Skip to main content
Skip table of contents

Perde Ayarları

Perde Ayarları komutuyla betonarme perdenin çizim, kaçıklık, materyal seçimi, statik malzeme gibi ayarlarına ulaşılır.

Perde Ayarları Komutunun Yeri

Perde komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Perde yardımcı toolbarından Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Girilmiş bir perde üzerinde çift tıklandığında da diyalog açılır.

Mimari Programda

Ribbon menüde Giriş sekmesi Betonarme başlığı altından da ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından da ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240516-121014.png

Özellikler

Perde Adı

Buraya girilen rakamın önüne P indisi getirilerek perde adı oluşturulur (P1, P15 gibi). Program bu isimleri perdelerin çizilme sırasına göre arttırır. Perde isimleri perdeler çizildikten sonra da değiştirilebilir. Değiştirilen perde isimleri P indisli olmak zorunda değildir. Herhangi bir isim kullanılabilir.

Grup Adı

L, U, C vb. kollardan oluşan perdeleri tek perde elemanı olarak tasarımını yapmak için grup adı verilir. Aynı grup adı verilen perdeler; betonarme tasarımda perde grubu altında ve listelenir ve perde grubu raporu olarak hesap çıktıları hazırlanır.

Genişlik

Perde genişliği, perdenin plandaki kalınlığını ifade eder.

Üst Kot/Kot

Üst Kot ve Kot parametreleri perdenin üst ve alttan kısaltmak veya uzatmak için kullanılır. Sıfır bırakıldığı sürece Kolon Kat Genel Ayarları diyaloğunda verilen kat yüksekliği kadar alınır. Bu durumda perde alt düğüm noktası kat tabanında, üst düğüm noktası kat tavanında yer alır.

Üst Kot hanesine pozitif değer girilirse perde üst düğüm noktası girilen değer kadar yukarıya uzatılır, negatif değer girilirse perde aşağıya kısalır. Kot hanesine pozitif değer girilirse kolon alt ucu girilen değer alttan kısalır. Negatif değer girilmesi durumunda perde alttan uzar.

Perde Rengi

Perde kenar çizgilerinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Kalem kalınlıkları ekranda farkedilmez. Çizim kağıda çizdirilirken geçerlidir.

Aktif Tarama

Perde için planda geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyaloğu açılır. Bu diyalogda, tarama tipleri tablosundan istenen tarama tipi ve rengi seçilir

Kaçıklık → Alt/Üst/Orta/Tanımlı

Perdenin iki ucundaki düğüm noktalarını birleştiren aksa göre, perdenin nereden tanımlı olacağını belirler.

Bakış yönüne göre perdenin üst kenarı ile çakışacaksa üst, alt kenarı ile çakışacaksa alt, perdenin tam ortasından geçecekse orta seçeneği işaretlenir. Sanal perde aksı başka bir hattan geçecekse Tanımlı seçeneği işaretlenir ve alttaki veri giriş kutucuğuna, perde üst kenarına göre mesafe girilir.

Materyal

Perdenin yüzeylerinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Yüzeyler seçilen materyal ile kaplanır ve renderlarda bu şekilde görüntülenir.
Gerçek doku uzunluğuna doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır.
Açıya, dokunun açısı girilir.
U ve V öteleme ile dokunun x ve y düzlemindeki hareket değeri girilir.
U ve V aynalama ile dokunun y ve x düzlemine göre simetrisi alınır.
Tek materyal seçeneği işaretlenerek, perdenin tüm yüzeylerinde, “Ön materyal” ‘de seçilen materyal kullanılır.

Yazılar Sekmesi

image-20240516-121052.png

Özellikler

İsim X/İsim Y

Perde Adı yazısının perde sol üst (yazı perdenin üstündeyse) ya da alt köşesine (yazı perdenin içindeyse) göre X ve Y koordinatları girilir. Yazı X değeri pozitif girilirse yazı kenardan sağa doğru, negatif girilirse sola doğru kayar. Yazı Y değeri pozitif olursa yazı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar. Burada belirtilen yönler bakış yönüne göre düşünülmelidir. İsim ve boyut birlikte yazdırılıyorsa yazılar bu koordinatlara göre yerleştirilir.

Boyut X/Boyut Y

Perde Boyutu yazısının perde sağ üst (yazı perdenin üstündeyse) ya da alt köşesine (yazı perdenin içindeyse) göre X ve Y koordinatları girilir. Boyut X değeri pozitif girilirse yazı kenardan sola doğru, negatif girilirse sağa doğru kayar. Yazı Y değeri pozitif olursa yazı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar. Burada belirtilen yönler bakış yönüne göre düşünülmelidir. İsim ve boyut birlikte yazdırılıyorsa kullanılmaz.

Adı Yazısı ve Boyut Yazısı

Adı Yazısı bölümündeki parametreler perde ad yazısını, Boyut Yazısı Ayarları bölümündeki parametreler de perde boyutu yazısını yönetir.

Yükseklik

Ad ve boyut yazılarının yüksekliği girilir.

Renk

Yazıların rengi ayarlanır. Renk kutucuğunun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanarak renk seçilir. Altta buluan yazı tipi kutucuğu tıklandığında ad ve boyut yazısının yazı tipi değiştirilebilir.

Statik Betonarme Sekmesi

image-20240516-121137.png

Özellikler

Statik malzeme

Perde elemanında kullanılacak statik malzeme listeden seçilir. Statik malzeme betonarme elemanı olarak Yapı Ağacında Malzemeler altında tanımlanabilir.

4.3.2.4b maddesi kenar perde/çelik çapraz durumu

TBDY 4.3.2.4(b) maddesinde belirtilen kenar perdelerin devrilme momenti kontrolü yapılırken perdenin durumunu belirlemek için kullanılan seçenektir. Bu koşul otomatik olarak kontrol edilebileceği gibi kullanıcı inisiyatifine de sunulmuştur.

Kesme dayanımı hesabı

Kesme dayanımı hesabı için Sol ve Sağ başlıkta enine donatı kullanılma durumuna karar verilir.

Hasır donatı kullan

Hasıe donatı kullanımı aktif hale getirilir. İstenirse hasır donatı başlık boyunca uzatılır.

Sonlu eleman genişliği

Perde, sonlu elemanlar yöntemi ile modellenir. Sonlu eleman genişliği kullanılarak perde elemanın ağ genişlikleri belirlenir.

Su basman/tüm katlarda devam etmeyen perde

Girilmiş bir perdenin özellikleri açıldığında aktif hale gelir. Eğer perde bir subasman perdesi ya da tüm kat boyunca devam etmeyen bir perde ise bu seçenek işaretlenir. İşaretlendiğinde ilgili perde, alfam hesabında ve B1 düzensizliği kontrolünde etkili kesme alanına dahil edilmez. Ayrıca TBDY 2018 madde 4.3.4.9’da belirtilen iç kuvvet büyütme katsayısı uygulanmaz.

Bu perde konsol döşemeyi taşıyor

Perde konsol bir döşemenin mesnedi ise bu seçenek işaretlenebilir. Aksi durumda işaretlenmemelidir.

Alt ucu ankastre mesnet

image-20240508-134518.png

Seçilmesi halinde düşeyde sürekli olmayan perdelerin alt ucu ankastre olarak hesap yapılır. Alt katlarda devam eden perdelerde bu seçenek işaretli olmalıdır. İşaretin kaldırılması modelde düşey süreklik sorunu oluşturur. Bu seçeneğin işareti, perdenin iki ucunda kolon ve  altında kiriş olması durumunda perdenin sadece kolonlara bağlanması isteniyorsa kaldırılabilir.

Manşonlu donatı eki

Perdede bindirmeli ek yerine maşonlu donatı eki yapılması istenirse bu seçenek aktif hale getirilir. Şaşırtma mesafesi kutucuğuna maşon uygulaması için şaşırtma değeri girilir.

Temel Filizleri

Temel filizleri otomatik bulunur. İstenirse temel filizlerini ayrı oluştur ya da ana donatı ile aynı yap seçeneklerinden biri işaretlenir.

Temel filizleri için subasman seviyesi kotu

 Temel filizleri için subasman seviyesi kotu otomatik bulunur. Bazı özel hallerde tanımlı seçeneği kullanılarak kutucuğa istenilen subasman seviyesi kotu manuel girilebilir.

Sıcaklık Sekmesi

image-20240516-121257.png

Açıklamalar

Tanımlı sıcaklık parametreleri

İşaretlendiğinde eleman bazında T1 ve T2 sıcaklık yüklemelerini aktif hale getirir.

Sıcaklık farkı (T1)

T1 yüklemesinin sıcaklık farkı verilir.

Sıcaklık farkı (T2)

T2 yüklemesinin sıcaklık farkı verilir.

Rijitlik azaltma faktörleri

İlgili eleman için sıcaklık hesabında kullanılacak rijitlik azaltma faktörünü verilir.

Rijitlik Azaltılması Sekmesi

image-20240516-121334.png

Bu sekme, sadece Perde seçilip Obje Özellikleri ile Perde Ayarları açıldığında görünür. Bu sekmede perde rijitllikleri, deprem, düşey, rüzgar ve toprak itkisi yüklemeleri için ayrı ayrı belirli bir çapan değeriyle azaltılabilir. Rijitlik azaltması,  eleman elastisite modülü ya da atalet momenti bazında seçenekli olarak uygulanabilir.

Seçenekler

 

Perde rijitllikleri, deprem, düşey, rüzgar ve toprak itkisi yüklemeleri için ayrı ayrı belirli bir çapan değeriyle azaltılabilir. Rijitlik azaltması,  eleman elastisite modülü ya da atalet momenti bazında seçenekli olarak uygulanabilir.

E = AzaltmaFaktörü *E veya

I = AzaltmaFaktörü * I olarak uygulanır.

Performans Analizi Sekmesi

image-20240516-120007.png

Özellikler

Lifli polimer güçlendirmesi kullan

Lifli polimer ile güçlendirilecek perdelerde Lifli polimer özellikleri bu seçenek işaretlenerek yapılır. Lifli Polimer Kütüphanesi 'nde tanımlanmış olan lifli polimerlerden bir tanesi ve sargı sayısı seçilerek güçlendirme yapılır.

Donatı korozyonu çarpanı

image-20240516-120246.png

Yapı performans analizinde kullanılan bir orandır. Bu satıra yazılan oranla, deprem yönetmeliğinde belirtilen korozyon şartlarına maruz kalmış mevcut yapılarda, donatılarda oluşan yıpranma, yapının performans hesabında dikkate alınabilir. Bu satırda tanımlanan değer, elemanları mevcut donatı alanlarıyla çarpılır ve çarpım sonucunda bulunan değer donatı alanı olarak dikkate alınır. YeniAlan=çarpan*MevcutAlan

Yetersiz kenet. boyu akma

Elemanların çelik akma gerilmesini azaltmak için kullanılır. Bu satıra girilen değer, elemanın çelik akma değeri ile çarpılır. YeniÇelikAkmaDeğeri=çarpan*MevcutÇelikAkmaDeğeri

Etriye sıklaştırması var

image-20240516-120349.png

Mevcut yapıya ait kolonun alt ve üst ucunda etriye sıklaştırması varsa bu seçenek işaretlenir. Bu seçenek işaretlendiğinde kolonlarda sargılı beton davranışı olduğu kabulü yapılır. Mevcut kolonun sıklaştırma bölgesindeki etriyelerin kanca açısının tanımlanması için 90˚ veya 135˚ kancalı seçeneklerinden biri işaretlenmelidir.

Nonlineer itme analizi için malzeme modeli

Doğrusal, doğrusal olmayan (yayılı plastik davranış) ve otomatik seçeneklerinden biri seçilerek, doğrusal olmayan itme analizi yapılırken perdelerde tanımlanan malzeme modeli belirlenir.

Donatı Tasarımı Sekmesi

image-20240516-121440.png

Özellikler

Güçlendirme perdesi

Girilen perde güçlendirme perdesi ise, bu satır işaretlenmelidir.

Sağ ve sağ kolonu başlık olarak kullan: Güçlendirme perdesinin sağında ve solunda bulunan kolonların güçlendirme perdelerine başlık olarak kabul etmesi isteniyorsa seçenekler işaretlenir.

Kısa başlık perdesi

Grup perdelerde 1/6 boyut oranını sağlamayan ve diğer perdenin başlığı olarak hesaplarda ve çizimlerde gösterilmesi istenen kısa perdelerde bu seçenek işaretlenir.

Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde ilgili perdede etriye ve boyuna donatı tasarımı ve çizimi perde başlıklarına dahil edilerek  yapılacaktır.

Örnek ekran görüntüsü de seçilmiş olarak gösterilen kısa perde, perde grubuna dahil edilerek özelliklerinde kısa başlık perdesi olarak işaretlenir.

Başlık donatısı

Varsayılan değer 0.50'dir. Bu parametre; perde uç bölgesi düzenlenecek perdelerde, perde uç donatısı miktarı için toplam donatı miktarına göre bir alt limit oluşturur. Başka bir deyişle uç donatısı miktarı, yönetmelik koşullarının yanında, en az bu satıra verilen oran kadar belirlenir.

Örneğin değer 0.5 verildiğinde, perdenin tamamı için gerekli donatı miktarı 100 cm2 ise, orta bölgeye 50 cm2, uç bölgelerine sol ve sağ için 25cm2 donatı yerleştirilir. Yerleştirilen donatılar yönetmelik gereği konması gereken donatıdan az seçilmez.

Başlık bölgesi uzunluğu

Aksi belirtilmediği sürece program, perde uç bölge uzunluklarını TBDY'de belirtilen koşullara göre belirler. Bununla birlikte istenirse başlık bölgesi uzunluğunu, belirli değerlerde düzenlenebilir.

Program bulsun işaretlenirse, ilgili perde için başlık bölgesi uzunluğu TDY koşullarına göre düzenlenir. Kullanıcı bulsun işaretlenirse, ilgili perde için sol ve/veya sağ satırlarında verilen uzunluk değerleri kadar başlık bölgesi uzunluğu düzenlenir.  

Donatı Tasarım Seçenekleri

Kesişen perdelerin birbirleriyle donatı bağlantıları perdelerin statik durumuna göre oluşturulur. Sistem perdelerinde, yatay gövde donatıları birbirlerinin içine kadar uzatılarak birbirlerine bağlanırken, bodrum çevre perdeleri bu sistem perdelerine ankrajla bağlanırlar. Donatı tasarım seçeneklerinden bu perdenin nasıl gövde donatısı ile donatılandırılacağını değiştirebilirsiniz. Otomatik olarak, üst katlarda devam eden perdeler sistem perdesi olarak sınıflandırılır. Rijit kat yüksekliğinin altında kalan ve üst katlarda devam etmeyen perdeler bodrum çevre perdesi olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmalara uymayan durumlarda kullanıcı isterse, seçili perdenin gövde donatılarının nasıl donatılandırılacağını bu seçeneklerle belirleyebilir.

Taşıyıcı sistem perdesi: Seçenek işaretlendiğinde seçilen perdenin/perdelerin taşıyıcı sistem perdesi olarak donatı tasarımı yapılır.

Bodrum çevre perdesi: Seçenek işaretlendiğinde seçilen perdenin/perdelerin bodrum çevre perdesi olarak donatı tasarımı yapılır.

Geometriye göre karar ver: Seçenek işaretlendiğinde program perde/perdelerin donatı tasarımına otomatik olarak karar verir.

Aplikasyonda daima dışarıda detaylandır

İşaretlendiğinde, perde pozisyonun ve çevresinde bulunan diğer elemanların yakınlık / uzaklık durumuna göre ne olursa olsun detay açılmasını sağlar.

Kullanıcı tanımlı birleşim

Perdelerin bağlanma durumlarına göre, perdelerin arasındaki açı ve perde tipine (bodrum veya sistem perdesi) göre program otomatik olarak en uygun çizimi otomatik oluşturur. Bu çizimlere istenilirse kullanıcı tarafından müdahale edebilir.

İki ve daha fazla perdenin birleştiği durumda iki perde kullanıcı tanımlı olarak öncelikli olarak belirlenebilir.

Birincil perde - Donatıları kesiştir

Öncelikli perdeler için  "Birincil Perde - Donatıları kesiştir" seçeneği seçilerek ile perdenin sol ve sağ ucu için perdelerin donatıları birleşim tipi belirlenmiş olur.

İki bodrum perdesi birleşimi örneği:

Sistem perdesi ile bodrum perdesi birleşimi örneği:

Birincil perde - Donatıları kenetle

Öncelikli perdeler için  "Birincil Perde - Donatıları kenetle" seçeneği seçilerek ile perdenin sol ve sağ ucu için perdelerin donatıları birleşim tipi belirlenmiş olur.

İki bodrum perdesi birleşimi örneği:

Sistem perdesi ile bodrum perdesi birleşimi örneği:

Perdeye bağla

Parametre olarak ankraj yapılacak perde ismi girilir. Tanımlı perdeye kenetlenme yapılır.

P15 Perdesi P03 Perdesine bağlı              

P15 Perdesi P03 Perdesine bağlı

Sol perdeye ankraj yap/Sağ perdeye ankraj yap

Üç ve daha fazla perdenin birleştiği durumda perdelerin hangi perdeye ankraj olacağı kullanıcı tanımlı olarak belirlenebilir.

P08 Perdesinin "Sol perdeye ankraj yap" parametresi kullanıcı tanımlı olarak değiştirilerek aşağıdaki şekillerde çizim alınabilir.

Sağ uçta perdeyi sürekli kabul et

Bu opsiyon  ile perde yatay donatıları istenilen birleşim noktasında 12m donatı boyu koşuluna bakılmasızın kesilerek bindirmeli ek yapılabilir veya kolona ankraj  yapılması sağlanabilir.

P08 perdesi için sağ uçta perdeyi sürekli kabul et özelliği aktif:

P08 perdesi için sağ uçta perdeyi sürekli kabul et özelliği aktif değil:

P08 perdesi için sağ uçta perdeyi sürekli kabul et özelliği aktif:

P08 perdesi için sağ uçta perdeyi sürekli kabul et özelliği aktif değil:

Kiriş Ankrajı Sekmesi

Bu sekmede Güçlendirme Perdesinin üstünde ve altında bulunan kirişlerin perde ile bağlantı donatılarının ayarları yapılmaktadır.

image-20240516-121539.png

Özellikler

Donatı çapı

İlgili bağlantı için donatı çapı değerleri girilir.

Donatı aralığı

İlgili bağlantı için donatı aralığı değerleri girilir.

Ankraj Boyu

“Tanımlı Donatı boyları” seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir ve kullanıcı tanımlı olarak ankraj boyu girilebilir.

Uzatma Boyu

“Tanımlı Donatı boyları” seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir ve kullanıcı tanımlı olarak ankraj boyu girilebilir.

Üst ankraj donatılarını del-geç oluştur

İşaretlenmesi halinde güçlendirme perdelerindeki üst ankraj donatılarını bir üst perdeye del-geç donatısı olarak düzenler. Alt bölge ankraj donatı ayarları da üst bölge ankraj donatılarının ayarları ile aynı olur. Müdahale edilmesi gerekmez.

Ankrajların bölgeleri ve donatı konumları verilen renklere göre aşağıda gösterilmiştir:

Ankrajlarda del-geç oluşturulmadığı durumda

Ankrajlarda del-geç oluşturulduğu durumda

Kiriş Ankrajı

Güçlendirme Perdesi Kolon Ankrajları Sekmesi

Bu sekmede Güçlendirme Perdesinin sağında ve solunda bulunan kolon elemanları arası bağlantı donatılarının ayarları yapılmaktadır.

Ankrajların bölgeleri ve donatı konumları verilen renklere göre aşağıda gösterilmiştir:

image-20240516-120741.png

Özellikler

Donatı çapı

İlgili bağlantı için donatı çapı değerleri girilir.

Donatı aralığı

İlgili bağlantı için donatı aralığı değerleri girilir.

Ankraj boyu

“Tanımlı Donatı boyları” seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir ve kullanıcı tanımlı olarak ankraj boyu girilebilir.

Uzatma boyu

“Tanımlı Donatı boyları” seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir ve kullanıcı tanımlı olarak ankraj boyu girilebilir.

Delgeç donatısı

İşaretlenmesi halinde güçlendirme perdelerindeki kolon ankraj donatılarını bir sonraki elemanlara delgeç donatısı olarak düzenler.

Mantolama Ankrajları Sekmesi

Bu sekmede Güçlendirme Perdesinin sağında ve solunda bulunan manto yapılmış kolon elemanlarının mantolama ankraj donatılarının ayarları yapılmaktadır.

Ankrajların bölgeleri ve donatı konumları verilen renklere göre aşağıda gösterilmiştir:

image-20240516-121629.png

Özellikler

Donatı çapı

İlgili bağlantı için donatı çapı değerleri girilir.

Ankraj Boyu

“Tanımlı Donatı boyları” seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir ve kullanıcı tanımlı olarak ankraj boyu girilebilir.

Delgeç donatısı

İşaretlenmesi halinde güçlendirme perdelerindeki kolon ankraj donatılarını bir sonraki elemanlara delgeç donatısı olarak düzenler.

Zımbalama-Döşeme Sekmesi

image-20240516-121934.png

Özellikler

Zımbalama donatı tipi

TBDY 2018 Madde 7.11.11 ve madde 7.11.12'de açıklanan zımbalama donatı tipleri işlem yapılan düşey taşıyıcı elemanı için  listeden seçilebilir. Zımbalama donatı kullanılmayacaksa "Zımbalama donatısız" tipi seçilebilir.

Seçilen tipe göre diyalogda verilen değerleri düzenleyebilirsiniz.

Her zaman zımbalama kontrolü yap

image-20240516-113317.png

Bu seçenek işaretlendiğinde betonarme kolon için her durumda zımbalama kontrolü yapılır.

Ayrıca Bakınız: Zımbalama Kontrolü

Zımbalama-Temel Sekmesi

image-20240516-122050.png

Özellikler

Zımbalama donatı tipi

TBDY 2018 Madde 7.11.11 ve madde 7.11.12'de açıklanan zımbalama donatı tipleri işlem yapılan düşey taşıyıcı elemanı için  listeden seçilebilir. Zımbalama donatı kullanılmayacaksa "Zımbalama donatısız" tipi seçilebilir.

Seçilen tipe göre diyalogda verilen değerleri düzenleyebilirsiniz.

Her zaman zımbalama kontrolü yap

image-20240516-113317.png

Bu seçenek işaretlendiğinde betonarme kolon için her durumda zımbalama kontrolü yapılır.

Ayrıca Bakınız: Zımbalama Kontrolü

Yapı Bileşenleri Sekmesi

image-20240516-122249.png

Yapı Bileşenleri Ekle: Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini objeye atar.

  • Yapı Bileşeni Ekle butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyalogu açılacaktır.

  • Bu diyalogda sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi seçin.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme ataması yapılabilir.

Bileşen seçimi diyalogunda bulunan parametreler şunlardır:

Bileşen seçimi diyaloğu kullanım bölümünde bulunan parametreler şunlardır:

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin, malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1” satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40’ı kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın yerine aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar ile aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1” ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe -alana, çevreye, uzunluğa vs.-, bölgeye -yan alan, üst, kenar vs.- oranlanacağı belirlenir. Oranla liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde perde objesi ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır.

Perde

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Ön uzunluk

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile perde bakış yönüne göre ön tarafının uzunluğu  çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Arka uzunluk

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile perde bakış yönüne göre arka tarafının uzunluğu  çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Ortalama uzunluk

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile perdenin ön ve arka yüzlerin uzunluğundan bulunan  ortalama uzunluk değeri çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Ortalama yükseklik

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile perdenin sol ve sağ uçlarının yüksekliğinin ortalaması alınarak bulunan uzunluk değeri çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Kalınlık

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile perdekalınlığı çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Ön alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, perdenin bakış yönüne göre  ön tarafta kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Arka alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, perdenin bakış yönüne göre  arka tarafta kalan yüzeyin alanı ile çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Ön ve arka alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile perdenin ön ve arka alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Başlangıç alanı

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile perdenin bakış yönüne göre  sol tarafda kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Bitiş alanı

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile perdenin bakış yönüne göre  sağ tarafda kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Başlangıç ve bitiş alanı

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile perdenin sol ve sağ tarafta kalan yüzey alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Üst alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, perdenin üstünde kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Alt alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, perdenin altında kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Üst ve alt alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile perdenin üst ve alt tarafında kalan yüzey alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Yan alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, perdenin yanlarında kalan yüzeylerin her biri çarpılarak bulunan toplam değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, hacim değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü ile perde hacmi çarpılarak kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak

aynen kullanılacak demektir.


Sonraki Konu

Perde Çizimi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.