Skip to main content
Skip table of contents

Örnek Hesap 2

Ön Bilgiler:

C35/B420C fck= 3059.149 tf/m2 fcd=2039.432 tf/m2

bw = 30 cm, h =50 cm

ln= 350 cm

fywd=37241.81 tf/m2

mevcut etriye = fi 8 / 20 / 9 (çap/orta/sarılma)

Kirişin sol mesnet üst donatı adetleri 3fi16+3fi14

Kirişin sol mesnet alt donatı adetleri 2fi14+3fi14

Kirişin sağ mesnet üst donatı adetleri 3fi14+4fi16

Kirişin sağ mesnet alt donatı adetleri 2fi114+3fi16

Kiriş taşıma gücü momentlerinin tespiti:

Kiriş taşıma gücü momentleri, DGT malzeme modeline göre moment eğrilik diyagramından Mu’ya karşılık gelen değerdir.

Mri(-)=12.252 tfm

Mri(+) =16.53 tfm

Mrj(-)=14.42 tfm

Mrj(+) = 19.32 tfm

Mr değerlerinden Mp değerlerinin bulunması

Mpi(-)=12.252 *1.4 =17.15 tfm

Mpi(+)= 16.53*1.4 = 23.14 tfm

Mpj(-)=14.42*1.4=20.06 tfm

Mpj(+)=19.32*1.4=27.04 tfm

Enine donatı hesabında esas alınacak kesme kuvveti Ve’nin hesabı:

TBDY Madde 7.4.5.1 'e göre kirişlerde enine donatı hesabında esas alınacak kesme kuvveti, Ve depremin etkidiği yönler için ayrı ayrı elverişsiz sonuç verecek şekilde Denklem 7.9 ile bulunmalıdır.

Vdy değeri sol mesnet için Vdi = 3.18 tf

Vdy değeri sağ mesnet için Vdi = 4.91 tf

En büyük Ve değerinin bulunması

Sol mesnet 1. değer → Ve = 3.18 + (17.15+27.04)/3.50 =15.81 tf

Sol mesnet 2. değer → Ve = 3.18 - (17.15+27.04)/3.50 = -9.44 tf

Sol mesnet 3. değer → Ve = 3.18 + (20.06+23.15)/3.50 =15.52 tf

Sol mesnet 4. değer → Ve = 3.18 - (20.06+23.15)/3.50 =-9.16 tf

Sağ mesnet 1. değer → Ve = 4.91 + (27.04+17.15) /3.50 =17.54 tf

Sol mesnet 2. değer → Ve = 4.91 - (27.04 + 17.15) /3.50 = -7.72tf

Sağ mesnet 3. değer → Ve = 4.91 + (20.06+23.15) /3.50 =17.25 tf

Sağ mesnet 4. değer → Ve = 4.91 - (20.06+23.15) /3.50 =-7.44 tf

En büyük Ve = 17.54 tf seçilir.

Ve = 17.84 değeri

Düşey yükler ile birlikte Dayanım Fazlalığı Katsayısı D ile artırılmış deprem etkilerinden hesaplanan kesme kuvveti, sol uç için 27.90 tf, sağ uç için ise 29.33 tf hesaplanmıştır. Bu değerler Ve = 17.54 tf’den küçük değildir. Bu nedenle donatı tasarımında kullanılacak kesme kuvveti Ve = 17.54 tf 'dir.

TBDY Madde 7.4.5.2 'ye göre, 7.4.5.1 'e göre hesaplanan kesme kuvveti, Ve, Denk.(7.10) ile verilen koşulları sağlayacaktır.

Ancak TBDY Madde 7.4.5.3 'te betonun kesme dayanımına katkısının sıfır ( Vc = 0 ) alınacaktır.

Vr = Asw/s * fywd * d = 2* 0.50 cm/ 9cm * 3.724 tf/cm2 * 455cm =18.26 tf

Vr= 18.26 tf > Ve=17.54tf olduğundan kesme güvenliği sağlanmıştır.

0.85 * 300 * 450 * kök(30) = 635495.096 N= 64.80 tf > Ve = 17.54 tf sağlanmıştır

TS 500 Şartının Kontrolü

Deprem yükü içermeyen yükleme kombinasyonlarında ise TS500 Denklem 8.7 'de verilen ve gövde betonunun ezilmesini önlemek amacıyla hesaplanan kesme kuvveti üst limiti kontrolü aşağıdaki adımlarla yapılmaktadır.

Vd<=0.22 fcd bw d

1.4G + 1.6Q yükleme kombinasyonundan ötürü kirişte oluşan kesme kuvvetleri, Vd ,

Sol ( i ) uç için Vd = 4.55 tf

Sağ ( j ) uç için Vd =7.06 tf

olarak hesaplanmıştır. Bu durumda,

0.22 * 2039.432 tf/m2 * 0.3m * 0.455m = 62.24 tf > V=7.06 tf sağlanmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.