Skip to main content
Skip table of contents

Nervür - Kaset Betonarme Tasarım Parametreleri

Nervür-Kaset Parametreleri komutu ile betonarme nervür ve kaset döşeme tasarımında kullanılan tasarım parametreleri belirlenir. Paspayı, maksimum ve minimum donatı aralığı vb. parametreler nervür ve kaset döşeme parametreleri penceresinden belirlenir.

Nervür - Kaset Parametreleri Diyaloğunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Tasarım Parametreleri başlığı altından Nervür - Kaset Parametreleri komutuna tıklayarak Nervür - Kaset Parametreleri diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

Nervür - Kaset Parametreleri

Betonarme tasarımda ve donatı yerleştirilmesi aşamasında hangi kriterlere uyulacağı parametreler ile belirlenir.

Özellikler

Beton örtüsü

Nervür ve kaset dişlerinin içindeki çekme veya basınç donatısının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Minimum Açıklık Çekme Pursantajı

Nervür-Kaset dişinde çekme bölgesine konulacak minimum donatıyı  belirleyen parametredir. Nervür ve kaset dişlerinde, bu parametre diş açıklığında alta, diş mesnetinde üstte kullanılır. Donatı hiçbir koşulda  bu parametreyle belirlenen sınırdan az olamaz.

Maksimum Pursantaj

Nervür-kaset dişine konulacak çekme donatısının(mesnette üst donatı, açıklıkta alt donatı) üst sınırını belirler. Donatı hiçbir koşulda  bu parametreyle belirlenen sınırdan fazla olamaz. Fazla olması durumunda maksimum pursantajın fazla olduğu nervür-kaset dişi için “kesit yetersiz” mesajı verilecektir.

Gövde Demiri İçin H

Nervür-kaset dişinin yüksekliği bu parametrede yazan değerden  fazla ise dişe 2 adet 10’luk gövde donatısı yerleştirilir.

Minimum Etriye Aralığı

Nervür-kaset dişine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden az olmayacak şekilde seçilir.

Maksimum Etriye Aralığı

Nervür-kaset dişine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir.

Çift Etriye İçin Min. B

Nervür-kaset dişinin genişliği bu parametreyle karşılaştırılır. Dişin genişliği bu parametrede yazan minimum genişlik değerini aşmadığı sürece dişler çift kollu bir etriye ile donatılandırılırlar. Aksi durumda 2 tane çift kollu etriye ile donatılandırılırlar.

Etriye boyunun belirlenmesinde komşu kiriş donatılarını dikkate al

Diş etriyesinin boyu hesaplanırken üstte montaj ile altta düz donatıyı saracak şekilde yerleştirileceği düşünülür. Bu seçenek işaretlendiğinde üst montajla birlikte varsa komşu kirişten gelen düz donatıların da etriye içine girdiği kabul edilir. Bunun sonucunda etriye boyu üstte komşu girişten gelecek donatılar için pay bırakılmış olarak hesaplanır ve açılımda o şekilde çizilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.