Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme Elemanların Şekildeğiştirme Sınırları

SİMGELER

bw = Eleman gövde genişliği
d = Eleman faydalı yüksekliği
fctm = 15.2.4.3 'e göre tanımlanan mevcut beton çekme dayanımı
Lp = Plastik mafsal boyu
Ls = Kesme açıklığı
Ve = Kolon, kiriş ve perdede esas alınan tasarım kesme kuvveti


15.7. ŞEKİLDEĞİŞTİRME SINIRLARI

15.7.1. Betonarme ve Önüretimli Betonarme Elemanların Kesit Birim Şekildeğiştirme ve Plastik Dönme Sınırları

15.7.1.1 – Beton ve donatı çeliğinin 15.5.4 ’e veya 15.6.2 ’ye göre elde edilen birim şekildeğiştirme talepleri, aşağıda tanımlanan birim şekildeğiştirme kapasiteleri ile karşılaştırılarak, kesit düzeyinde taşıyıcı sistem performansı belirlenecektir.

15.7.1.2 – Şekildeğiştirme hesabı yapılan betonarme elemanların boyuna donatıları nervürsüz (düz) donatı çeliği ile düzenlenmişse, donatı çeliği birim şekildeğiştirme talebi ve plastik dönme talebi 1.5 ile çarpılarak arttırılacaktır.

15.7.1.3 – Plastik şekildeğiştirmelerin meydana geldiği betonarme sünek kiriş, perde ve kolon elemanlarında, çeşitli kesit hasar sınırlarına göre izin verilen birim şekildeğiştirme ve plastik dönme üst sınırları (kapasiteleri) 5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3 ve 5.8.1.4 ’de tanımlanmıştır. Denk.(5.4d) ’deki ρsh hesabında 90 derece kapalı etriyelerin %30’u hesaba dahil edilebilir. 5.8.1.2 ’de verilen Denk.(5.6) ’da Ls , Lp ’den küçük alınmayacaktır.

15.7.1.4 – Şekildeğiştirme hesabı yapılan betonarme kesitin kesme kuvveti oranı Ve / (bwd fctm) < 0.65 ise 15.7.1.3 ’e göre hesaplanan şekildeğiştirme üst sınırları geçerlidir. Kesme kuvveti oranı 1.30 ’dan büyük ise 15.7.1.3 ’e göre hesaplanan şekildeğiştirme üst sınırları 0.50 ile çarpılarak azaltılacaktır. Ara değerler için doğrusal enterpolasyon uygulanacaktır.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.