Skip to main content
Skip table of contents

Sehim Kontrolü

  • Sehim kontrolü otomatik olarak yapılmaktadır.


SİMGELER

Ec = Beton elastisite modülü
fctd = Beton tasarım eksenel çekme dayanımı
Icr = Tarafsız eksene göre çatlamış kesit eylemsizlik momenti
Ief = Etkili eylemsizlik momenti
Ic = Tüm kesit eylemsizlik momenti
ln = Eleman serbest boyu
Mcr = Elemanın eğilmede çatlama momenti
Mmax = Elemandaki en büyük eğilme momenti
y = En dış çekme lifinin tarafsız eksenden uzaklığı
δt = Toplam sehim
δi = Ani sehim
δig = Kalıcı yüklerden oluşan ani sehim
γt = Kalıcı yük süre katsayısı
λ = Kalıcı sehim katsayısı
ρ' = Basınç donatısı oranı


13.2 - SEHİM KONTROLÜ

13.2.1 - Genel Kurallar
Eğilme etkisindeki döşeme ve kiriş gibi yapı elemanlarında, işlevi güçleştirecek, görünüşü etkileyecek ve bu elemanlara bitişik taşıyıcı olmayan diğer yapı elemanlarının çatlamasına veya ezilmesine neden olabilecek düzeyde sehimler oluşmamalıdır. Bu elemanların kalıcı ve hareketli yükler altındaki ani sehimleri ile büzülme ve sünme etkisi ile oluşan sehimlerin hesabında, betonarme elemanın çatlama durumu gözönünde tutulmalıdır.

Kiriş ve özellikle döşemeler sehime duyarlı yapı elemanı taşımıyorsa ve bunlarla ilişkili değilse, eleman yüksekliğinin açıklığa oranı, Çizelge 13.1 de verilen sınırların üzerinde kalmak koşulu ile sehim hesabı yapılmayabilir.

Betonarmenin davranışını göz önünde tutan ve yapı mekaniği ilkelerine uygun daha güvenilir bir yöntem kullanılmıyorsa, ani sehimler Madde 13.2.2 de verilen yaklaşık yöntemle, zamana bağlı sehimler de Madde 13.2.3 de açıklanan yöntemle hesaplanabilir.

13.2.2 - Ani Sehimlerin Yaklaşık Hesabı

Kalıcı ve hareketli yükler altında betonarme eğilme elemanlarının ani sehimleri, açıklığı boyunca hiçbir kesitinde çatlamayan elemanlarda (Mmax ≤ Mcr) tüm kesit eylemsizlik momenti kullanılarak, çatlayan elemanlarda (Mmax > Mcr) ise, Denklem 13.1 den bulunacak etkili eylemsizlik momenti kullanılarak ve mesnet koşulları göz önünde bulundurularak yapı mekaniği ilkelerine göre hesaplanmalıdır. Bu hesapta kullanılacak elastisite modülü Ec , Bölüm 3.3 den alınmalıdır.

Kesitin çatlama momenti, 13.2 denklemine göre hesaplanır. Sürekli kiriş ve döşemelerde, açıklık ve mesnet kesitleri (iki mesnetin ortalaması) için iki ayrı eylemsizlik momenti, Denklem 13.1 den hesaplanmalı ve iki değerin ortalaması, etkili eylemsizlik momenti olarak kullanılmalıdır. Konsollarda ise, mesnet kesiti eylemsizlik momenti kullanılmalıdır.

13.2.3 - Zamana Bağlı Sehim Hesabı

Betonarme yapılarda sünme ve büzülme etkisi ile oluşan zamana bağlı ek sehimlerin hesabı, genel olarak Madde 3.3.4 de verilen değişkenlere göre hesaplanmalıdır. Daha kesin hesaba gerek duyulmayan durumlarda, zamana bağlı sehimleri de içeren toplam sehim, Denklem 13.3' ten hesaplanmalıdır.

Denklemdeki γt katsayısı, kalıcı yüklerin etkime süresine göre Çizelge 13.2 den alınmalıdır. ρ’, kesitte
bulunan basınç donatısı oranıdır.

13.2.4 - Sehim Sınırları

Eğilme elemanlarında izin verilebilecek sehim sınırları, serbest açıklığa bağlı olarak Çizelge 13.3 de verilmiştir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.