Skip to main content
Skip table of contents

Bağ Kiriş Parametreleri Bölümü

Bağ Kirişi Parametreleri ile Betonarme Tekil ve Sürekli Temeller ile birlikte modellenen Betonarme Bağ Kirişi Tasarımında kullanılan tasarım parametreleri belirlenir. Paspayı, maksimum ve minimum donatı aralığı, vb. parametreler bağ kirişi parametreleri penceresinden belirlenir.

Özellikler

Beton örtüsü

Bağ kirişi içindeki çekme veya basınç donatısının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir

Min. çekme pursantajı

Bağ kirişinde çekme bölgesine konulacak minimum donatıyı  belirleyen parametredir. Donatı hiçbir koşulda  bu parametreyle belirlenen sınırdan az olamaz.

Maximum pursantaj

Bağ kirişine konulacak çekme donatısının üst sınırını belirler. Donatı hiçbir koşulda  bu parametreyle belirlenen sınırdan fazla olamaz. Fazla olması durumunda maksimum pursantajın fazla olduğu bağ kirişi için “kesit yetersiz” mesajı verilecektir.

Çift etriye için min. B 

Bağ kirişi genişliği bu parametreyle karşılaştırılır.  Bağ kirişi genişliği bu parametrede yazan minimum genişlik değerini aşmadığı sürece bağ kirişleri çift kollu bir etriye ile donatılandırılırlar. Aksi durumda 2 tane çift kollu etriye ile donatılandırılırlar.

Gövde demiri için H

Bağ kirişinin yüksekliği bu parametrede yazan değerden  fazla ise kirişe gövde donatısı yerleştirilir.

Etriye min aralığı

Bağ kirişine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden az olmayacak şekilde seçilir.

Etriye max. aralığı

Bağ kirişine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir.

Max. montaj aralığı

Bağ kirişi için İşlevi yoktur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.