Skip to main content
Skip table of contents

9.3.1.2

Bu kontrol ile tali kiriş yerleşimi ve aralıklarına karar verilir ve yapının stabilitesi tespit edilir.


Simgeler

iy : Kiriş enkesitinin zayıf eksenine göre atalet yarıçapı
E : Yapı çeliğinin elastisite modülü
Fy : Yapı çeliğinin karakteristik akma gerilmesi

Lb : Tutulu olmayan boy


  • Moment aktaran çelik çerçevelere ait kirişlerin her iki başlığının da belirli aralıklar ile tutulu olması gerekir. Buarada amaç, kirişin yanal doğrultuda desteklenmesi ile burkulmasının önlenmesi ve kapasitesi korunan bölgelerde plastik mafsal oluşmasına izin vermektir. Bu sayede kirişin kapasitesinin tamamını kullanılır.

  • TBDY 2018 Ek 9B’ de plastik mafsalların boyları ve oluşması beklenen bölgeler tanımlanmıştır. Kapasitesi korunan bölge olarak adlandırılan bu bölümler deprem gibi tersinir etkiler altında enerji sönümleyecek bölge olarak tanımlanır. Bu nedenle bu bölgelerin kapasitesinden faydalanabilmek için kirişlerin yanal doğrultuda desteklenmesi gerekir.

  • Denklem 9.2' de verilen koşula uyacak şekilde yanal destek elemanları ile yanal burulmalı burkulmaya karşı desteklenmelidir.

  • Betonarme döşemelerin çelik kirişler ile birlikte kompozit olarak çalıştığı çelik taşıyıcı sistemlerde, kirişlerin betonarme döşemeye bağlanan başlıklarında, bu koşul aranmaz.

  • ideCAD Statik, bu kontrolü otomatik uygular ve raporlar.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.