Skip to main content
Skip table of contents

Mevcut Binalarda Sınırlı Hasar (SH) Performans Düzeyi (15.8.3)

  • Mavcut binaların Eleman performansı otomatik belirlendikten sonra bina deprem performans düzeyi otomatik belirlenir.


Mevcut binaların Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile deprem performansının belirlenmesinde doğrusal hesap yöntemi veya doğrusal olmayan hesap yöntemi kullanıldığında yapıdaki tüm elemanların eleman performansları 15.8.2 'ye göre belirlenir.

Mevcut betonarme binaların Sınırlı Hasar (SH) performans düzeyinde olabilmesi için aşağıdaki koşulların tamamının sağlanması gerekmektedir.

  • Uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap sonucunda kirişlerin en fazla %20 'si Belirgin Hasar (BH) bölgesine geçebilir.

  • Belirgin Hasar (BH) bölgesine geçen elemanlar (en fazla %20) dışındaki tüm elemanlar Sınırlı Hasar (SH) bölgesinde olmalıdır.

  • Gevrek olarak hasar gören elemanların güçlendirilmesi gereklidir.

Yukarıdaki koşullar sağlanıyor ise bina Sınırlı Hasar (SH) performans düzeyinde kabul edilir ve raporlanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.