Skip to main content
Skip table of contents

Tasarım Eğilme Momentleri ve Kesme Kuvvetleri

7.6.6.1 – Hw / lw >2.0 koşulunu sağlayan perdelerde tasarıma esas eğilme momentleri, 7.6.2.2’ye göre belirlenen kritik perde yüksekliği boyunca sabit bir değer olarak, perde tabanında Bölüm 4’e göre hesaplanan eğilme momentine eşit alınacaktır. Kritik perde yüksekliğinin sona erdiği kesitin üstünde ise, Bölüm 4’e göre perdenin tabanında ve tepesinde hesaplanan momentleri birleştiren doğruya paralel olan doğrusal moment diyagramı uygulanacaktır (Şekil 7.12). 3.3.1.1’de verilen koşulları sağlayan bodrumlu binalarda sabit perde momenti, 7.6.2.2’de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca gözönüne alınacaktır. Hw / lw ≤ 2.0 olan perdelerin bütün kesitlerinde tasarım eğilme momentleri, Bölüm 4’e göre hesaplanan eğilme momentlerine eşit alınacaktır.

7.6.6.2 – Hw / lw >2.0 olması durumunda, her bir katta perde kesitlerinin taşıma gücü momentlerinin, perdenin güçlü doğrultusunda kolonlar için Denk.(7.3) ile verilen koşulu sağlaması zorunludur. Aksi durumda perde boyutları ve/veya donatıları arttırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır.

  • 7.6.6.1 – Hw / lw >2.0 koşulunu sağlayan perdelerde tasarıma esas eğilme momentleri, 7.6.2.2’ye göre belirlenen kritik perde yüksekliği boyunca sabit bir değer olarak, perde tabanında Bölüm 4’e göre hesaplanan eğilme momentine eşit alınır. Kritik perde yüksekliğinin sona erdiği kesitin üstünde ise,
    Bölüm 4’e göre perdenin tabanında ve tepesinde hesaplanan momentleri birleştiren doğruya paralel olan doğrusal moment diyagramı uygulanır. (Şekil 7.12).

7.6.6.3 – Hw / lw >2.0 koşulunu sağlayan perdelerde, gözönüne alınan herhangi bir kesitte enine donatı hesabında esas alınacak tasarım kesme kuvveti, Ve Denk.(7.16) ile hesaplanacaktır.

Bu denklemde yer alan kesme kuvveti dinamik büyütme katsayısı βv =1.5 alınacaktır. Ancak, deprem yükünün tamamının betonarme perdelerle taşındığı binalarda βv =1.0 alınabilir. Daha kesin hesap yapılmadığı durumlarda burada (Mp t) ≤1.25 (Mr)t kabul edilebilir. Düşey yükler ile Bölüm 4’ye göre depremden hesaplanan kesme kuvvetinin 1.2D (boşluksuz perdeler) veya 1.4D (bağ kirişli perdeler) katı ile büyütülmesi ile elde edilen değerin, Denk. (7.16) ile hesaplanan Ve’den küçük olması durumunda, Ve yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır Hw / lw ≤ 2.0 olan perdelerin bütün kesitlerinde tasarım kesme kuvvetleri, Bölüm 4’e göre hesaplanan kesme kuvvetlerine eşit alınacaktır.

  • Ve, Denk.(7.16) ile hesaplanır. Bu denklemde yer alan kesme kuvveti dinamik büyütme katsayısı βv =1.5 alınır. Deprem yükünün tamamının betonarme perdelerle taşındığı binalarda βv =1.0 olarak alınır.
    (Mp t) ≤1.25 (Mr)t kabul edilir. Düşey yükler ile Bölüm 4’ye göre depremden hesaplanan kesme kuvvetinin 1.2D (boşluksuz perdeler) veya 1.4D (bağ kirişli perdeler) katı ile büyütülmesi ile elde edilen değerin, Denk. (7.16) ile hesaplanan Ve’den küçük olması durumunda, Ve yerine bu kesme kuvveti kullanılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.