Skip to main content
Skip table of contents

Modal Sözde İvme ve Modal Yerdeğiştirmenin Hesaplanması (5B.1.2 , 5B.1.3)

  • Modal Sözde İvme ve Modal Yerdeğiştirmeler otomatik hesaplanır.


SİMGELER

a1(X,k) = (X) deprem doğrultusu için k’ıncı itme adımında birinci moda ait modal tek serbestlik dereceli sistem’in modal sözde-ivmesi [m/s2]
d1(X,k) = (X) deprem doğrultusu için k’ıncı itme adımında birinci moda ait modal tek serbestlik dereceli sistem’in modal yerdeğiştirmesi [m]
mi = i 'nci katını toplam kütlesi
mix1(X,1)  = (X) deprem doğrultusu için x ekseni doğrultusunda birinci itme adımında belirlenen ve itme hesabı boyunca hiç değiştirilmeyen sabit mod şekli ’ne göre hesaplanan i’inci kat modal etkin kütlesi [t]
mtx1(X,1)  = (X) deprem doğrultusu için x ekseni doğrultusunda birinci itme adımında belirlenen ve itme hesabı boyunca hiç değiştirilmeyen sabit mod şekli ’ne göre hesaplanan taban kesme kuvveti modal etkin kütlesi [t]
miy1(X,1) = (X) deprem doğrultusu için y ekseni doğrultusunda birinci itme adımında belirlenen ve itme hesabı boyunca hiç değiştirilmeyen sabit mod şekli ’ne göre hesaplanan i’inci kat modal etkin kütlesi [t]
miθ1(X,1) = (X) deprem doğrultusu için z ekseni etrafında birinci itme adımında belirlenen ve itme hesabı boyunca hiç değiştirilmeyen sabit mod şekli ’ne göre hesaplanan i’inci kat modal etkin kütle eylemsizlik momenti [tm2]
uix1(X,k) = (X) deprem doğrultusu için k ’ıncı itme adımında i’inci katta x ekseni doğrultusunda hesaplanan yerdeğiştirme [m]
uNx1(X,k) = (X) deprem doğrultusu için k ’ıncı itme adımında N’inci katta (binanın tepesinde) x ekseni doğrultusunda hesaplanan yerdeğiştirme [m]
Vtx1(X,k) = (X) deprem doğrultusu için k ’ıncı itme adımında x ekseni doğrultusunda hesaplanan taban kesme kuvveti [kN]
Δa1(X,k) = (X) deprem doğrultusu için k ’ıncı itme adımında birinci moda ait modal tek serbestlik dereceli sistem ’in modal sözde-ivme artımı [m/s2]
Δd1(X,k) = (X) deprem doğrultusu için k ’ıncı itme adımında birinci moda ait modal tek serbestlik dereceli sistem ’in modal yerdeğiştirmesi [m]
Δfix1(X,k) = (X) deprem doğrultusu için k ’ıncı itme adımında i ’inci katta x ekseni doğrultusunda etkiyen deprem yükü artımı [kN]
Δfiy1(X,k)  = (X) deprem doğrultusu için k ’ıncı itme adımında i ’inci katta y ekseni doğrultusunda etkiyen deprem yükü artımı [kN]
Δfiθ1(X,k)  = (X) deprem doğrultusu için k ’ıncı itme adımında i ’inci katta z ekseni doğrultusunda etkiyen deprem yükü artımı [kN]
Γ1(X,1)  = (X) deprem doğrultusu için birinci itme adımında belirlenen ve itme hesabı boyunca hiç değiştirilmeyen sabit mod şekli ’ne göre hesaplanan modal katkı çarpanı


TBDY Denklem 5B.1 'de yer alan Δa1(X,k), ardışık iki mafsal oluşumu arasında tanımlanan k 'ıncı itme adımında bilinmeyen büyüklük, ikinci mertebe etkilerinin gözönüne alındığı başlangıç adımında yapılan modal analizin birinci moduna (hakim modu) ait modal tek serbestlik dereceli sistem 'in Modal Sözde İvme Artımı dır.

Modal sözde ivme artımı, her bir adım sonunda oluşan yeni bir plastik mafsalın TBDY 5.3.1 'de tanımlanan akma koşulu 'ndan hesaplanır. Bu değer aynı zamanda itme analizini 'nin iterasyon düzeyini de belirler. Elde edilen modal sözde ivme artımı, Δa1(X,k) , bir önceki adımın sonunda bulunan sözde ivme değerine eklenerek k 'ıncı adımdaki birikimli modal sözde ivme a1(X,k), elde edilir. Birikimli modal sizde ivme a1(X,k) değeri, TBDY Denklem 5B.3 'te verildiği şekli ile yazılabilir.

Bu denklemde itme analizinin k 'ıncı adımında (X) deprem doğrultusundaki taban kesme kuvveti Vtx1(X,k), ve taban kesme kuvveti modal etkin kütlesi mtx1(X,1), olarak ifade edilir.

mtx1(X,1), değeri ikinci mertebe etkilerinin gözönüne alındığı başlangıç adımında yapılan modal analizin birinci modunda elde edilen modal etkin kütledir ve TBDY Denklem 4B.1 ile bulunur. mtx1(X,1), değeri yalnızca birinci adım için hesaplanır ve tüm itme hesabı boyunca sabit olarak alınan kat modal etkin kütleleri mtx1(X,1) değerlerinin toplamıdır.

TBDY Denklem 5B.3 'te verilen ( X ) deprem doğrultusu için itme analizinin k 'ıncı adımında hesaplanan taban kesme kuvveti Vtx1(X,k) değeri her bir itme adımı için birikimli olarak hesaplanır. Bu nedenle modal sözde ivme a1(X,k), değeri de birikimli olarak elde edilmiş olur. Bu durumda modal sözde ivme artımı, Δa1(X,k) , her bir itme adımında değişen taban kesme kuvvetlerinden de hesaplanabilir.

Başlangıç adımında yapılan modal analiz sonucunda birinci moda ait tek serbestlik dereceli sistemin modal yer değiştirmesi d1(X,k), değerinin hesaplanması için TBDY Denklem 5B.4 kullanılır.

Bu denklemde, uNx1(X,k) , (X) deprem doğrultusu için itme analizinin k 'ıncı adımında hesaplanan N 'inci kattaki tepe yerdeğiştirmesi 'ni ifade eder. ΦNx1(1) , başlangıç adımında yapılan modal analizin birinci modunda elde edilen, N 'inci kattaki mod genliğidir. TBDY Denklem 5B.4 'ün paydadaki değerleri ikinci mertebe etkilerinin gözönüne alındığı başlangıç adımında yapılan modal analizin birinci modunda elde edilen değerlerdir ve tüm itme adımlarında bu değerler kullanılır.

uNx1(X,k) ve Vtx1(X,k) değeri ile birlikte koordinatları taban kesme kuvveti-tepe yerdeğiştirmesi olan itme eğrisi elde edilir. Performans noktasının bulunması için bu eğrilerin Vtx1(X,k), terimine TBDY Denklem 5B.3 ve uNx1(X,k) terimine TBDY Denklem 5B.4 dönüşümü uygulanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.