Skip to main content
Skip table of contents

Zamana Bağlı Sehim Hesabı

  • Kirişler için zamana bağlı sehim hesabı ve kontrolü TS 500 13.2.3 'e göre otomatik yapılır.

  • Döşemeler için zamana bağlı sehim hesabı ve kontrolü TS 500 13.2.3 'e göre otomatik yapılır.

  • Sehim sınırları kullanıcı tarafından belirlenir.


SİMGELER

ln = Eleman serbest boyu
δt = Toplam sehim
δi = Ani sehim
δig = Kalıcı yüklerden oluşan ani sehim
γt = Kalıcı yük süre katsayısı
λ = Kalıcı sehim katsayısı
ρ' = Basınç donatısı oranı


Betonarme yapılarda sünme ve büzülme etkisi ile oluşan zamana bağlı ek sehimlerin hesabı TS 500 Madde 13.2.3 'de belirtildiği şekilde yapılmaktadır.

Toplam sehim değeri, Ani sehim, δi ile kalıcı yüklerden oluşan sehimin λδig toplamı olarak ele alınır. Zamana bağlı sehim hesabı Denklem 13.3 'te gösterilmiştir.

Kalıcı sehim katsayısı, λ Denklem 13.4 'e göre hesaplanır. Denklem 13.4 'te belirtilen ρ' basınç donatısı oranı ve γt kalıcı yük süre katsayısı olarak dikkate alınır.

Kalıcı yük süre katsayısı γt değeri Çizelge 13.2 'ye göre 5 yıl ve daha fazla yükleme süresine göre 2.0 olarak alınır.

Hesaplanan zamana bağlı sehim değerleri TS500 Çizelge 13.3 de belirtilen değerler ile karşılaştırılır.

Kiriş Ayarları penceresinin Çatlamış Kesit / Sehim sekmesinde sehim sınırları koşulları ayarlanabilir.

Döşeme Ayarları penceresinin Sehim sekmesinde sehim sınırları koşulları ayarlanabilir.


Kiriş Betonarme penceresinin Sehim ve Çatlak sekmesinde sehim hesapları incelenebilir.

Kiriş Sehim ve Çatlak Kontrolü raporundan kirişlerde hesaplanan ani sehim ve zamana bağlı sehim sonuçları incelenebilir.

Döşeme Sehim Kontrolü raporundan döşemelerde hesaplanan ani sehim ve zamana bağlı sehim sonuçları incelenebilir.


Sonraki Konu

Sehim Sınırları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.