Skip to main content
Skip table of contents

Mevcut Binalarda Kontrollü Hasar (KH) Performans Düzeyi (15.8.4)

  • Mevcut binaların Eleman performansı otomatik belirlendikten sonra bina deprem performans düzeyi otomatik belirlenir.


Mevcut binaların Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile deprem performansının belirlenmesinde doğrusal hesap yöntemi veya doğrusal olmayan hesap yöntemi kullanıldığında yapıdaki tüm elemanların eleman performansları 15.8.2 'ye göre belirlenir.

Mevcut betonarme binaların Kontollü Hasar (SH) performans düzeyinde olabilmesi için aşağıdaki koşulların tamamının sağlanması gerekmektedir.

  • Mevcut betonarme binaların herhangi bir katında, uygulanan deprem doğrultusu için yapılan hesap sonucunda kirişlerin en fazla %35 'i İleri Hasar (İH) bölgesine geçebilir.

  • Mevcut betonarme binaların herhangi bir katında, uygulanan deprem doğrultusu için İleri Hasar Bölgesi 'ndeki düşey elemanların, tüm düşey elemanlar tarafından taşınan kesme kuvvetine toplam katkısı %20 'nin altında olmalıdır. Diğer bir deyişle herhangi bir katta İleri Hasar Bölgesi 'ndeki düşey elemanların kesme kuvveti, tüm düşey elemanların kesme kuvvetinin %20 'sinden az olmalıdır.

  • Mevcut betonarme binaların en üst katında, uygulanan deprem doğrultusu için İleri Hasar Bölgesi 'ndeki düşey elemanların kesme kuvveti toplamının, o kattaki tüm düşey elemanların kesme kuvvetlerinin toplamına oranı %40 'dan az olmalıdır.

  • Yukarıda maddeler dışındaki taşıyıcı elemanların tümü Sınırlı Hasar Bölgesi veya Belirgin Hasar Bölgesi ’nde olmalıdır.

  • Herhangi bir katta alt ve üst kesitlerinin ikisinde birden Belirgin Hasar Sınırı aşılmış olan düşey elemanlar tarafından taşınan kesme kuvvetlerinin, o kattaki tüm düşey elemanlar tarafından taşınan kesme kuvvetine oranının %30 ’u aşmaması gerekir (Doğrusal yöntemle hesapta, alt ve üst düğüm noktalarının ikisinde birden Denk.(7.3) ’ün sağlandığı kolonlar bu hesaba dahil edilmezler).

  • Gevrek olarak hasar gören elemanların güçlendirilmesi gereklidir.

Yukarıdaki koşullar sağlanıyor ise bina Kontrollü Hasar (KH) performans düzeyinde kabul edilir ve raporlanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.