Skip to main content
Skip table of contents

Render Ayarları

Render; sahnedeki objelerin, ışıkların ve yansımaların birbirinden etkilenerek ortama yayılan ışık kümelerinin hesaplanması işlemidir. Alınan render jpeg, bmp, tiff vb. uzantılı olarak kaydedilir. Render ayarları, render komutu tıklanarak açılır.

Render Komutunun Yeri

Perspektif penceresinde farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Render komutuna ulaşabilirsiniz.

Mimari Programda

Ribbon menü Görselleştirme sekmesi Render başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Araçlar sekmesi Oluştur başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Arka plan rengini kullan

Seçilen renk render sahnesinin arka plan rengi olarak kullanılır.

Fiziki gökyüzü kullan

Güneşin konumuna göre gökyüzünün rengini ve gün ışığının niteliğini belirler.

Panoramik arka plan imajı kullan

ideCAD Mimari kurulum klasöründe yer alan SKY klasörü içindeki resimler kullanılarak render alınır. Bu resimler tam bir küreyi (dünyayı) saracak şekilde yerleştirilir. Dolayısıyla kameranın bakış açısı hangi yöne dönerse dönsün gökyüzü sahnenin arka planında yer alacaktır.

Uzatma

Uzatma değeri değiştirildiğinde arka plan yukarıya aşağıya kaydırılabilir ve ufuk çizgisinin yeri ayarlanabilir.

Dönme

Panoramik arka planın açısını 360 ° döndürerek bulutların konumu ayarlanır.

Değerlere göre çözünürlük – X/Y Çözünürlük

Görüntülenecek resmin piksel cinsinden x ve y boyutları girilir. Çözünürlük arttıkça render boyutu artarken render süresi de uzayacaktır.

Görüş açısı

Kameranın yerini değiştirmeden render'ın bakış açısını değiştirmeye yarar. Bu özellik kamera objektifinin görüntü alabildiği açıdır. Özellikle küçük m2'li iç hacimlerde kamera hareketleri ile uygun açı yakalamaya çalışırken kamera mekânın dışına çıkmakta ve iyi bir render karesi yakalama güç olmaktadır. Bu gibi durumlarda görüş açısı değiştirilebilir.

Şekilde 1. ve 2. kameranın duvarla arasındaki mesafe aynıdır, fakat 2. kameranın görüş açısı değerinin artırılması 1. kamera ile renderda görülemeyen arka duvardaki daire içerisindeki alanı görebilme olanağı sağlar. Yani kameranın konumunun değiştirilmeden daha geniş açıyla bakabilme işlemidir. Ancak görüş açısı genişledikçe render alınacak alan sabit olduğundan (1024x768 gibi) perspektifte uzaklaşma görülür.

Dpi ve kâğıda göre çözünürlük

Seçilen kağıt boyutuna göre, alınacak render'ın optimum X ve Y çözünürlüğü otomatik belirlenir. Kâğıt boyutu ve dpi kalitesi arttıkça render'ın çözünürlüğü de büyümelidir. Düşük çözünürlükte render alıp büyük kağıtlara baskı alınmamalıdır. Bu durumda resmin baskısında bozulmalar (pikselleşmeler) olacak ve iyi bir görsel sunum elde edilemeyecektir.

Biçim

Standart biçimlerden biri ya da serbest seçeneği seçilir.

Tip

Biçimlere ait kâğıt tipleri listede yer alır.

Genişlik/Yükseklik

Standart biçimlere ait genişlik ve yükseklikler otomatik gelir ve sabittir. Serbest seçeneğinde genişlik ve yükseklik belirlenebilir.

Dpi

Baskı kalitesi olarak tanımlanabilir. Dpi değeri arttıkça fotoğraf baskının kalitesi artarken alınacak render'ın X ve Y çözünürlük boyutları da artar. Örneğin 150 dpi için A3 kâğıda baskıda optimum 1754x2480 pixel resim boyutu yeterliyken 300 dpi için 3508x 4961 pixel olacaktır.

Pozlama

Bütün resmin aydınlık seviyesini arttırıp azaltmaya yarar. Standart değer 1'dir. Değer arttıkça aydınlık seviyesi artar. 2,3,4...10 gibi sayısal değerlerle değiştirmek renklerde gerçekçi olmayan patlamalara yol açacağından 1.1, 1.2, 1.3 gibi ufak değişikliklerle adım adım deneyerek render almak daha iyi bir sonuç almanızı sağlayacaktır.

Gama

Pozlamadan farklı olarak tüm resmin aydınlık seviyesini değiştirmez. Karanlık yerleri aydınlık yerlere göre daha çok aydınlatır. Girilen değer arttıkça aydınlık seviyesi de artar. Yaygın olarak kullanılan gama değeri 2.2 'dir.

Kalite

Taslaktan çok yüksek kaliteye kadar listeden render kalitesi seçilebilir. Tüm ayarlar, seçtiğiniz kaliteye göre otomatik olarak belirlenecektir. Başlangıçta alınan deneme render'lar taslak kalitede ve düşük çözünürlükte alınıp sonuç render'lar için beklentiye göre yüksek veya çok yüksek seviyede çalışılmalıdır. Tanımlı seçildiğinde pasif durumda olan bazı ayarlar aktif duruma geçer. Bu durumda rendera ilişkin ayarları kendiniz de düzenleyebilirsiniz. 

Çimen etkisini geçici olarak devre dışı bırak

Materyale tanımlanan çimen/tüy efekti sadece alınan render için devre dışı bırakılır.

Işıma etkisini geçici olarak devre dışı bırak

Materyale tanımlanan ışıma efekti sadece alınan render için devre dışı bırakılır.

QMC örnekleme kalite çarpanı

Taslak render'dan çok yüksek kaliteye kadar 0.1 ile 1,1 arasında değişen değerler alır.  Genel render kalitesini düşürüp arttırmaya yarayan bir parametredir. Değer düşürüldüğünde kusurlu yansımaların, buzlu camın, gölge sınırlarının, materyal ve ışık ayarlarının kalitesi tümden azaltılıp düşürülür.

Ambient occlusion kullan

Ambient occlusion kullanımı, obje içindeki ve objeler arası detayları daha belirgin hale getirmeye yarar. AO örnekleme sayısı arttıkça detay kalitesi artar. AO uzaklık değeri ise ambient occlusion uygulanacak yüzeydeki etkinlik uzunluğunu gösterir.

Anti-alias

Render alınan objelerin kenarlarında çıkan kırıklıkları (testere dişi görünümünü) düzeltmek için kullanılır. Tercih edilen render kalitesine göre otomatik atanan değerler uygulanır. Düzeltme işleminin hassasiyeti arttırılmak istenirse, render kalitesi tanımlı hale getirilir. Aktif hale gelen filtre genişliğine daha büyük bir değer girilir.

Global Aydınlatma Sekmesi

Işığın foton hareketini taklit eden bir yaklaşımla hesaplanmasına dayanan aydınlatma tekniğidir. Işık kaynağından çıkan fotonlar yüzeylere çarpar.  Çarptığı yüzeyden yansıyarak (sekerek) başka bir yüzeye çarpar. Tekrar seker başka bir yüzeye çarpar. Bu şekilde direkt ışık almayan yüzeyler de endirekt aydınlatma ile gerçek ortamlarda olduğu gibi aydınlatılmış olur.

Özellikler ve Açıklamaları

Endirekt aydınlatma için sekme sayısı

Fotonların çarptığı yüzeylerden kaç kere yansıyacağı sayısal olarak girilir.

Foton sayısı

Işık kaynağından çıkan foton sayısıdır. Sayı arttıkça global aydınlatma kalitesi artar.

Final gather örnekleme sayısı

Fotonların çarptığı yüzeyler dışında, fotonların hiç isabet etmediği arada kalan yüzeylerin de ortamdaki ışık hesabından istifade ederek aydınlanmasını sağlar. Örnekleme sayısı arttıkça arada kalan yüzeylerin aydınlanma özelliği ve kalitesi artacaktır.

*** Final gather örnekleme sayısı, fotonların değdiği noktaların arasında kalan taralı alanın aydınlatılmasını sağlar.

5 versiyon render motorundaki render sonucu: Direkt ışık almayan yüzeyler aydınlanmaz.

Aynı sahnenin birebir aynı ayarlarla 6 ve 7 versiyondaki render sonucu: Global aydınlatma (endirekt aydınlatma) ve yeni render moturu farkı bu iki karede gayet net görülmektedir. Gölge alanlarda kalan, direkt ışık almayan yüzeyler foton ışık hesabıyla aydınlanır.

Işınım önbelleği uygula

Dolaylı aydınlatma örneklemesini sahnedeki seçilen konumlar kümesinde gerçekleştirir, sonuçları bir önbellekte saklar ve önbelleğe alınan değeri diğer noktalarda hızlı enterpolasyon yoluyla yeniden kullanır.

Işınım önbelleği kalitesi

Işınım önbelleği kalitesi girilir.

Fiziksel Gökyüzü Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Yer & zaman

Güneşin konumunu belirleyerek veya seçile ülke, şehir, tarih ve zamana göre gün ışığını kullanarak render almaya yarar. Güneşin konumuna ve saate göre gökyüzünün rengi de otomatik olarak değişecektir. Dış mekanlarda render alırken fiziksel gökyüzü (güneş ışığı) yeterli olmaktadır. Ayrıca ışık kaynağı tanımlamaya gerek kalmaz. Fiziksel güneş & gökyüzü kullan kutucuğu kapatılarak güneş aydınlanması iptal edilebilir.

Tanımlı güneş konumu

Güneşin plandaki ve görünüşteki konumunu belirler.

Güneşin yatayla yaptığı açı

Güneşin plandaki konumunu belirleyen açıdır. X – Y koordinat düzlemindeki açı mantığında tanımlama yapılır. 0 derece ile 360° arasında değer girilebilir.

Güneşin zenitle (dikeyle) yaptığı açı

Güneşin Z ekseniyle yaptığı açıdır. Güneşin dikeydeki konumu 0° ile 90° arasında verilebilir. Açı 0 (sıfır) iken güneş tam tepededir. Diğer bir deyişle öğlen güneşidir. Bu açıda gölge oluşmaz. 30-40° gibi değerler yaklaşık olarak saat 15.00-16:00 gibi ikindi güneşi değerlerine tekabül eder. 88-89-90° gibi açılar ise güneşin battığı açı değerleridir. Gece render'ı almak istendiğinde kullanılır.

Açı değeri büyüdükçe yani akşam güneşine yaklaştıkça gölge boyları uzayacaktır.

Güneş büyüklük çarpanı

Güneşin fiziksel büyüklüğünü belirleyen çarpandır.

Günışığı şiddeti

Güneş ışığının kuvvetini belirleyen değerdir.

Güneş ışığı örnekleme sayısı

Güneş ışığının oluşturduğu gölgeyi etkiler.

Gökyüzü ışığı örnekleme sayısı

Gökyüzü ışığının oluşturduğu gölgenin etkisini belirler.

Kuzey yönü açısı

Gerçek kuzeyin yapı konumuyla yaptığı açıyı verin.

Güneş ışığı renk tonu

Güneş ışığının rengini tıklandığında açılan renk paletinden seçin.

Tanımlı ışıklar aktif

Projede ışık objesi ile tanımlanmış ışık kaynaklarının etkin olup olmadığı belirler.

Atmosferik gökyüzü ışığı etkin

Atmosferik gökyüzü ışığının etkin olması için seçeneği işaretleyin.

Gökyüzü ışığını hızlandır

Optimizasyon için işaretli olması faydalıdır.

Birleşim Materyalleri Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Levhalar

Birleşimlerde yer alan levhaların materyalini tıklayarak listeden seçebilirsiniz.

Bulonlar

Birleşimlerde yer alan bulonların materyalini tıklayarak listeden seçebilirsiniz.

Grout

Birleşimlerde yer alan grout için listeden tıklayarak materyal seçebilirsiniz.

Diğer

Birleşimlerde yer alan levha, bulon ve grout dışındaki diğer elemanların materyalini tıklayarak listeden seçebilirsiniz.


Sonraki Konu

Render Alma

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.