Eğilme Momenti Dayanımı

Beton Döşeme Etkin Genişliği, beff

ÇYTHYEDY 2018 Bölüm 21.4.1.1 de tanımlandığı gibi kompozit döşeme etkin genişliği, kirişin her iki yanında tanımlanan etkin genişliklerinin toplamı ile belirlenir. Her bir etkin genişlik, aşağıda tanımlanan uzaklıklardan küçüğü olarak belirlenir.

  • Kiriş açıklığının 1/8'i

  • Kiriş enkesitinin düşey ekseninden komşu kiriş enkesitinin düşey eksenine olan uzaklığının yarısı

  • Kiriş enkesitinin düşey ekseninden betonarme döşemenin serbest kenarına olan uzaklık

Plastik Gerilme Dağılımı

Karakteristik eğilme momenti dayanımı, Mn , ÇYTHYEDY 12.4.2.1 ve AISC 360-16 I3.2a ‘ya göre kompozit kesitte plastik gerilme dağılımı yöntemi ile belirlenir.

Betonarme Döşemenin Basınç Kuvveti Dayanımı

Betonarme döşemedeki basınç kuvveti, C, değeri, AISC 360-16 ve ÇYTHYEDY‘e göre 3 koşul dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

Kayma Çivilerinin Kayma Dayanımı

Beton içine gömülü, başlıklı bir çelik ankrajın karakteristik kayma dayanımı AISC ve ÇYTHYEDY'e göre aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

Kompozitlik Oranı, PCC

Pozitif eğilme momentinin maksimum ve sıfır olduğu noktalar arasındaki ankraj elemanlarının kayma dayanımları toplamının, ΣQn ,betonarme döşemedeki basınç kuvvetine, C, oranıdır.

Beton Basınç Bloğunun Derinliği

Beton basınç bloğunun derinliği AISC ve ÇYTHYEDY' e göre aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Tasarım Eğilme Momenti Dayanımı

  Kompozit kirişler için tasarım eğilme momenti dayanımı ASD(GKT) ve LRFD(YDKT) ye göre,

      Mc = Mn/Ω  ASD(GKT) Mc = ϕMn  LRFD(YDKT)

İnşaat Aşaması Hesabı

Yapım aşamasında yükler tasarımda göz önüne alınmaktadır. Yapım aşamasında geçici destekler kullanılmadığında tüm yükler sadece çelik enkesit tarafından taşındığı için eğilme momenti dayanımı kompozit enkesit dikkate alınmaksızın belirlenir.

Sehim - Atalet Momenti,

AISC 360-16 da C-I3-1 formülüne göre alt sınır atalet momenti (lower bound moment of inertia) değeri kullanılarak sehim hesaplanmaktadır.