Maksimum oran eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altındaki perdenin, mevcut donatı yerleşimindeki ve tüm kombinasyonlar etkisinde hesaplanan kapasite oranlarından en büyük kapasite oranını ifade etmektedir. Bu değer 1 'den büyükse, eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme momentlerinin etkisi altında eleman kapasitesinin, etkileşim eğrisinin dışına çıktığını gösteren bir yetersizlik belirtisidir.

Statikçe gerekli pursantaj ile maksimum kapasite oranı birbirleri ilişkili terimlerdir. Statikçe gerekli pursantaj, elemanın eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altındaki en olumsuzu durumu karşılamak için gereken donatı oranıdır. Maksimum oran ise eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altındaki kolonun, mevcut donatı yerleşimindeki ve tüm kombinasyonlar etkisinde hesaplanan kapasite oranlarından en büyük kapasite oranını ifade etmektedir.

Vd, Ve, Vr, Vemax terimleri ise sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Vd: düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvvetidir. Bu kesme kuvveti hesaplanırken her bir perde grubunun kolundaki kesme kuvveti gözönüne alınır.

Ve: TBDY 7.6.6 'ya göre hesaplanan tasarım kesme kuvveti, 

Hw / lw > 2.0 koşulunu sağlayan perdelerde, gözönüne alınan herhangi bir kesitte enine donatı hesabında esas alınacak tasarım kesme kuvveti, Ve , Denk.(7.16) ile hesaplanacaktır.

 Daha kesin hesap yapılmadığı durumlarda burada (Mp)t ≤1.25 (Mr)t kabul edilebilir. Düşey yükler ile Bölüm 4 ’e göre depremden hesaplanan kesme kuvvetinin 1.2D (boşluksuz perdeler) veya 1.4D ( bağ kirişli perdeler) katı ile büyütülmesi ile elde edilen değerin, Denk. (7.16) ile hesaplanan Ve ’den küçük olması durumunda, Ve yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır. Hw / lw ≤ 2.0 olan perdelerin bütün kesitlerinde tasarım kesme kuvvetleri, Bölüm 4 ’e göre hesaplanan kesme kuvvetlerine eşit alınacaktır.

TBDY Şekil 7.12(c) 'de perde tasarım kesme kuvveti grafiği gösterilmiştir. Perdenin en üst noktasında tasarım kesme kuvveti, perde tabanında oluşan tasarım kesme kuvveti değerinin yarısı olarak alınacaktır. Hw/3 'den büyük olan kısım için, Hw/3 noktasındaki kesme kuvveti ile perdenin en üst noktasında perde tabanının yarısı olarak alınan kesme kuvveti doğrusal bir çizgi ile birleştirilerek tasarım kesme kuvveti diyagramı oluşturulacaktır.

Vr: kayma dayanımını ifade etmektedir. Kayma dayanımı TBDY Denklem 7.17 ile hesaplanmaktadır.

Kayma dayanımı Vr hesaplanırken başlık enine donatılarının da katkısı gözönüne alınmaktadır.

VeMax: TBDY Denklem 7.18 'e göre hesaplanan perdenin alabileceği en büyük kesme dayanımıdır.

Kolon Betonarme penceresinde görülen Maks. Oran değeri aşağıda gösterilmiştir.