• Perde kesitlerinin kesme dayanımı, Vr , Denk.(7.17) ile otomatik hesaplanır.

  • Tasarım kesme kuvveti, Ve değerinin Denk.(7.18) ’de verilen koşulları sağlayıp sağlanmadığı otomatik kontrol edilir.


SİMGELER

Ach = Boşluksuz perdenin, bağ kirişli perdede her bir perde parçasının, döşemenin veya boşluklu döşemede her bir döşeme parçasının brüt enkesit alanı
fctd = Betonun tasarım çekme dayanımı
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
fywd = Enine donatının tasarım akma dayanımı
Ve = Kolon, kiriş, birleşim bölgesi ve perdede enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti
Vr = Kolon, kiriş veya perde kesitinin kesme kuvveti dayanımı
ρsh = Perdede yatay gövde donatılarının hacimsel oranı


Poligon perdeler kabuk sonlu elemanlar ile modellenir ve bu sonlu elemanların üç boyutlu rijit cisim hareketi koşulunu sağlayacak şekilde perde kesiti ağırlık merkezinde tanımlanır. İlgili yükleme kombinasyonunun perde sonlu eleman sonuçlarından elde edilen değerler bu ağırlık merkezinde toplanarak poligon perdenin iç kuvvetleri elde edilir. TBDY Bölüm 7.6.6.3 'de poligon perdelerin tasarım kesme kuvveti, Ve değerinin nasıl bulunduğu ve “Poligon Perdelerde Tasarım Kesme Kuvvetleri Hesabı ” başlığı altında poligon perdelerde bulunan tasarım kesme kuvvetleri ve bu kuvvetlerin poligon perde kollarına nasıl aktarıldığı detaylıca anlatılmıştır.

Poligon perdelerin kesme kapasitesi, her bir kola düşen tasarım kesme kuvveti bulunduktan sonra TBDY Bölüm 7.6.7 'de anlatılan şekli ile ilgili perde kollarının kesme kapasitelerinin bulunması ile hesaplanmaktadır. Bütün yükleme kombinasyonlarında hesaplanan Tasarım Kesme Kuvveti, Ve , kesme dayanımı, Vr , ile karşılaştırılarak en olumsuz durum hesaplanmaktadır. Poligon perdelerin kesme dayanımları hesaplanırken de her bir kolun kesme dayanımı ayrı bir şekilde dikkate alınmaktadır. Kesme kuvvetinin yönü ile uyumlu kola dik olan perdeler kesme dayanımı hesabında dikkate alınmamalıdır. ideCAD bu perde kollarının (kesme kuvveti yönünde dik olan perde kolları) kesme dayanımına katkısını dikkate almamaktadır.

Poligon perde kollarının her biri için kesme dayanımı, Vr TBDY Denklem 7.17 'ye göre hesaplanmaktadır.

Bu denklemde Ach , boşluksuz poligon perde kolunun veya bağ kirişli poligon perde kolunun brüt enkesit alanıdır. fctd , betonun tasarım çekme dayanımı ve fywd , perde enine donatısının tasarım akma dayanımıdır. ρsh , poligon perde kolunun yatay gövde donatılarının hacimsel oranıdır.

Poligon perde kolları için kayma dayanımı Vr değeri hesaplanırken, ilgili kolun enine donatıları, başlık bölgesi enine donatıları ve perde kollarının birleştiği başlık bölgelerindeki enine donatılar gözönüne alınmaktadır. Aşağıdaki şekilde işaretlenmiş perde kolu için hesaplanan Vr değeri için gözönüne alınan enine donatılar gösterilmiştir.

TBDY Denklem 7.17 her bir poligon perde kolu için ayrı ayrı bulunmaktadır. Bu durumda Ach poligon perde kolunun kalınlığı ile poligon perde kolunun plandaki uzunluğunun çarpımına eşit olmaktadır. ρsh hesabında poligon perde kolunun yatay gövde donatısı hacimsel oranı kullanılmaktadır.

Perde kesitinin, beton ve donatı katkısıyla oluşan kesme kuvveti kapasitesi ve kesme kuvveti etkisinde oluşan sünek olmayan güç tükenmesinin önlenmesi gözetilerek, tasarım kesme kuvveti için, aşağıdaki üst sınırlar öngörülmüştür. TBDY Denklem 7.18 'de bu üst sınırlar belirtilmiştir.

Her bir yükleme kombinasyonu için TBDY Bölüm 7.6.6.3 'ya göre hesaplanan tasarım kesme kuvveti, Ve , TBDY Denklem 7.17 'deki poligon perde kolu için hesaplanan kesme dayanımı, Vr 'yi ve TBDY Denklem 7.18 'de tanımlanan Boşluksuz perdeler için 0.85Ach(fck)1/2 , boşluklu perdeler için 0.65Ach(fck)1/2 üst sınır değerlerini aşmamalıdır. Üst sınır değerlerinde Ach , poligon perde kolunun kalınlığı ile poligon perde kolunun plandaki uzunluğunun çarpımıdır. fck , betonun karakteristik basınç dayanımıdır.

Her bir yükleme kombinasyonu için bulunan tasarım kesme kuvveti, Ve , her bir poligon perde kolunda farklı olumsuz koşullar ortaya çıkartabilir. Tek bir poligon perde için, kesme kuvvetinin yönü ile uyumlu şekilde hesaplanan poligon perde kollarının kayma dayanımı, farklı yükleme kombinasyonlarında en olumsuz durumu oluşturabilir. Bu nedenle ideCAD Statik bütün grup perde kolları için bütün yükleme kombinasyonlarında yukarıda anlatılan hesabı yaparak her bir perde kolu için en olumsuz koşulu hesaplamaktadır.