Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme Boşluksuz Perdelerin Modellenmesi

4.5.3.1 - Betonarme boşluksuz perdeler, genellikle konsol olarak çalışan düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

4.5.3.2 - Dikdörtgen betonarme perdeler, kesitteki uzunluğunun kalınlığına oranı en az 6 (altı) olarak tanımlanan taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

  • 4.5.3.2 gereği kesitteki uzunluğunun kalınlığına oranı otomatik olarak kontrol edilir.

4.5.3.3 - Enkesit şekli I, T, L, U veya C olan betonarme perdelerde, her bir doğrultuda en az bir perde kolu 4.5.3.2’de verilen koşulu sağlayacaktır. Aksi durumda, taşıyıcı sistem elemanı o doğrultuda perde olarak sayılmayacaktır. Ancak I, T, L, U veya C kesitli perdelerde perde kolunun (veya kollarının) 4.5.4.5’i sağlayan bir bağ kirişli perde’nin perde parçası (veya parçaları) olması durumunda, 4.5.3.2’de verilen koşul uygulanmayabilir.

  • I, T, L, U veya C olan betonarme perdeler, her bir doğrultuda ki perde kolu 4.5.3.2’de verilen koşula göre otomatik olarak kontrol edilir.

4.5.3.4 - Bölüm 7’de perde kesitinin betonarme tasarımı için tanımlanan perde uç bölgelerinin birer kolon gibi, aralarındaki gövde bölgesinin ise çok rijit bir kiriş gibi modellendiği kayma çerçevesi modelleri perdeler için kullanılmayacaktır.

  • 4.5.3.4 gereği çekirdek perdeler kabuk sonlu elemanlar ile modellenir.

4.5.3.5 - Enkesit şekli T, L, U veya C olan perdelerde perde kollarının ayrı ayrı modellenip hesaplandığı modelleme teknikleri perdeler için kullanılmayacaktır.

  • 4.5.3.5 gereği enkesit şekli T,L,U veya C olan perdeler, perde komutu ile modellenip, perde grubu ismi verilerek grup perde olarak hesaplanır.

4.5.3.6 - Betonarme perdeler, 4.5.3.7 ve 4.5.3.8’de verilen yöntemlerden biri ile modellenecektir.

  • Betonarme perdeler 4.5.3.6 maddesi gereği, 4.5.3.7 maddesinde ki yöntem ile modellenir.

4.5.3.7 - Enkesit şekli dikdörtgen, I, T, L, U veya C olan betonarme perdeler hem düzlem içi, hem de düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu elemanlar’la modelleneceklerdir.

  • 4.5.3.7’ ye uygun olarak perdeler serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu elemanlar ile modellenir.

(a) Kabuk sonlu elemanların birleştiği düğüm noktalarında 6 serbestlik derecesinin tümü gözönüne alınacaktır.

  • Kabuk sonlu elemanların birleştiği düğüm noktalarında 6 serbestlik derecesi otomatik gözönüne alınır.

(b) Sonlu eleman boyutları, iç kuvvet dağılımının yeterli doğrulukta hesaplanmasını sağlayacak şekilde seçilecektir.

  • Sonlu eleman genişliği seçimi kullanıcı denetimindedir.

(c) Düzlem içi ve düzlem dışı davranışa ilişkin etkin kesit rijitlikleri 4.5.8’e göre belirlenecektir.

  • Düzlem içi ve düzlem dışı etkin kesit rijitlikleri 4.8.5’e uygun Tablo 4.2’e göre otomatik yapılır.

(d) Enkesit şekli dikdörtgen, I, T, L, U veya C olan perdelerde, sonlu eleman düğüm noktası kuvvetlerinin bileşkeleri, betonarme kesit hesabında esas alınmak üzere enkesit ağırlık merkezinde eşdeğer çubuk kesit tesirleri (eğilme/burulma momentleri, kesme kuvvetleri, eksenel kuvvet) olarak elde edilecektir. Perde tabanında bu şekilde elde edilen eğilme momenti, 4.3.4.5, 4.3.4.6 ve 4.3.4.7’de perde taban devrilme momenti MDEV olarak kullanılacaktır.

  • Perde tabanında elde edilen eğilme momenti 4.3.4.5, 4.3.4.6 ve 4.3.4.7 ‘de MDEV olarak otomatik kullanılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.