Skip to main content
Skip table of contents

Doğrusal Performans Analizi EKO Değeri Hesabı (15.5.3.2)

Mevcut yapıların doğrusal performans analizi uygulama sınırlarının kontrol edilmesinde etki/kapasite oranı (EKO) olarak ifade edilen değerler kullanılmaktadır. EKO değeri düşey yükler ve deprem etkisi altında Ra=1 alınarak hesaplanan toplam kesit momentinin kesit moment kapasitesine bölünmesi ile elde edilir.


  • Kesme kuvveti ile ölçeklendirilmiş EKO değerleri Denk.(15.1) 'e göre otomatik hesaplanır.


SİMGELER

EKO = Etki/Kapasite oranı
Ra = Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
Vi = i 'nci kolonda hesaplanan kesme kuvveti


TBDY 15.5.3.2 de (c) ve (d) maddelerinde belirtilen kesme kuvveti ile ölçeklendirilmiş EKO değerleri Denk.(15.1) ile hesaplanmaktadır.

Yukarıdaki denklemde ilgili kattaki kolon numarası “i” indisi ile gösterilmektedir. Vi , i kolonunda hesaplanan düşey yükler ile Ra=1 olarak alınmış deprem yüklerinden (yükleme durumları) oluşan kesme kuvveti, (EKO)i ise i kolonunda TBDY 15.5.2.3 'e göre hesaplanan Etki/kapasite oranıdır. Kolonlarda EKO hesaplanırken eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi gözönüne alınmaktadır. Etkileşim diyagramı oluşturulurken bilgi düzeyi katsayısı gözönüne alınarak mevcut malzeme dayanımı kullanılır.

Aşağıdaki resimde kırmızı ile gösterilen çizgi düşey yükler ile Ra=1 olarak alınmış deprem yüklerinden (yükleme durumları) oluşan eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilmenin P-M2-M3 üç boyutlu sistemindeki noktayı göstermektedir. Siyah çizgiler ile gösterilen eğri kapasite eğrisidir. Başlangıç noktasından P-M2-M3 noktasına çizilen çizginin uzunluğu etki değerini, başlangıç noktasından P-M2-M3 noktasına çizilen çizgi doğrultusunda etkileşim diyagramını kesen noktaya kadar olan çizginin uzunluğu kapasite değerini göstermektedir. EKO değeri bu iki değerin birbirine oranıdır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.