Skip to main content
Skip table of contents

Perde Gövde Donatısı Kontrolleri

  • Perdenin her iki yüzündeki gövde donatılarının toplam enkesit alanı, boyuna ve enine donatıların her biri için, perde uç bölgelerinin arasında kalan perde gövdesi brüt enkesit alanının 0.0025’inden az olmayacaktır koşulu otomatik uygulanır.

  • Hw / lw ≤ 2.0 olması durumunda perde gövde bölgesi, perdenin tüm kesiti olarak gözönüne alınır. Perde gövdesinde boyuna ve enine donatı aralığı 250 mm’den fazla seçilmez koşulu otomatik uygulanır.

  • 7.6.1.3’de Denk.(7.14) ile verilen koşulların her ikisinin de sağlanıp sağlanmadığı otomatik kontrol edilir. Sağlandığı durumda boyuna ve enine toplam gövde donatısı oranlarının her biri 0.002’ye indirip indirmeyeceği kullanıcıya sorulur. Donatı aralığı hiçbir zaman 250 mm’den az seçilmez.

  • Uç bölgeleri dışında, perde gövdelerinin her iki yüzündeki donatı ağları, her bir metrekare perde yüzünde en az dört adet özel deprem çirozu ile karşılıklı olarak bağlanır.

  • Kritik perde yüksekliği boyunca, uç bölgeleri dışındaki beher metrekare perde yüzünde en az on adet özel deprem çirozu kullanılacağı koşulu otomatik uygulanır ve detay çizimlerinde belirtilir.

  • Çirozların çapı, en az yatay donatının çapı kadar seçilir.


SİMGELER

ΣAg = Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel doğrultuda perde olarak çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı
ΣAp = Binanın tüm katlarının plan alanlarının toplamı
fctd = Betonun tasarım çekme dayanımı
Hcr = Perde kritik yüksekliği
Hw = Temel üstünden veya zemin kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde yüksekliği
lw = Perdenin veya bağ kirişli perde parçasının plandaki uzunluğu
Vt = Bölüm 4 ’e göre binaya etkiyen toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti)
ϕ = Donatı çapı


Gövde Donatısı Koşulları

TBDY Madde 7.6.3.1 'e göre perdenin her iki yüzündeki donatıların toplam enkesit alanı, boyuna ve enine donatıların her biri için, perde gövdesi brüt enkesit alanının 0.0025 'inden az olmamalıdır. Eğer Hw/lw≤ 2.0 ise perde gövdesi, perdenin tüm kesiti olarak gözönüne alınır. Bununla birlikte perde gövdesinde boyuna ve enine donatı aralığı 250 mm 'den fazla olmamalıdır. Bu koşulların Perde Ön Bilgileri raporunda belirtilmiştir. Aşağıdaki resimde örnek bir Perde Ön Bilgileri raporu gösterilmiştir. Yukarıda anlatılan koşullar kırmızı ile işaretlenmiştir.

TBDY Şekil 7.11 'de perde gövdesi ve minimum donatı aralığı koşulları belirtilmiştir.

TBDY Madde 7.6.3.2 'ye göre Denklem 7.14 ile verilen koşulların her ikisinin de sağlandığı binalarda boyuna ve enine toplam gövde donatısı oranlarının her biri 0.002 'ye indirilebilir. Ancak bu durumda donatı aralığı 300 mm 'yi geçmemelidir.

Eğer 7.6.3.2 'de belirtilen koşul sağlanıyor ise analiz yapılmadan önce perde pursantajının 0.002 'ye azaltılması isteği kullanıcıya sorulur. Aşağıdaki resimde Denklem 7.14 ile verilen koşulların her ikisinin de sağlandığı bir bina için analiz durumu görseli verilmiştir. Analiz komutuna basıldıktan sonra bina 7.6.3.2 maddesine uyuyor ise minimum perde donatı oranının 0.002 'ye düşürülüp düşürülmeyeceği sorusu kullanıcıya sorulur. eğer “Evet” seçeneği uygulanırsa perde gövde donatı oranı 0.002 'e düşürülür. “Hayır” seçeneği uygulanırsa 7.6.3.1 'de belirtildiği üzere minimum perde donatı oranı 0.0025 olarak dikkate alınır.

Yukarıdaki resimde “Evet” seçeneği seçilip 7.6.3.2 uygulandığında minimum donatı aralığı 300 mm olduğundan, gövde donatısı aralığı 300 mm girilirse Perde Betonarmesi bölümünde bir yetersizlik verilmeyecektir. Ayrıca minimum gövde donatısı oranı 0.002 olarak dikkate alınır. Aşağıdaki örnek görselde bu durum gösterilmiştir.

Ancak “Hayır” seçeneği seçilirse 7.6.3.1 uygulanacağından gövde donatısı aralığı 300 mm girilirse Perde Betonarmesi bölümünde yetersizlik uyarısı verilecektir. Ayrıca minimum gövde donatısı oranı 0.0025 olarak dikkate alınır. Aşağıdaki örnek görselde bu durum gösterilmiştir.

TBDY Madde 7.6.3.3 'e uygun olarak perde gövdelerinin her iki yüzündeki donatı ağları her bir metrekare perde yüzünde en az dört adet özel deprem çirozu ile karşılıklı olarak bağlanır. Çirozların çapı, en az yatay donatının çapı kadar seçilir.

Aşağıdaki resimde örnek bir perde çizimi gösterilmiştir. Bu çizimde perde gövde donatıları TBDY Bölüm 7.6.3 'e uygun olarak otomatik oluşturulmuştur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.