Döşemelerden perdeye veya perde kolona kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti, kat seviyesinin alt ve üst kesitlerinde oluşan oluşan kesme kuvvetlerinin farkı olarak alınır. Bu kesme kuvveti, döşeme perde kesişimindeki donatıların sürtünme kesmesi ile perdeye kuvvetli doğrultudan saplanan donatıların çekme dayanımlarının toplamı ile aktarılmaktadır. Aşağıda bir rapor örneği verilmiş ve hesap adımlarının detayları açıklanmıştır.

DVd,i+1 : Kat seviyesinin üstündeki perdenin kuvvetli doğrultusunun alt kesitinde oluşan, düşey yükler ile beraber Dayanım Fazlalığı Katsayısı D ile büyütülmüş olan deprem etkileri altında oluşan kesme kuvvetidir.

DVd,i : Kat seviyesinin altındaki perdenin kuvvetli doğrultusunun üst kesitinde oluşan, düşey yükler ile beraber Dayanım Fazlalığı Katsayısı D ile büyütülmüş olan deprem etkileri altında oluşan kesme kuvvetidir.

DVd : Perdeye veya perde koluna kuvvetli doğrultuda aktarılacak olan kesme kuvvetidir.

DVd = (DVd,i+1 - DVd,i) olarak hesaplanmaktadır. Kat seviyesinin üstündeki ve altındaki kesme kuvvetleri hesaplanırken Dayanım Fazlalığı Katsayısı D, göz önüne alındığından DVd değerinde de Dayanım Fazlalığı Katsayısı göz önüne alınmış olur. Bu kesme kuvveti hesabında bodrum kattan normal kata geçişin olduğu yerlerdeki kesme kuvveti farkları işaretleri ile birlikte dikkate alınmaktadır.

2Asa fyd ile gösterilen işlem perdeye kuvvetli doğrultuda her iki taraftan saplanan ve eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan kiriş veya döşeme donatılarının oluşturduğu eksenel çekme dayanımlarının toplamını ifade etmektedir. Burada aktarma donatılarının toplam alanı Asa ile ifade edilmektedir. Asa hesaplanırken, öncelikler perdeye saplanan donatıların alanları toplamından, ilgili noktadaki eğilme dayanımı için gerekli olan donatı alanı çıkartılır. Perdenin tek tarafında döşeme veya kiriş var ise bu değer 2 ile çarpılmadan dikkate alınmaktadır. Asa değeri, donatının tasarım akma dayanımı, fyd , ile çarpıldığında eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan donatının eksenel çekme dayanımı bulunur.

μAsbfyd ile gösterilen işlem döşeme ile perde birleşimindeki eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan döşeme donatısının oluşturduğu kesme sürtünmesi dayanımıdır. Burada Asb değeri döşeme ile perde birleşimindeki tüm donatı alanlarından, bu bölgedeki eğilme dayanımı için gerekli olan donatı alanının farkı ile elde edilmektedir. Ayrıca Asb hesabında, perdenin kuvvetli doğrultusundan perdeye kiriş saplanmış ise, bu kirişler ve döşeme birleşimindeki donatılar da göz önüne alınmaktadır. μ katsayısı sürtünme katsayısı olarak ifade edilmektedir ve TS500 'e göre hesaplanmaktadır. μAsb değeri donatının tasarım akma dayanımı, fyd , ile çarpıldığında kesme sürtünmesi dayanım değeri bulunmaktadır. Bağlantı donatılarının hesabında döşeme boşlukları ve döşemeye tanımlanan ek donatılar dikkate alınmaktadır.

TBDY Madde 7.11.5 'e göre döşemelerden perdeye veya perde kolona kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti, DVd , 2Asa fyd ve μAsbfyd dayanımlarının toplamını aşmamalıdır. Raporun son sütununda bu değer kontrol edilmektedir.

Bu kontrol bodrum perdeleri dahil, döşeme perde bağlantısı olan tüm perdelerde uygulanmaktadır.


Sonraki Konu

(7.11.5) Örnek Hesap