Skip to main content
Skip table of contents

Akma Seviyesine Ulaşan Elemanların Belirlenmesi ve Sistem Rijitlik Matrisinin Yeniden Oluşturulması

  • İtme analizinin i 'inci adımı için hesaplanan yapısal karşılıklar, bir önceki adımda hesaplanan yapısal karşılıklar ile toplanarak i 'inci adım sonundaki yapısal karşılıklar otomatik olarak hesaplanır.

  • Her bir itme adımının sonunda akma seviyesine ulaşan elemanlar otomatik olarak belirlenir ve sistem rijitlik matrisi otomatik olarak yeniden oluşturulur.


ARSA yöntemi ile itme analizinin i 'inci adımında, mod birleştirme sonucu hesaplanan, ( X ) ve ( Y ) deprem doğrultusu için ayrı ayrı hesaplanan yapısal karşılıklar yani tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvet değerleri rx(i) ve ry(i) Tüm Modların Dinamik Karşılıklarının Belirlenmesi ve TKB (CQC) Yönteminin Uygulanması başlığında anlatıldığı gibi belirlendikten sonra artık yapı elemanlarında plastikleşmelerin olup olmadığı kontrol edilebilir.

Yapısal karşılıklar yani rx(i) ve ry(i) eksenel kuvvet ve moment diyagramlarını da içermektedir. Bu nedenle eleman uçlarına tanımlanmış olan tüm plastik mafsallarda ekselen kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altında akma eğrisine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmektedir. Eğer eleman akma düzlemine ulaşmış ise bu bölgede akma moment sabit tutularak sistem rijitlik matrisi yeniden oluşturulur. i 'inci itme adımının sonunda plastikleşen elemanlar belirlenir sistem rijitlik matrisinde gerekli değişiklikler yapılır ve yeni itme adımı için işlemlere başlanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.