Skip to main content
Skip table of contents

Modal Hesap Yöntemleri ile Taşıyıcı Sistemin tümü Göz Önüne Alınarak Hesap Yapılması (4.3.6.2)

  • Üst ve alt bölümlerinde birbirinden farklı R ve D katsayılarının kullanıldığı binalarda 4.3.6.2 ’de verilen kurallara göre hesap otomatik yapılır.

  • 3.3.1 ’de verilen tanıma göre dıştan rijit perdelerle çevrelenen bodrumların bulunduğu binalarda bu kural uygulanabilir.

  • Üst + alt bölüm göz önüne alınarak yapılan hesapta, Denklem 4.4-4.5-4.6 otomatik olarak kullanılır.

  • 4.3.6.2 (b) maddesi gereği bodrumlu yapılarda Dalt=1.5 ve 4.8.5.2 gereği (Ralt / I)=2.5 olarak otomatik hesap yapılır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
Dalt = Binanın alt bölümüne uygulanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı
Düst = Binanın alt bölümüne uygulanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı
Ralt = Binanın alt bölümüne uygulanan Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı
(Ra)alt = Binanın alt bölümüne uygulanan Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
(Ra)n,alt = n’inci titreşim modunda binanın alt bölümüne uygulanan Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
Rüst = Binanın alt bölümüne uygulanan Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı
(Ra)üst = Binanın üst bölümüne uygulanan Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
(Ra)n,üst = n’inci titreşim modunda binanın üst bölümüne uygulanan Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
T = Doğal titreşim periyodu
Tn = n ’inci moda ait doğal titreşim periyodu
Tp(X) = (X) deprem doğrultusunda binanın hakim doğal titreşim periyodu
νn(X) = Binanın alt bölümü için n ’inci modda uygulanan eşdeğer deprem yükü azaltma katsayısının hesabında kullanılan katsayı
νalt(X) = Binanın alt bölümünün kendi titreşiminden oluşan azaltılmış iç kuvvetleri hesaplamak için kullanılan katsayı
νn,alt(X) = n ’inci modda binanın alt bölümünün kendi titreşiminden oluşan azaltılmış iç kuvvetleri hesaplamak için kullanılan katsayı
νüst(X) = Binanın üst bölümünden alt bölümüne aktarılan iç kuvvetleri hesaplamak için kullanılan katsayı
νn,üst(X) = n’inci modda binanın üst bölümünden alt bölümüne aktarılan iç kuvvetleri hesaplamak için kullanılan katsayı


Üst ve alt bölümlerinde birbirinden farklı R ve D katsayılarının kullanıldığı bodrumlu binalarda 4.3.6.2 'de bahsedildiği gibi Modal Hesap Yöntemleri gözönüne alınarak deprem hesabı yapılır. Her bir n 'inci titreşim modu için ve ilgili doğal titreşim periyodu Tn gözönüne alınarak Denk.(4.4), Denk.(4.5) ve Denk.(4.6) ’daki işlemler uygulanır.

Burada Denk.(4.5b) ’deki taban kesme kuvvetleri oranı yerine, TBDY Bölüm 4B.1.4 'de bahsedilen aynı modda bu kesme kuvvetlerine karşı gelen modal etkin kütleleri 'in oranı kullanılır. TBDY Bölüm 4B.1.4 'e göre Verilen (X) deprem doğrultusu için, n’inci tireşim moduna ait modal katkı çarpanı Γn(X) ile binanın x ekseni doğrultusundaki taban kesme kuvveti modal etkin kütlesi mtxn(X) Denk.(4B.1) ile tanımlanır.

Ralt < Rüst olan rijit bodrumlu binalarda “Tek yükleme durumlu hesap yöntemi” seçeneği işaretlendiğinde 4.3.6.2(b) 'ye göre νn,üst(X) = 0 varsayımı yapılmaktadır. Bu durumda alt bölüm için n 'inci modda aşağıdaki basitleştirmeler uygulanır ve bodrumlar için Dalt = 1.5 alınır.

“Tek yükleme durumlu hesap yöntemi” seçeneği “Analiz Ayarları” komutundan aşağıdaki resimde gösterildiği gibi seçilmektedir.

Rijit bodrumlu binalarda, “Analiz Ayarları” komutundan “İki yükleme durumlu hesap yöntemi” seçeneği işaretlendiğinde TBDY Bölüm 4.8.5 'te anlatılan 4.8.5.1(b) 'de açıklanan iki yükleme durumlu hesap yöntemi uygulanır. Rijit bodrumlu binalarda 4.8.5.1(b) 'ye göre iki yükleme durumlu hesap yapıldığında, binanın alt bölüm ve üst bölümü için ayrı ayrı mod birleştirme yöntemi uygulandığından 4.3.6.2 uygulanmamaktadır. İki yükleme durumlu hesap yöntemi için detaylı açıklamaModal Hesap ile Bodrumlu Binaların Hesabı başlığı altında bulunmaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.