Skip to main content
Skip table of contents

Kirişlerin Pilyeli veya Pilyesiz Tasarımı

Betonarme kiriş tasarımında kiriş boyuna donatıları, pilyeli ve pilyesiz olacak şekilde seçilir. Kiriş Ayarları, Donatılar sekmesinde, "Kirişlerin pilyeli veya pilyesiz" donatı tasarım seçeneği bulunmaktadır.

Seçenek işaretlenirse kiriş pilyesiz, seçenek işaretlenmezse kiriş pilyeli donatı seçimi ile tasarlanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.