Skip to main content
Skip table of contents

Lifli Polimer (FRP) ile Kesme Dayanımının Arttırılması

Lifli polimer (FRP) ile sargılanmış elemanların doğrusal performans analizi ve doğrusal olmayan performans analizinde kesme dayanımı arttırılmaktadır.


  • Lifli polimer tanımlanan elemanlarda kesme dayanımı artışı otomatik yapılır.

  • Lifli polimer tipi, kalınlık, kopma birim uzaması ve sargı sayısı kullanıcı denetimindir.


SİMGELER

Ac = Eleman tüm kesit beton alanı
bw = Kesit genişliği
d = Kiriş ve kolonun faydalı yüksekliği
Ef = Lifli polimerin elastisite modülü
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı
fctd = Betonun tasarım çekme dayanımı
fyk = Boyuna donatının karakteristik akma dayanımı
fyd = Boyuna donatının tasarım akma dayanımı
fywd = Enine donatı tasarım akma dayanımı
LP = Lifli polimer
N = Eksenel kuvvet
nf = Tek yüzdeki LP sargı tabaka sayısı
rc = Köşelerde yapılan yuvarlatma yarıçapı
sf = Lifli polimer şeritlerin eksenden eksene aralığı
tf = Bir tabaka lifli polimer için etkili kalınlık
Vc = Kesme kuvveti dayanımına betonun katkısı
Vf = Lifli polimerin kesme kuvveti dayanımına katkısı
Vmax = Asal basınç gerilmelerini sınırlamak için tanımlanan kesme kuvveti
Vr = Kolon veya kirişin kesme dayanımı
Vw = Kesme kuvveti dayanımına enine donatının katkısı
wf = Lifli polimer şeridinin genişliği
εf = Lifli polimerin etkin birim uzama sınırı
εfu = Lifli polimerin kopma birim uzaması


LP ile sargılanmış kolonların ve kirişlerin kesme kuvveti dayanımı TBDY Denk.(15B.1) ile aşağıdaki gibi hesaplanır.

Bu denklemde Vc kesme kuvveti dayanımına betonun katkısı , Vw enine donatının katkısı ve Vmax asal basınç gerilmelerini sınırlamak üzere TS 500 'de tanımlanan maksimum kesme dayanımı değeridir. Tüm bu değerler, 15.2 'de belirtilen Bilgi Düzeyi Katsayıları dikkate alınarak hesaplanır.

Kesme kuvveti dayanımına betonun katkısı Vc TS500 'e göre aşağıdaki adımlar ile hesaplanmaktadır.

Yukarıdaki denklemde fctd beton tasarım çekme dayanımını ifade etmektedir. Doğrusal veya doğrusal olmayan performans analizlerinde bu değer Bilgi Düzeyi Katsayıları dikkate alınarak hesaplandığından fctd yerine beton mevcut malzeme dayanımının bilgi düzeyi katsayısı ile çarpımı ile elde edilen değer kullanılmaktadır.

Kesme kuvveti dayanımına enine donatının katkısı Vw TS500 'e göre aşağıdaki adımlar ile hesaplanmaktadır.

Yukarıdaki denklemde fywd enine donatı tasarım akma dayanımını ifade etmektedir. Doğrusal veya doğrusal olmayan performans analizlerinde bu değer Bilgi Düzeyi Katsayıları dikkate alınarak hesaplandığından fywd yerine enine donatı mevcut malzeme dayanımının bilgi düzeyi katsayısı ile çarpımı ile elde edilen değer kullanılmaktadır.

Asal basınç gerilmeleri sınırı olan Vmax TS 500 'de tanımlanan maksimum kesme dayanımı değeridir ve aşağıdaki gibi hesaplanır. Denk.(15B.1) 'de belirtilen Vr değeri Vmax ile sınırlandırılmıştır. Vr değeri Vmax 'tan büyük ise Vr yerine Vmax değeri kullanılır.

Yukarıdaki denklemde fcd beton tasarım basınç dayanımını ifade etmektedir. Doğrusal veya doğrusal olmayan performans analizlerinde bu değer Bilgi Düzeyi Katsayıları dikkate alınarak hesaplandığından fcd yerine beton mevcut malzeme dayanımının bilgi düzeyi katsayısı ile çarpımı ile elde edilen değer kullanılmaktadır.

Kesme kuvveti dayanımına LP sargının katkısı Vf sargılamanın şeritler halinde olması durumunda TBDY Denk.(15B.2) ile hesaplanır.

Denk.(15B.2) ’de nf tek yüzdeki LP sargı tabaka sayısını, tf bir tabaka LP için etkili kalınlığı, wf LP şeridinin genişliğini, Ef LP elastisite modulünü, εf LP etkin birim uzama sınırını, d eleman faydalı yüksekliğini, sf ise LP şeritlerin, eksenden eksene olmak üzere, aralıklarını göstermektedir (Şekil 15B.1).

Sargılamanın sürekli yapıldığı kabul edilmektedir. Bu sebeple wf = sf olarak alınır. Etkin birim uzama değeri Denk.(15B.3) ve Denk. (15B.4) ’e göre belirlenen değerlerin küçük olanı alınır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.