Skip to main content
Skip table of contents

Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği Kontrolü

  • Gözönüne alınan deprem doğrultusunda kolon-kiriş birleşim bölgelerindeki kesme kuvveti, Denk (7.11) ile otomatik hesaplanır.

  • Denk. (7.12) ve Denk. (7.13)’de verilen kuşatılmış ve kuşatılmamış birleşimlerdeki kesme kuvveti sınırları otomatik kontrol edilir.

  • Kolon-kiriş birleşim bölgesindeki minimum enine donatı koşulları 7.5.2.3 (a) ve (b)’de verilen koşullara uygun biçimde otomatik uygulanır.


SİMGELER

As1 = Kolon-kiriş düğüm noktasının bir tarafında, kirişin negatif momentini karşılamak için üste konulan çekme donatısının toplam alanı
As2 = Kolon-kiriş düğüm noktasının As1 'e göre öbür tarafında, kirişin pozitif momentini karşılamak için alta konulan çekme donatısının toplam alanı
bj = Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, birleşim bölgesine saplanan kirişin kolonla aynı genişlikte olması veya kolonun her iki yanından da taşması durumunda kolon genişliği, aksi durumda kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarlarına olan mesafelerden küçük olanının iki katı (kiriş genişliği ile birleşimin yüksekliğinin toplamını aşamaz)
bw = Kirişin gövde genişliği
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
fyk = Boyuna donatının karakteristik akma dayanımı
h = Kolonun gözönüne alınan deprem doğrultusundaki enkesit boyutu
Ve = Kolon, kiriş, birleşim bölgesi ve perdede enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti
Vkol = Düğüm noktasının üstünde ve altında Bölüm 4 ’e göre hesaplanan kolon kesme kuvvetlerinin küçük olanı
ϕ = Donatı çapı


Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği

Gözönüne alınan deprem doğrultusunda kolon-kiriş birleşim bölgesindeki tasarım kesme kuvveti Denklem 7.11 ile hesaplanır.

Bu bağıntıda As1 , Kolon-kiriş düğüm noktasının bir tarafında, kirişin negatif momentini karşılamak için üste konulan çekme donatısının toplam alanı ve As2 Kolon-kiriş düğüm noktasının As1 'e göre ters tarafında, kirişin pozitif momentini karşılamak için alta konulan çekme donatısının toplam alanı olarak temsil edilmektedir. Vkol ise düğüm noktasının üstünde ve altında düşey yükler ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı D gözönüne alınarak hesaplanan kolon kesme kuvvetlerinden küçük olan kesme kuvvetini temsil etmektedir.

Şekil 7.10 'da Vkol değerinin hangi durumlarda bulunduğu, As1 ve As2 donatı alanları gösterilmiştir.

Va değeri düğüm noktasının üstündeki kolonun alt noktasında, düşey yükler ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı D gözönüne alınarak hesaplanan kesme kuvveti değeridir. Vü değeri düğüm noktasının altındaki kolonun üst noktasında, düşey yükler ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı D gözönüne alınarak hesaplanan kesme kuvveti değeridir. Vkol değeri ise Va ve Vü kesme kuvvetlerinden küçük olanıdır.

Şekil 7.10 'da As1 ve As2 donatı alanları temsili tek bir deprem yönü dikkate alınarak olarak gösterilmiştir. Deprem etkisinin pozitif ve negatif olması durumuna göre As1 ve As2 donatı alanları ayrı ayrı hesaplanmakta ve en olumsuz koşul dikkate alınmaktadır. Örneğin +Ex yönündeki deprem için As1 sol kirişte oluşan moment etkisinden ötürü çekme etkisini üst donatı alıyor ise As2 sağ kirişte oluşan moment etkisinden ötürü çekme etkisini alt donatı alır. Ancak deprem yönü değiştiğinde momentin yönü de değişeceğinden çekme etkisindeki donatılar da değişir. Bu sebeple -Ex yönündeki deprem için As1 sol kirişteki alt donatı alanı olurken, As2 sağ kirişteki üst donatı alanı olur.

Kolon Kiriş Birleşim Bölgesi Kesme Güvenliği raporunda bu durum en olumsuz koşula göre gösterilmektedir. Aşağıdaki örnek raporda Yük(+/-) başlığı altında gösterilen Ex ve Ey sonuçları pozitif ve negatif yön için ayrı ayrı yapılmış ve en olumsuz koşul rapora yansıtılmıştır. Raporda aynı zamanda As1 ve As2 donatı alanları ile birlikte, ilgili yöndeki Vkol değeri ve Denklem 7.11 ile hesaplanan birleşim bölgesi tasarım kesme kuvveti Ve değerleri de gösterilmiştir.

Denklem 7.11 ile hesaplanan birleşim bölgesi tasarım kesme kuvveti Ve , kuşatılmış birleşimlerde Denklem 7.12, kuşatılmamış birleşimlerde Denklem 7.13 sınır değerleri ile karşılaştırılır.

Birleşim bölgesi sınıflandırmasına göre Denklem 7.12 ve Denklem 7.13 sınır değerleri aşılıyor ise kesit boyutları büyütülerek deprem hesabı tekrarlanmalıdır.

Denklem 7.12 ve Denklem 7.13 bağıntılarında, bj Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, birleşim bölgesine saplanan kirişin kolonla aynı genişlikte olması veya kolonun her iki yanından da taşması durumunda kolon genişliği, aksi durumda kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarlarına olan mesafelerden küçük olanının iki katı değerini ifade etmektedir. Bu değerin hesabı Şekil 7.10 'da gösterilmektedir. h değeri kolonun gözönüne alınan deprem doğrultusundaki enkesit boyutunu ifade etmektedir. fck ise betonun karakteristik silindir basınç dayanımıdır.


Sonraki Konu

Perdelerin Tasarımı

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.