Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme Bağ Kirişli (Boşluklu) Perdelerin Modellenmesi

4.5.4.1 – Betonarme bağ kirişli (boşluklu) perdeler, iki boşluksuz perde parçasının kısa ve çok yüksek kesme dayanımları olan bağ kirişleri ile bağlanarak birlikte tek bir perde olarak çalıştığı düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır. Bu tür perdeler, güçlü bağ kirişleri sayesinde konsol olarak çalışan boşluksuz perdeler ile çerçeveler arasında bir davranış gösterirler (Bkz.4.5.4.5).

  • 4.5.4.1 gereği iki boşluksuz perde parçasının kısa ve çok yüksek kesme dayanımları olan bağ kirişleri ile bağlanarak tek bir perde olarak çalışması için gerekli modelleme komutları programda mevcut olup, modellemeye uygulamak kullanıcı denetimindedir. Bağ kirişi görevi görecek olan kirişlerin, kiriş ayarlarından bağ kirişi bilgisinin işaretlenmesi gerekir.

4.5.4.2 – Bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarının enkesit şekilleri dikdörtgen veya genellikle bina çekirdeklerinde olduğu gibi U veya C şeklinde olabilir (Şekil 4.1).

4.5.4.3 – Bağ kirişli (boşluklu) perdenin taban devrilme momenti Denk.(4.13) ile hesaplanır:

Burada MDEV bağ kirişli (boşluklu) perdenin tabanındaki toplam devrilme momentini, M1 ve M2 bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarında deprem etkisinden tabanda elde edilen eğilme momentlerini, NV ise deprem etkisinde bağ kirişlerinde oluşan kesme kuvvetlerinin tüm perde yüksekliği boyunca toplamı olarak, perde parçalarının tabanında oluşan birbirine eşit çekme ve basınç eksenel kuvvetlerine karşı gelmektedir. C, perde parçalarının enkesit ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı göstermektedir (Şekil 4.1). Denk.(4.13)’ten elde edilen büyüklük 4.3.4.5 ve 4.3.4.6’da perde taban devrilme momenti MDEV olarak kullanılacaktır.

  • TBDY 2018 Eğitim Elkitabında olduğu gibi betonarme bağ kirişli(boşluklu) perde grubu yapının diğer elemanlarından izole edilerek ters üçgen birim yükleme yapılarak bağ derecesi katsayısı belirlenir ve raporlarda basılır.

4.5.4.4 – Bağ kirişli (boşluklu) perdelerin tanımlanmasında esas alınan bağ derecesi katsayısı Ω, Denk.(4.14)’te verilmiştir.

4.5.4.5 – Bağ kirişli (boşluklu) perde, Denk.(4.14)’te verilen bağ derecesi katsayısı’nın Denk.(4.15)’te tanımlanan koşulu sağladığı taşıyıcı sistem elemanı olarak tanımlanır:

Denk.(4.15)’te tanımlanan koşulun sağlanamaması durumunda perde parçalarının her biri boşluksuz perde sayılır. Bu koşula ek olarak, perde parçalarında aşırı eksenel kuvvetlerin oluşmasını önlemek
bakımından Ω≤ 2/3 koşulunun da sağlanmasına çalışılmalıdır.

  • 4.5.4.4 gereği bağ derecesi katsayısı ve bağ kirişli perde tanımlarına uygun olup olmadıkları Denklem 4.13 , 4.14 ve 4.15 ile otomatik hesaplanır ve gereken durumlarda uyarı verilir.

4.5.4.6 – Betonarme bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçaları, 4.5.3.7 veya 4.5.3.8’e göre modellenecektir.

  • 4.5.3.7’ ye uygun olarak bağ kirişli perdeler serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu elemanlar ile modellenir.

4.5.4.7 – Bağ kirişleri, çubuk eleman olarak modellenebilir. Bağ kirişlerinin etkin kesit rijitlikleri 4.5.8’e göre belirlenecektir.

  • 4.5.4.7’ e uygun olacak şekilde etkin kesit rijitlikleri 4.8.5’e göre kullanıcının bağ kirişi seçimi yapması halinde uygulanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.