Skip to main content
Skip table of contents

Hesap Yöntemleri (15.6.2)

 • Doğrusal olmayan hesap yöntemi seçimi kullanıcı denetimindedir.


Mevcut binaların Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile deprem performansının belirlenmesinde doğrusal olmayan yöntemlerden herhangi bir tanesi seçilebilir. Bu yöntemler 5.6 'da açıklanan Tek Modlu İtme Yöntemleri, 5.6.6 'da açıklanan Çok Modlu İtme Yöntemleri ile 5.7 'de açıklanan Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ’dir.

Mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem etkisi altında yapısal performanslarının belirlenmesi ve güçlendirme hesapları için kullanılacak doğrusal olmayan hesap yöntemleri TBDY Bölüm 5 'de açıklanan yöntemler ile uygulanır. Ancak TBDY Bölüm 5 yeni yapılacak olan binaların performansının belirlenmesinde kullanılır. Bu nedenle mevcut binaların deprem performansı belirlenirken aşağıdaki koşullar uygulanmaktadır.

 • Eleman kapasite hesaplarında Bilgi Düzeyi Katsayısı kullanılarak Mevcut Malzeme Dayanımları kullanılmaktadır (Bilgi Düzeyleri ve Mevcut Malzeme Dayanımı ). Taşıyıcı sistemdeki belirsizlikler, binadan elde edilen verilen kapsamına göre bilgi düzeyi katsayıları aracılığı ile hesap yöntemine yansıtılır.

 • Sargılı, sargısız beton ve donatı modeli olarak Beton ve Donatı Çeliği için Gerilme-Şekildeğiştirme Bağıntıları başlığında açıklanan malzeme modelleri kullanılır.

 • Sünek elemanlar için kesit düzeyinde hasar sınırıları tanımlanır ve kesitlerin hasar durumları belirlenir. Bunlar Sınırlı Hasar (SH), Kontrollü Hasar (KH) ve Göçme Öncesi Hasar (GÖ) durumları ve bunların sınır değerleridir (Yapı Elemanlarında Hasarı Sınırları ve Hasar Bölgeleri).

 • Tüm elemanlar için (kolon,kiriş, perde) süneklik kontrolü yapılır.

 • Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisindeki betonarme kesitlerin etkileşim diyagramları mevcut malzeme dayanımlarına göre moment-eğrilik analizi yapılarak bulunur. Moment-eğrilik analizinde TBDY EK 5B 'de verilen beton ve donatı çeliği modelleri kullanılır.

 • Kolon ve kiriş elemanlarında, Yığılı plastik davranış modeli 'ne göre tanımlanan plastik mafsallar Yığılı Plastik Davranış Modeli başlığında açıklanan şekilde modellenir.

 • Perde ve poligon perdelerde tanımlanan Yayılı plastik davranış modeli 'ne göre tanımlanan doğrusal olmayan iki boyutlu beton sonlu elemanlar ve donatı lifleri Yayılı Plastik Davranış Modeli başlığında açıklanan şekilde modellenir.

 • Deprem hesabına ilişkin uygulanan kurallar Deprem Hesabına İlişkin Genel İlke ve Kurallar başlığında detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

 • Mevcut binaların performansının belirlenmesinde kullanılan Şekildeğiştirme Sınırları Betonarme Elemanların Şekildeğiştirme Sınırları başlığında açıklanan şekilde belirlenir.

 • Mevcut binaların performansının belirlenmesi Mevcut Binaların Deprem Performanslarının Belirlenmesi başlığında açıklanan şekilde yapılır ve raporlanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.