Skip to main content
Skip table of contents

Perde Tasarım Kesme Kuvvetleri

SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Katsayısı
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
fyk = Boyuna donatının karakteristik akma dayanımı
Hw = Temel üstünden veya zemin kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde yüksekliği
Hcr = Perde kritik yüksekliği
lw = Perdenin veya bağ kirişli perde parçasının plandaki uzunluğu
(Mp)t = Perdenin taban kesitinde fck , fyk ve çeliğin dayanım artışı gözönüne alınarak hesaplanan moment kapasitesi
(Md)t = Perdenin taban kesitinde yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan moment
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı
Vd = Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti
Ve = Kolon, kiriş, birleşim bölgesi ve perdede enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti
βv = Perdede kesme kuvveti dinamik büyütme katsayısı


TBDY Madde 7.6.6.3 - Hw / lw > 2.0 koşulunu sağlayan perdelerde, gözönüne alınan herhangi bir kesitte enine donatı hesabında esas alınacak tasarım kesme kuvveti, Ve , Denk.(7.16) ile hesaplanacaktır.

Bu denklemde yer alan kesme kuvveti dinamik büyütme katsayısı βv =1.5 alınacaktır. Ancak, deprem yükünün tamamının betonarme perdelerle taşındığı binalarda βv =1.0 alınabilir. Daha kesin hesap yapılmadığı durumlarda burada (Mp)t ≤1.25 (Mr)t kabul edilebilir. Düşey yükler ile Bölüm 4 ’e göre depremden hesaplanan kesme kuvvetinin 1.2D (boşluksuz perdeler) veya 1.4D ( bağ kirişli perdeler) katı ile büyütülmesi ile elde edilen değerin, Denk. (7.16) ile hesaplanan Ve ’den küçük olması durumunda, Ve yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır. Hw / lw ≤ 2.0 olan perdelerin bütün kesitlerinde tasarım kesme kuvvetleri, Bölüm 4 ’e göre hesaplanan kesme kuvvetlerine eşit alınacaktır.

Hw / lw ≤ 2.0 olan perdelerin bütün kesitlerinde tasarım kesme kuvvetleri, Bölüm 4 ’e göre hesaplanan kesme kuvvetlerine eşit alınacaktır.

TBDY Şekil 7.12(c) 'de perde tasarım kesme kuvveti grafiği gösterilmiştir. Perdenin en üst noktasında tasarım kesme kuvveti, perde tabanında oluşan tasarım kesme kuvveti değerinin yarısı olarak alınacaktır. Hw/3 'den büyük olan kısım için, Hw/3 noktasındaki kesme kuvveti ile perdenin en üst noktasında perde tabanının yarısı olarak alınan kesme kuvveti doğrusal bir çizgi ile birleştirilerek tasarım kesme kuvveti diyagramı oluşturulacaktır.

TBDY Şekil 7.12(c) ‘de gösterilen grafikteki kesme kuvvetleri aşağıda açıklanmıştır.

“Çözümden bulunan kesme kuvveti diyagramı” düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti diyagramıdır.

“Arttırılmış kesme kuvveti diyagramı” ile gösterilen diyagram TBDY Madde 7.6.6.3 'de söz edilen artırım sonucunda ortaya çıkan kesme kuvveti diyagramıdır. Bu kesme kuvveti diyagramı bulunurken Denk. (7.16) ile hesaplanan kesme kuvveti ve düşey yükler ile Bölüm 4 ’e göre depremden hesaplanan kesme kuvvetinin 1.2D (boşluksuz perdeler) veya 1.4D ( bağ kirişli perdeler) katı ile büyütülmesi ile elde edilen kesme kuvveti değeri karşılaştırılır ve küçük olan kesme kuvveti dikkate alınır.

“Tasarım kesme kuvveti VEd“ ile gösterilen diyagram Hw/3 bölgesinde “Arttırılmış kesme kuvveti diyagramı” ile aynı diyagramdır. Hw/3 'ün üzerindeki bölgede ise Hw/3 noktasındaki arttırılmış kesme kuvveti ile perdenin en üst noktasında perde tabanının yarısı olarak alınan kesme kuvveti doğrusal bir çizgi ile birleştirilerek oluşturulan kesme kuvveti diyagramıdır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.