SİMGELER

Asa = Eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan aktarma donatısı alanı
Asb = Eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan bağlantı donatısı alanı
D = Dayanım Fazlalığı Katsayısı
fyd = Donatının tasarım akma dayanımı
Vd = Döşemeden perdeye kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti
Vd,i = Kat seviyesinin altındaki perdenin üst kesitinde oluşan kesme kuvveti
Vd,i+1 = Kat seviyesinin üstündeki perdenin alt kesitinde oluşan kesme kuvveti
μ = Kesme sürtünmesi katsayısı


TBDY Madde 7.11.5 - Kirişsiz döşemeli binalarda veya deprem yüklerinin döşemelerden düşey taşıyıcı elemanlara güvenli bir şekilde aktarıldığının hesapla gösterilmesi gereken kirişli döşemeli binalarda, döşemeden perdeye veya perde koluna kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti, kat seviyesinin alt ve üst kesitlerinde oluşan ve deprem etkilerinin Dayanım Fazlalığı Katsayısı D gözönüne alınarak hesaplanan DVd perde kesme kuvvetlerinin farkı olarak hesaplanacaktır. Bu kuvvet farkı, perdeye kuvvetli doğrultuda her iki taraftan saplanan ve eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan kiriş veya döşeme donatılarının oluşturduğu eksenel çekme dayanımlarının toplamı 2Asa fyd ile döşeme ile perde birleşimindeki eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan döşeme donatısının oluşturduğu kesme sürtünmesi dayanımının μAsbfyd toplamını aşmayacaktır.

Perdeye kuvvetli doğrultuda saplanan eksenel donatı (aktarma donatısı) miktarında hesaplandığı perde uzunluğu boyunca azaltma yapılmayacak, kesme sürtünmesi (bağlantı) donatısı, hem perde içinde ve hem de döşeme içinde kenetlenme koşullarını sağlayacaktır.

Döşeme ve perde birleşimlerde kesme sürtünmesi TS 500’e uygun olarak hesaplanacak, sürtünme katsayısı için μ ≤1.0 değeri kullanılacaktır. Aktarma donatısı miktarında donatının saplandığı perde yüzeyinden başlayarak perde yüzünden uzaklaştıkça uygun miktarda azaltma yapılabileceği dikkate alınmalıdır.

Bu biçimde oluşturulmuş aktarma elemanları ile döşeme arasında aktarma elemanı uzunluğu boyunca kesme sürtünmesi kontrolü ayrıca yapılacaktır (Şekil 7.15).

Döşemelerden perdeye veya perde koluna kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti, kat seviyesinin alt ve üst kesitlerinde oluşan kesme kuvvetlerinin farkı olarak alınır. Bu kesme kuvveti, döşeme perde kesişimindeki donatıların sürtünme kesmesi ile perdeye kuvvetli doğrultudan saplanan donatıların çekme dayanımlarının toplamı ile aktarılmaktadır. Aşağıda bir rapor örneği verilmiş ve hesap adımlarının detayları açıklanmıştır.