özellikler

Burulma momenti

Td: Tasarım burulma momenti değeridir.
Tcr: Kesitin burulmada çatlama dayanımı değeridir.
S: Burulma dayanım momenti değeridir.

Donatı alanı

Aov/s: Kesme için gereken etriye kesit alanının 1 metrelik kesitteki değeridir.
Aot/s: Burulma için gereken etriye kesit alanının 1 metrelik kesitteki değeridir.
Ao/s: Etriye çubuğunun kesit alanının 1 metrelik kesitteki değeridir.
Asl: Burulma için gerekli boyuna donatı alanıdır.

Etriye

D: Donatı çapı değeridir.
s: Açıklıktaki donatı aralığı değeridir.
sk: Sıklaştırma bölgesindeki donatı aralığı değeridir.

Kontrol

Burulma donatısı

Kirişin üst, orta ve alt bölgelerinde yer alan burulma donatısı bilgisi verilir.

Donatılar Sekmesi

Bu sekmede kirişe ait üç boyutlu donatı görseli gösterilir.

Özellikler

3 boyutlu görüntü

Kolonlar

Seçenek işaretli ise kolon donatıları ekranda gösterilir.

Kirişler

Seçenek işaretli ise kiriş donatıları ekranda gösterilir.

Perdeler

Seçenek işaretli ise perde donatıları ekranda gösterilir.

Boyuna donatılar

Seçenek işaretli elemanlara ait boyuna donatılar ekranda gösterilir.

Enine donatılar

Seçenek işaretli elemanlara ait enine donatılar ekranda gösterilir.

Çapa göre renk

Seçenek işaretli ise farklı çaplardaki donatılar farklı renkte gösterilir. Hangi rengin hangi çapı temsil ettiği ekranın sağında yer almaktadır. Seçenek kapalı ise donatıların tamamı kırmızı olarak gösterilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.