• Binanın doğal titreşim periyodu modal hesap yöntemleri ile otomatik belirlenir.

  • Binanın hakim doğal titreşim periyodu, Denklem 4.27 'de otomatik hesaplanan TpA değeri ile karşılaştırılır ve raporlanır.


SİMGELER

At = Ampirik doğal titreşim periyodu hesabında kullanılan eşdeğer alan [m2]
Awj = j’inci perdenin gövde enkesit alanı [m2]
Ct = Ampirik doğal titreşim periyodu hesabında kullanılan katsayı
dfi(X) = (X) deprem doğrultusunda binanın hakim doğal titreşim periyodunun hesabında i’inci kata etki ettirilen fiktif yükten oluşan yerdeğiştirme [m]
Ffi(X) = (X) deprem doğrultusunda binanın hakim doğal titreşim periyodunun hesabında i’inci kata etki ettirilen fiktif yük [kN]
HN = Binanın bodrum katlarının üstündeki üst bölüm’ünün toplam yüksekliği [m]
lwj = Perdenin plandaki boyu [m]
SaR(T) = Azaltılmış tasarım spektral ivmesi [g]
SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
T = Doğal titreşim periyodu [s]
TpA = Amprik olarak hesaplanan hakim doğal titreşim periyodu [s]
Tp(X) = (X) deprem doğrultusunda binanın hakim doğal titreşim periyodu [s]


‘Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin uygulandığı tüm binalarda Denk.(4.19)’da yer alan ve gözönüne alınan (X) deprem doğrultusunda binanın hakim doğal titreşim periyodunu ifade eden Tp(X) , daha kesin bir hesap yapılmadıkça, Denk.(4.26) ile hesaplanacaktır.’ maddesi gereği karşılaştırma yapabilmek için otomatik hesaplanmakta ve modal analiz sonucunda elde edilen hakim titreşim periyodu ile karşılaştırılmaktadır. Dinamik analiz raporu deprem parametreleri bölümünde hesapta kullanılan parametrelerde detaylı verilmiştir.

TBDY (2018)’e göre Rayleigh formülü ile hesaplanan hakim doğal titreşim periyodu Tp(X) ’in deprem hesabında gözönüne alınacak en büyük değeri, aşağıda ampirik olarak tanımlanan TpA periyodunun 1.4 katından daha fazla olmayacaktır. Denklemde yer alan HN, bina yüksekliğini ifade eder. Tanım gereği rijit bodrum kat içeren yapılarda bodrum katın üzerindeki kattan itibaren hesaplanır.

Taşıyıcı sistemi sadece  betonarme çerçevelerden oluşan binalarda Ct = 0.1, çelik çerçevelerden veya çaprazlı çelik çerçevelerden oluşan binalarda Ct = 0.08, diğer tüm binalarda Ct = 0.07 otomatik alınır. Deprem etkilerinin tamamının betonarme perdeler tarafından karşılandığı binalarda Ct katsayısı Denk.(4.28a) ile otomatik hesaplanmaktadır.

  • At hesabında perde temiz açıklığı kullanılmaktadır.