Skip to main content
Skip table of contents

Perde Kesme Güvenliği Raporu (7.6.6.3)

Süneklik düzeyi yüksek perde tasarımında düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvvetlerinin yanı sıra TBDY Bölüm 7.6.6.3 'de belirtildiği üzere çeşitli artırımlar söz konusudur. Aşağıda örneği gösterilen raporun TBDY Bölüm 7.6.6.3 ile ilgili olan kısımların açıklaması yapılacaktır.

Hw/lw > 2.0 ve Hw/3 'ün alt bölgesinde olan perdeler

Hw/lw > 2.0 koşulunu sağlayan ve kesme kuvveti diyagramında Hw/3 yüksekliğinin alt bölgesinde bulunan perdelerde, gözönüne alınan herhangi bir kesitteki enine donatı hesabında esas alınacak tasarım kesme kuvveti, VeTBDY Denklem 7.16 ile hesaplanmaktadır.

Bu denklemde yer alan kesme kuvveti dinamik büyütme katsayısı βv=1.5 alınmaktadır. Ancak, deprem yükünün tamamının betonarme perdelerle taşındığı binalarda βv=1.0 alınmaktadır.

Burada (Mp)t , perdenin taban kesitinde fck , fyk ve çeliğin dayanım artışı gözönüne alınarak hesaplanan moment kapasitesi anlamına gelmektedir ve (Mp)t ≤1.25(Mr)t kabul edilmektedir. (Mr)t , perdenin taban kesitinde fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan taşıma gücü momenti anlamına gelmektedir. Bu değer perdede yapılan Moment-eğrilik analizi il bulunmaktadır.

(Md)t , perdenin taban kesitinde yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan moment anlamına gelmektedir. Burada perde sonlu elemanlarının üç boyutlu rijit cisim hareketi koşulunu sağlayacak şekilde perde kesiti ağırlık merkezinde tanımlanır. İlgili yükleme kombinasyonunun perde sonlu eleman sonuçlarından elde edilen ve bu ağırlık merkezinde oluşan moment (Md)t olarak kullanılmaktadır.

Vd değeri, yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti değeridir.

Eğer düşey yükler ile TBDY Bölüm 4 ‘e göre depremden hesaplanan kesme kuvvetinin 1.2D (boşluksuz perdeler) veya 1.4D (bağ kirişli perdeler) katı ile büyütülmesinden elde edilen değer (Ve-sınır değer) ile Denlem 7.16 ile hesaplanan V’e değerinden küçük olan kesme kuvveti tasarım kesme kuvveti, Ve olarak kullanılmaktadır.

Hw/lw > 2.0 ve Hw/3 'ün üst bölgesinde olan perdeler

Hw/lw > 2.0 koşulunu sağlayan ve kesme kuvveti diyagramında Hw/3 yüksekliğinin üst bölgesinde bulunan perdelerde, yukarıda anlatılan TBDY Denklem 7.16 kullanılarak yapılan kontrolün yanı sıra, TBDY Şekil 7.11c 'de gösterilen doğrusallaştırılmış tasarım kesme kuvveti değeri kullanılmaktadır. Bu grafikte perdenin üst kesitinde kullanılacak kesme kuvveti değeri, perde tabanında bulunan tasarım kesme kuvvetinin yarısı olarak alınır. Hw/3 yüksekliğindeki perde kesitinde bulunan tasarım kesme kuvveti ile perdenin en üst noktasında bulunan kesme kuvveti değeri doğrusal bir çizgi ile birleştirilir ve diğer kesitlerdeki tasarım kesme kuvvetleri bulunur.

Hw/3 'ün üst bölgesinde bulunan perdelerin tasarım kesme kuvveti Ve değeri yukarıda anlatılan doğrusallaştırılmış grafik ile bulunmaktadır. Tasarım sonuçlarında da bu kesme kuvveti değerleri gözükmektedir.

Raporda Hw/3 'ün yukarısında bulunan perdelerde TBDY Şekil 7.12(c) grafiğinin uygulanması ile çıkan kesme kuvvetinin belirtilmesi için ilgili perdenin olduğu satırda “Şkl 7.12 Tasarım Kesme Kuvveti” yazısı bulunmaktadır.

Hw/lw ≤ 2.0 olan perdeler

Hw/lw ≤ 2.0 olan perdelerin bütün kesitlerinde tasarım kesme kuvvetleri, TBDY Bölüm 4 'e göre hesaplanan kesme kuvvetlerine eşit alınmaktadır. Düşey yükler ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı D ile artırılmış deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti değeri tasarım kesme kuvveti, Ve olarak kullanılmaktadır.

Hw/lw ≤ 2.0 perdelerin tasarımında TBDY Denklem 7.16 kullanılmadığından bu bölümler raporda boş bırakılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.