Skip to main content
Skip table of contents

Yaylar

SİMGELER

K = Rijitlik değerini (N.m-1) tanımlayan bir skaler denklem
D = Dönme yönü


Mekanik Modeller

İki noktanın bazı serbestlik dereceleri arasında ya da bir nokta ile zemin arasında tanımlanan yaylardır.

Bir “yay” beş ana parametre ile tanımlanır:

  • Bağlanacak iki nokta (ya da yalnızca bir noktayı zemine bağlamak için ikinci nokta -1 olarak ayarlanır).

  • Bir tanım alanı tipi - YER DEĞİŞTİRME ya da DÖNME.

  • Rijitlik değerini (N.m-1) tanımlayan bir skaler denklem K, elastik ancak doğrusal olmayan da olabilir.

  • Bir D yönü (spring_directional) - iki nokta arasındaki vektörlerden farklı olabilir.

Bir "yay" kuvveti şu şekilde yazılır:

burada:

  • U0 ve U1 iki nokta arasındaki yerdeğiştirme değerleridir.

Yukarıdaki beş parametreye ilave olarak, yayı aşağıdaki şekilde düzenlemek için isteğe bağlı ağırlıklar (spring_directional) ayarlanabilir:

Yükler

Yay üzerine yük tanımlanmasına izin verilmemektedir (ancak noktaları üzerinde tanımlanabilir).

Notlar

  • Bir yay için doğrusal olmayan denklemler kullanılabilir:

  • Yay elemanda ısıl genleşme katsayısı yoktur.

  • Yay elemanın kütlesi ya da sönüm değeri yoktur.


Sonraki Konu

Burulma Yayı

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.