Skip to main content
Skip table of contents

Kesit ve Elemanların Hasarlarının Tanımlanması (15.3.3)

Mevcut binaların performans analizinde sünek elemanlar için kesit düzeyinde üç hasar durumu ve hasar sınırı tanımlanmıştır. Bunlar Sınırlı Hasar (SH), Kontrollü Hasar (KH) ve Göçme Öncesi Hasar (GÖ) durumları ve bunların sınır değerleridir. Mevcut yapıların performans değerlendirmesi Kesitlerin hasar bölgelerine göre yapılır. Kritik kesitlerinin hasar bölgeleri Sınırlı Hasar Bölgesi, Belirgin Hasar Bölgesi, İleri Hasar Bölgesi ve Göçme Bölgesi olarak tanımlanır.


  • Plastik mafsalların kesit hasar durumlarında göre kesit Hasar Bölgesi otomatik olarak belirlenir.

  • Perdelerde uygulanan yayılı plastik davranış modeli 'nde birim şekildeğiştirme durumuna göre kesit Hasar Bölgesi otomatik olarak belirlenir.

  • ŞGDT yaklaşımındaki tüm yükleme durumlarına göre elemanların kesit hasar sınırları ve kesit hasar bölgeleri en olumsuz duruma göre otomatik olarak belirlenir.


Kesit hasarları tanımlanırken TBDY 15.5 doğrusal hesap yöntemleri ile ve TBDY 15.6 doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile deprem hesabı yöntemlerinden herhangi biri uygulanarak bulunan iç kuvvetler veya şekildeğiştirmeler 15.3.1 ve 15.3.2 'deki kesit hasar sınırlarına karşı gelen sayısal değerler ile karşılaştırılır. Bu durumda plastik mafsalların ve birim şekildeğiştirmelerin Sınırlı Hasar (SH), Kontrollü Hasar (KH) ve Göçme Öncesi Hasar (GÖ) sınır değerleri hesaplanarak plastik dönme ve birim şekildeğiştirme değeri ile karşılaştırılır. Bu işlem tüm depremli yükleme durumu için ayrı ayrı yapılıp en olumsuz durum için kesit hasar bölgesi belirlenir.

Aşağıdaki resimde plastik mafsal oluşan bölgeler ile hasar durumları örnek bir yapı için gösterilmiştir. Burada yeşil ile gösterilen plastik mafsallar Sınırlı Hasar Bölgesi (SH) 'nde , mavi ile gösterilen plastik mafsallar Belirgin Hasar Bölgesi (BH) 'nde, sarı ile gösterilen plastik mafsallar İleri Hasar Bölgesi (İH) ’nde ve kırmızı ile gösterilen plastik mafsallar Göçme Bölgesi (GB) 'nde hesaplanmıştır.

Aşağıdaki resimde perdelerin tanımlandığı yayılı plastik davranış modeli sonucu oluşan hasar durumları örnek bir yapı için gösterilmiştir. Burada yeşil ile gösterilen elemanlar Sınırlı Hasar Bölgesi (SH) 'nde , mavi ile gösterilen elemanlar Belirgin Hasar Bölgesi (BH) 'nde hesaplanmıştır. Sarı ile gösterilen elemanlar İleri Hasar Bölgesi (İH) ’nde ve kırmızı ile gösterilen elemanlar Göçme Bölgesi (GB) 'nde hesaplanmış olduğu anlamına gelmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.