Skip to main content
Skip table of contents

Kirişlerin Boyuna Donatılarının Düzenlenmesi

  • Boyuna donatıların yerleştirilmesi ve kenetlenmesine ilişkin koşullar otomatik uygulanır.

  • Bindirmeli ek sadece montaj donatılarında açıklık ortasında otomatik uygulanır.

  • Kenetlenme boyu 7.4.3.1 uygun olacak şekilde otomatik uygulanır.

  • Kiriş sarılma bölgeleri, kolon-kiriş birleşim bölgeleri ve açıklık ortasında alt donatı bölgeleri gibi, donatının akma durumuna ulaşma olasılığı bulunan kritik bölgelerde bindirmeli ek yapılmaz


SİMGELER

DTS = Deprem Tasarım Sınıfı
fctd = Betonun tasarım çekme dayanımı
fyd = Boyuna donatının tasarım akma dayanımı
lb = TS 500’de çekme donatısı için verilen kenetlenme boyu
ρ = Kiriş mesnedinde üstteki veya alttaki çekme donatısı oranı
ϕ = Donatı çapı


TBDY Şekil 7.7 'de boyuna donatıların yerleştirilmesi ve kenetlenmesine ilişkin koşullar belirtilmiştir.

TBDY Madde 7.4.3.1(a), (b) ve (c) 'de gövde donatılarının düzenlenmesi ile ilgili koşullar verilmiştir.

(a) Kirişin iki ucundaki mesnet üst donatılarının büyük olanının en az 1/4 ’ü tüm kiriş boyunca sürekli olarak devam ettirilecektir. Mesnet üst donatısının geri kalan kısmı, kiriş boyunca karşılanmamış moment bırakılmamak üzere TS 500 ’e göre düzenlenecektir.

(b) Kolona birleşen kirişlerin kolonun diğer yüzünde devam etmediği durumlarda kirişlerdeki alt ve üst donatı, kolonun etriyelerle sarılmış çekirdeğinin karşı taraftaki yüzeyine kadar uzatılıp etriyelerin iç tarafından 90 derece bükülecektir. Bu durumda boyuna donatının kolon içinde kalan yatay kısmı ile 90 derece kıvrılan düşey kısmının toplam uzunluğu, TS 500’de öngörülen düz kenetlenme boyu lb ’den az olmayacaktır. 90 derecelik kancanın yatay kısmı 0.4lb ’den, düşey kısmı ise 12ϕ ’den az olmayacaktır. Perdelerde ve α ölçüsünün düz kenetlenme boyu lb ’den ve 50ϕ ’den daha fazla olan kolonlarda, boyuna donatının kenetlenmesi, 90 derecelik kanca yapılmaksızın düz olarak sağlanabilir.

(c) Her iki taraftan kirişlerin kolonlara birleşmesi durumunda kiriş alt donatıları, açıklığa komşu olan kolon yüzünden itibaren, 50ϕ ’den az olmamak üzere, en az TS 500'de verilen kenetlenme boyu lb kadar uzatılacaktır. Kirişlerdeki yükseklik farkı gibi nedenlerle bu olanağın bulunmadığı durumlarda kenetlenme, yukarıdaki (b) paragrafına göre kirişin kolonun öbür yüzünde devam etmediği durumlar için tanımlanan biçimde yapılacaktır.

TBDY Madde 7.4.3.2(b) maddesinde belirtilen manşonlu ve bindirmeli kaynak ekleri kullanımına izin verilmemektedir.

Kiriş Betonarme penceresinden Betonarme Konfigürasyonu bölümünde boyuna donatı koşulları ve kenetlenme boyu lb 'nin uygulanması incelenebilir. Aşağıdaki resimde Betonarme Konfigürasyonu örneği verilmiştir.

Kiriş açılımları kenetlenme boyu lb ve TBDY Madde 7.4.3.1 'e uygun olarak gösterilmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.