Skip to main content
Skip table of contents

Sürekli Temel Betonarme Tasarım Parametreleri

Sürekli Temel Parametreleri komutu ile Betonarme Sürekli Temel Tasarımında kullanılan tasarım parametreleri belirlenir. Paspayı, maksimum ve minimum donatı oranı ve etriye aralığı, ampatman donatı özellikeri vb. parametreler tekil temel parametreleri penceresinden belirlenir.

Sürekli Temel Parametreleri Diyaloğunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Tasarım Parametreleri başlığı altından Sürekli Temel Parametreleri komutuna tıklayarak Sürekli Temel Parametreleri diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

Sürekli Temel Parametreleri

Betonarme tasarımda ve donatı yerleştirilmesi aşamasında hangi kriterlere uyulacağı parametreler ile belirlenir.

image-20240523-074024.png

Özellikler

Beton örtüsü

image-20240523-074117.png

Temel kirişi içindeki donatının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Minimum çekme pursantajı

Temel kirişinde çekme bölgesine konulacak minimum donatıyı  belirleyen parametredir. Bu parametre temel kirişin  açıklığında alta ve temel kirişin mesnetinde üstte kullanılır. Donatı hiçbir koşulda  bu parametreyle belirlenen sınırdan az olamaz. Ayrıca   minimum çekme pursantajı 0.8 fctd /fyd bağıntısından büyük olacak şekilde kontrol yapılır.

Min etriye aralığı

image-20240523-074124.png

Temel kirişine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden az olmayacak şekilde seçilir.

Max. etriye aralığı

image-20240523-074130.png

Temel kirişine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir.

Çift etriye için min. B

image-20240523-074138.png

Temel kirişinin genişliği bu parametreyle karşılaştırılır. Genişlik bu parametrede yazan minimum genişlik değerini aşmadığı sürece temel kirişi çift kollu bir etriye ile donatılandırılırlar. Aksi durumda her 40 cm içine çift kollu etriye bir etriye açılır.

Ampatman min. donatı oranı

image-20240523-074148.png

Sürekli temelde ampatmana konulacak minimum donatıyı  belirleyen parametredir. Ampatman donatısı hiç bir koşulda  bu parametreyle belirlenen sınırdan az olamaz. Minimum donatı ampatman momentinden bulunan hesap donatısı ile karşılaştırılır.

Ampatman min. donatı aralığı

image-20240523-074155.png

Sürekli temelde ampatmana konulacak donatının aralığı bu parametrede belirtilen değerden az olmayacak şekilde seçilir.

Ampatman max. donatı aralığı

image-20240523-074208.png

 Sürekli temelde ampatmana konulacak donatının aralığı bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir.

Gövde demiri için min. H

image-20240523-074217.png

Temel kirişin yüksekliği bu parametrede yazan değerden  fazla ise temel kirişine gövde donatısı yerleştirilir.

Maks. montaj + düz aralığı

image-20240523-074226.png

Kiriş genişliği bu satırda yazılan değere bölünür ve kirişe konulacak minimum montaj veya düz donatı sayısı bu değere göre belirlenir.

Etriye sıklaştırması

image-20240523-074238.png

İşaretlenirse sürekli temelde mesnet bölgesinde açıklığa konan etriye aralığının yarısı kadar bir aralıkta etirye sıklaştırması yapılır. İşaretlenmezse, sürelli temel mesnetine, açıklıkla aynı aralıkla etriye yerleştirilir..

Hesapta deprem momentlerini kullan

image-20240523-074246.png

Temel hesabında üst yapıdan gelen düşey (sabit ve hareketli) yüklemeden oluşan kolon tesirleri dışında deprem yüklemelerinden oluşan kolon tesirleri de hesaba katılır ve en olumsuz kombinasyona göre sürekli temel hesapları yapılır. İşaretli değilse, sadece düşey yüklemeden oluşan kolon momentleri hesaba katılırlar.

Minimum açıklık momenti olarak ql2/12 kullan

image-20240523-074254.png

Bu seçenek işaretlenmesi durumunda sürekli temellerde açıklık momenti en az açıklık= q*l*l/12'den bulana moment kadar kabul edilir. Donatı dizaynı bu momente göre yapılır. Hesaptan bulunan açıklık momenti q*l*l /12'den büyükse hesaptan bulunan açıklık momenti donatı dizaynında kullanılır.

l = Sürekli temel temiz açıklığı
q= Zemin taşıma gücü değerinden bulunan sürekli temel yükü

Dağıtma donatıları

Kullanılacak dağıtma (tevzi) donatısının çapı belirtilir.

Maksimum aralık

Temelin ampatmanına konulacak tevzi(dağıtma) donatısının aralığı bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.