Skip to main content
Skip table of contents

Genel Betonarme Tasarım Parametreleri

Genel Betonarme Parametreleri komutu ile tüm betonarme elemanlardaki tasarım parametreleri belirlenir. Minimum donatı aralığı, ilave donatı sayısı, donatı bindirme boyu ayarları, kolon/perde donatı kenetlenme boyu ayarları, fiber beton modeli ile kapasite kontrolü genel betonarme ayarları penceresinden yapılır.

Tasarım parametrelerine Genel Betonarme Ayarları diyaloğundan ulaşabilirsiniz.

Genel Betonarme Ayarları Diyaloğunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Tasarım Parametreleri başlığı altından Genel Betonarme Parametreleri komutuna tıklayarak Genel Betonarme Ayarları diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

Genel Betonarme Ayarları

image-20240523-064529.png

Özellikler

Minimum donatı aralığı

image-20240523-064614.png

Donatı seçimi ekranında tariflenebilen donatı çaplarının, donatı yerleştirilmesi sırasında nasıl kullanılacağını belirleyen parametrelerden biridir. Buraya yazan değerden küçük aralıklı donatı yerleştirilmesi yapılmaz. Bu koşul sağlanmadığı sürece donat seçim parametrelerinde işaretlenen donatı çaplarına göre domatı çapı arttırılır.

Donatı seçimini için izin verilen kombinasyon aralığı

image-20240523-064627.png

Donatı seçimi sırasında, kullanılacak çaplar arasındaki farkı belirleyen değerdir. Örneğin, kirişin düz ve pilye donatısı için donatı seçiminde 12, 14, 16 ve 18'lik çaplar işaretlenmiş olsun. Bu satıra 2 yazıldıysa, düz ve pilye çapları 12 ve 16 (veya 14 ve 18) olabilecek demektir.

Maksimum ilave donatı sayısı

image-20240523-064637.png

Kiriş betonarmesinde ilaveler için maksimum sınırı belirleyen satırdır. Betonarme sırasında bu satırda yazılan değer aşıldığında çap arttırılır. Çapın arttırılabilmesi için, donatı seçimde kullanılabilecek çap değerlerinin yeterli büyüklükte seçilmesi koşuldur. Son çapta ise ideCAD koyabildiği kadar ilaveyi kesite yerleştirir.

Minimum pilye alt kalan

image-20240523-070027.png
image-20240523-070034.png

Kiriş, sürekli temel, nervür, kaset kirişi açılımlarında , pilyenin kırılıp kırılmamasını belirleyen değerdir. Kirişlerde pilye moment sıfır noktasından kırılır. Kırıldıktan sonra altta kalan parça bu satırda yazan değerden küçük ise pilye kırılmaz. Bu şart bu sekmede bulunan “Min altta kalan pilye boyu L/2 satırı” işaretlenmezse uygulanır. L/2 satırı işaretlenirse, minimum pilye alt kalanda yazan değer ile, kiriş uzunluğunun yarısı karşılaştırılır ve hangi değer büyükse, o kullanılır.

Fiber beton modelini kullanarak kapasite oranı kontrolü yap

image-20240523-070043.png

Bu seçenek işaretlendiğinde, tasarımı ve donatı yerleşimi yapılan betonarme elemanın (kolon-kiriş-perde) üç boyutlu kapasite eğrisi kesit hücresi modeli (fiber model) kullanılarak hesaplanır ve betonarme elemanın kapasite oranı kontrol edilir.

Aralarında açı farklı küçük kirişleri sürekli kabul et

image-20240523-070049.png

Kirişler arasındaki açı, belirtilen açıdan küçük ise bu kirişler sürekli kiriş olarak çizilecektir. Bu değer 30 dereceden fazla olamaz.

Aralarında açı farklı küçük perdeleri sürekli kabul et

image-20240523-070116.png

Perdeler arasındaki açı, belirtilen açıdan küçük ise bu perdeler sürekli perde olarak çizilecektir. Bu değer 30 dereceden fazla olamaz.

Daha kısa donatıları birleştir

image-20240523-070108.png

Süreli temel açılımlarında kullanılan düz, montaj ve gövde donatılarının nasıl kesileceğini belirleyen parametredir. Bu seçenek işaretli değilse, donatılarının adet ve çaplarına bakılmaksızın donatılar her mesnette kesilirler.  Seçenek işaretli ise, adet ve çapları aynı olan donatılar bu satıra yazılan değer kadar birleştirilirler. Donatı yazılan değere ulaştığında en yakın mesnette kesilir.

Örneğin dört açıklıklı bir sürekli temel sistemi düşünelim. Açıklıklar sırası ile  - 4 m - 3.5m - 4 m - 5 m - olsun ve montaj donatıları da her kiriş için 2 adet 12’lik donatı olsun. Donatı maksimum boyu da bu satırda 12 m verilmiş olsun. Seçenek işaretli ise donatı 3. mesnede kadar uzatılacak (toplam 11.5 m<12 m olduğundan), 3. mesnette kesilecek, dördüncü kirişte yeni bir montaj donatısı atılacaktır. Satır işaretli değilse, donatı uzunluğuna bakılmadan her bir kiriş için tek donatı atılacaktır.

Minimum donatı bindirme boyu

Donatının bindirme boyunun en az ne kadar alınacağını belirleyen seçeneklerdir.

Fi *  : Verilen çarpan değerine göre bindirme boyu, donatı çapının katına göre belirlenecektir.

Min. l :  Verilen minimum uzunluk değerine göre bindirme boyu belirlenecektir.

Her iki seçenek de işaretlenmezse bindirme boyu TS500'e göre hesaplanan Lb kadar alınır.

Kolon/perde ankraj donatısı kenetlenme boyu

Kolon/perde filizlerinin minimum uzunluğunu belirleyen seçenektir. İlgili seçeneklerin sağlandığı koşul, temel, kolon ve perde filizlerine uygulanacaktır.

Lb * : Verilen çarpana göre uzunluk, Lb'nin katına göre belirlenecektir. Lb, TS500'deki formülle açıklanan kenetleme uzunluğudur.

Fi *  : Verilen çarpana göre uzunluk, donatı çapının katına göre belirlenecektir.

Min. l : Verilen minimum uzunluk değerine göre ankraj boyu belirlenecektir.

Eşit ve büyük olduğunda manşonlu donatı eki kullan

image-20240523-070126.png

Manşonlu donatı eki ile imal edilecek en küçük donatı çapı burada yer alan listeden seçilir.

Ankraj boyu çarpanı

Güçlendirme çizimlerinde ankraj donatısının uzunluğunu belirleyen değerdir. Girilen değer, donatı çapı ile çarpılarak kullanılır.

Uzatma boyu çarpanı

Güçlendirme çizimlerinde, perdeden üst kata doğru çizilen ankraj donatılarının uzunluğunu belirleyen değerdir. Girilen değer, donatı çapı ile çarpılarak kullanılır.

Büküm boyu, ince ve kalın donatılar

Güçlendirme donatılarının gönye boylarını belirleyen değerdir. Girilen değer, donatı çapı ile çarpılarak kullanılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.