Skip to main content
Skip table of contents

Ani Sehim ve Zamana Bağlı Sehim Hesabı Örnek 2

Bu örnekte sabit yük değerleri Örnek 1 'e göre artırılarak Eleman eğilme momenti değerinin Elemanın eğilme çatlama momenti değerinden büyük olması sağlanmıştır.

Plan görüntüsü aşağıdaki görselde verilen yapıda K06 kirişi için ani sehim hesabı yapılacak ve ideCAD sonuçları ile karşılaştırılacaktır. K06 kirişi için hareketli yükler (Q) etkisinde ani sehim hesabı ve sabit yükler (G) için ani sehim ve zamana bağlı sehim hesabı yapılacaktır. Sabit ve Hareketli yüklerden oluşan sehimlerden toplam sehim hesabı yapılarak sonuçlar ideCAD v10 ile karşılaştırılacaktır.

Önemli Not: ideCAD yazılımı içerisinde betonarme elemanlarda sehim hesabı Etkin Atalet Momentleri ile hesaplanır. Daha sonra bu etkin atalet momentleri gözönüne alınarak yapı yalnızca sehim kontrolü için yeni bir analiz yapılır. Ancak bu örnekte kiriş sehim hesabının elle daha kolay yapılabilmesi için yaklaşık formüller kullanılacak ve yalnızca eğilme etkisindeki şekildeğiştirmeler gözönüne alınacaktır. ideCAD yazılımında tüm iç kuvvetlerin şekildeğiştirme etkileri gözönüne alınmaktadır. Bu sebeple elle yapılan hesap ile ideCAD sonuçları küçük farklılıklar gösterebilir.


Proje Dosyası

Ani Sehim ve Zamana Bağlı Sehim Örnek 2.rar


K06 Kirişi Kesit Özellikleri

  • Beton Elastisite Modulü, Ec = 30250 MPa

  • Donatı Elastisite Modulü Es = 200000 MPa

  • Beton tasarım çekme dayanımı, fctd = 1.167 MPa

  • Tabla Genişliği B = 69.9 cm

  • Temiz açıklık ln = 5.60 m

Kesit Ağırlık Merkezinin ve Tüm Atalet Momentinin Hesaplanması

Tablalı kiriş kesitinin tüm atalet momenti Ic, değeri kesit ağırlık merkezine göre hesaplanmalıdır. Bu nedenle kesitin ağırlık merkezi ekseni, Kesit ağırlık merkezinin kesitin üstüne olan mesafesi, yüst ve Kesit ağırlık merkezinin kesitin altına olan mesafesi, yalt değerleri hesaplanmalıdır.

yüst : Kesit ağırlık merkezinin kesitin üstüne olan mesafesi

yalt : Kesit ağırlık merkezinin kesitin altına olan mesafesi

Ağırlık merkezinden geçen yatay eksene göre kesitin tüm kesit atalet momenti, Ic aşağıdaki gibi hesaplanır.

Eleman Çatlama Kontrolü

K06 kirişi için açıklık, sağ ve sol moment değerleri (Mmax), elemanın eğilmede çatlama momenti Mcr ile karşılaştırılır.
Mmax ≤ Mcr ise sehim hesabında tüm eylemsizlik momenti Ic değeri kullanılır.
Mmax > Mcr ise sehim hesabında etkin eylemsizlik momenti Ieff değeri kullanılır.

Mcr TS500 13.2 'ye göre hesaplanır. Bu formüldeki y değeri En dış çekme lifinin tarafsız eksenden uzaklığı olarak tarif edilir. Bu sebeple hem açıklıkta hem de mesnet bölgelerinde ayrı ayrı Mcr değerleri hesaplanmalıdır.

Mesnet bölgesi için, eğilmede çatlama momenti Mcr değeri aşağıdaki gibi hesaplanır.

Açıklık bölgesi için, eğilmede çatlama momenti Mcr değeri aşağıdaki gibi hesaplanır.

Sabit Yük (G) ve Hareketli Yük (Q) Etkisinde Kiriş Çatlama Kontrolü

G+Q yükleme kombinasyonu için K06 kirişinin moment diyagramı aşağıda gösterilmiştir.

Sol mesnet bölgelerinde, eğilmede çatlama momenti Mcr = 6.208 tfm olarak hesaplanmıştı.

Mcr = 6.208 tfm > Mmax-sol = 5.974 tfm

olduğundan kirişin sol mesnet bölgelerinde çatlama meydana gelmemiştir. Bu sebeple sehim hesabında tüm eylemsizlik momenti Ic değeri kullanılır.

Sağ mesnet bölgelerinde, eğilmede çatlama momenti Mcr = 6.208 tfm olarak hesaplanmıştı.

Mcr = 6.208 tfm Mmax-sağ = 10.929 tfm

olduğundan kirişin sol mesnet bölgelerinde çatlama meydana gelmiştir. Bu sebeple sehim hesabında etkili eylemsizlik momenti Ieff değeri kullanılır.

Açıklık bölgelerinde, eğilmede çatlama momenti Mcr = 3.898 tfm olarak hesaplanmıştı.

Mcr = 3.898 tfm Mmax-açıklık = 9.616 tfm
olduğundan mesnet bölgelerinde çatlama meydana gelmemiştir. Bu sebeple sehim hesabında etkili eylemsizlik momenti Ieff değeri kullanılır.

Yükleme

Sol Moment (tfm)

Açıklık Momenti (tfm)

Sağ Moment (tfm)

G+Q

5.974

9.616

10.929

Çatlama Mometi

< Mcr = 6.208

> Mcr = 3.898

> Mcr = 6.208

Çatlamamış

Çatlamış

Çatlamış

Açıklık için Çatlamış Kesit Atalet Momenti Icr ve Etkili Atalet Momenti Ieff Hesabı

Çatlamış Kesit Atalet momenti hesabında kesitin basınç bölgesi ve donatı yerleşimi gözönüne alınır. Aşağıdaki resimde açıklık bölgesi için taralı bölge ile beton basınç bölgesi ve donatı yerleşimi gösterilmiştir.

Çekme donatısı oranı ρ, Basınç donatısı oranı ρ', kiriş faydalı yüksekliği d, ve paspayı d' olmak üzere, çatlamış kesitte tarafsız eksenin yeri kc ve tarafsız eksen yüksekliği c değerleri aşağıdaki gibi bulunur.

Açıklık Bölgesi için Çatlamış Kesit Atalet Momenti Icr

Açıklık Bölgesi için Etkili Atalet Momenti Ieff

Sağ Mesnet Bölgesi için Çatlamış Kesit Atalet Momenti Icr Etkili Atalet Momenti Ieff Hesabı

Çatlamış Kesit Atalet momenti hesabında kesitin basınç bölgesi ve donatı yerleşimi gözönüne alınır. Aşağıdaki resimde sağ mesnet bölgesi için taralı bölge ile beton basınç bölgesi ve donatı yerleşimi gösterilmiştir.

Çekme donatısı oranı ρ, Basınç donatısı oranı ρ', kiriş faydalı yüksekliği d, ve paspayı d' olmak üzere, çekme donatı çatlamış çift donatılı kesitte tarafsız eksenin yeri kc ve tarafsız eksen yüksekliği c değerleri aşağıdaki gibi bulunur.

Sağ Mesnet Bölgesi için Çatlamış Kesit Atalet Momenti Icr

Sağ Mesnet Bölgesi için Etkili Atalet Momenti Ieff

Ortalama Etkili Eylemsizlik Momenti Hesabı

K06 kirişisinin sol mesnet, açıklık bölgesi ve sağ mesnet bölgesindeki Etkili Atalet Momenti Ieff değerlerinin ortalama atalet momenti hesaplanır. Sehim hesabı hesaplanan Ortalama Etkili Atalet Momenti Ieff-ort değeri ile yapılır.

Hareketli Yük (Q) Etkisinde Ani Sehim Hesabı

Örnek Projede K06 kirişinin Hareketli Yük (Q) etkisindeki moment diyagramı aşağıdaki görselde verilmiştir.

Kiriş ani sehim değeri, δiQ

TS500 hareketli yükten oluşan sehim kontrolü:
δiQ = 0.30 mm < ln/360 =5600/360= 15.55 mm

Kiriş Betonarme penceresinde K06 kirişinin Hareketli Yük (Q) etkisindeki sehim sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Sabit Yük (G) Etkisinde Ani Sehim Hesabı

Örnek Projede K06 kirişinin Sabit Yük (G) etkisindeki moment diyagramı aşağıdaki görselde verilmiştir.

Kiriş sehim değeri, δiG

Kiriş Betonarme penceresinde K06 kirişinin Sabit Yük (H) etkisindeki sehim sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Sabit Yük (G) Etkisinde Zamana Bağlı Sehim Hesabı

Toplam sehim hesabı ve kalıcı sehim katsayısı formülleri aşağıda gösterilmiştir.

TS500 Çizelge 13.2 'de belirtilen Kalıcı Yük Süre Katsayısı γt, 5 yıl ve daha fazla yükleme süresi için γt = 2.0 alınmıştır.

As' basınç donatı alanı olmak üzere, Basınç donatısı oranı ρ' hesabı için;

Toplam sehim δt hesabı yapılırken hareketli yüklerden oluşan ani sehim δiQ , sabit yüklerden oluşan ani sehim δiG ve zamana bağlı sehim δiGλ değerleri toplanır. Bu durumda;

olarak hesaplanır.

TS500 hareketli yükten oluşan toplam sehim kontrolü:
δt = 10.82 mm < ln/240 =5600/360= 23.33 mm

Kiriş Betonarme penceresinde K06 kirişinin Sabit ve Hareketli yükler etkisindeki toplam sehim sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Kiriş Sehim ve Çatlak Kontrolü Raporu 'nda da yukarıda hesaplanan sonuçlar kontrol edilebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.