Skip to main content
Skip table of contents

Mevcut Binalarda Göçmenin Önlenmesi (GÖ) Performans Düzeyi (15.8.5)

  • Mavcut binaların Eleman performansı otomatik belirlendikten sonra bina deprem performans düzeyi otomatik belirlenir.


Mevcut binaların Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile deprem performansının belirlenmesinde doğrusal hesap yöntemi veya doğrusal olmayan hesap yöntemi kullanıldığında yapıdaki tüm elemanların eleman performansları 15.8.2 'ye göre belirlenir.

Mevcut betonarme binaların Göçmenin Önlenmesi (GÖ) performans düzeyinde olabilmesi için aşağıdaki koşulların tamamının sağlanması gerekmektedir.

  • Mevcut betonarme binaların herhangi bir katında, uygulanan deprem doğrultusu için yapılan hesap sonucunda kirişlerin en fazla %20 'si Göçme Bölgesi (GÖ) 'ne bölgesine geçebilir.

  • Herhangi bir katta alt ve üst kesitlerinin ikisinde birden Belirgin Hasar Sınırı aşılmış olan düşey elemanlar tarafından taşınan kesme kuvvetlerinin, o kattaki tüm düşey elemanlar tarafından taşınan kesme kuvvetine oranının %30 ’u aşmaması gerekir (Doğrusal yöntemle hesapta, alt ve üst düğüm noktalarının ikisinde birden Denk.(7.3) ’ün sağlandığı kolonlar bu hesaba dahil edilmezler).

  • Diğer tüm taşıyıcı sistem elemanları Sınırlı Hasar Bölgesi, Belirgin Hasar Bölgesi veya İleri Hasar Bölgesi ’nde olmalıdır.

  • Gevrek olarak hasar gören elemanların güçlendirilmesi gereklidir.

Yukarıdaki koşullar sağlanıyor ise bina Göçmenin Önlenmesi (GÖ) performans düzeyinde kabul edilir ve raporlanır. Binanın Göçmenin Önlenmesi durumunda kullanımı can güvenliği bakımından sakıncalıdır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.