Skip to main content
Skip table of contents

Birim Şekildeğiştirme ve Plastik Dönme Taleplerinin Belirlenmesi

Birim şekildeğiştime ve plastik dönme talepleri, eleman ucunda elde edilen toplam yerdeğiştirmiş eksen dönmesi θk kullanarak belirlenir. Mevcut yapılarda doğrusal performans analizi ile hesaplanan birim şekildeğiştime ve plastik dönme talepleri sonucunda yapı performansı belirlenir.


SİMGELER

h = Kesit yüksekliği
Lp = Plastik mafsal boyu
My = Etkin akma momenti
ϕy = Akma eğriliği
ϕt = Toplam eğrilik
θp = Plastik dönme talebi
θy = Akma dönmesi
θk = Yerdeğiştirmiş eksen dönmesi


15.5.4. Birim Şekildeğiştirme ve Plastik Dönme Taleplerinin Belirlenmesi

15.5.4.1 – Eleman kesitlerinin birim şekildeğiştirme ve plastik dönme talepleri, 4.7 veya 4.8.2 ’ye göre yapılan hesap sonucunda herhangi bir eleman ucunda elde edilen toplam yerdeğiştirmiş eksen dönmesi θk kullanarak belirlenecektir. Eleman uçlarındaki yerdeğiştirmiş eksen dönmelerinin tanımı EK 15A ’da verilmektedir.

15.5.4.2 – Eleman uç kesitinin toplam eğrilik talebi ϕt , Denk.(15.2) ’deki bağıntıdan hesaplanacaktır.

Denk.(15.2) ’de θy eleman uç kesitindeki yerdeğiştirmiş eksen akma dönmesi, ϕy ise eleman uç kesitindeki akma eğriliğidir. Eleman uçlarındaki yerdeğiştirmiş eksen akma dönmelerinin tanımı EK 15A ’da verilmektedir. Lp plastik mafsal boyudur ve etkili doğrultudaki kesit boyutunun yarısına eşit alınacaktır.

15.5.4.3 – Betonarme sistemlerde etkin akma eğriliği ϕy ve etkin akma momenti My , momenteğrilik analizi ile hesaplanacaktır.

15.5.4.4 – Sargılı veya sargısız beton ve donatı çeliği modelleri için, başkaca bir seçim yapılmadığı durumlarda, EK 5A ’dan yararlanılabilir.

15.5.4.5 – Eleman kesitlerinin plastik dönme talebi θp , Denk.(15A.2) ’den elde edilecektir.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.