• Süneklik düzeyi yüksek kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve sistemlerinde kolon-kiriş birleşimleri, aşağıda (a) ve (b) ’de tanımlandığı üzere, iki sınıf (kuşatılmış birleşim ve kuşatılmamış birleşim) olarak otomatik kontrol edilir.


SİMGELER

As1 = Kolon-kiriş düğüm noktasının bir tarafında, kirişin negatif momentini karşılamak için üste konulan çekme donatısının toplam alanı
As2 = Kolon-kiriş düğüm noktasının As1 'e göre öbür tarafında, kirişin pozitif momentini karşılamak için alta konulan çekme donatısının toplam alanı
bj = Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, birleşim bölgesine saplanan kirişin kolonla aynı genişlikte olması veya kolonun her iki yanından da taşması durumunda kolon genişliği, aksi durumda kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarlarına olan mesafelerden küçük olanının iki katı (kiriş genişliği ile birleşimin yüksekliğinin toplamını aşamaz)
bw = Kirişin gövde genişliği
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
fyk = Boyuna donatının karakteristik akma dayanımı
h = Kolonun gözönüne alınan deprem doğrultusundaki enkesit boyutu
Ve = Kolon, kiriş, birleşim bölgesi ve perdede enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti
Vkol = Düğüm noktasının üstünde ve altında Bölüm 4 ’e göre hesaplanan kolon kesme kuvvetlerinin küçük olanı


Kuşatılmış ve Kuşatılmamış Birleşimler

Süneklik düzeyi yüksek kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve sistemlerinde kolon-kiriş birleşimleri, iki sınıfa ayrılmaktadır.

  • Kuşatılmış Birleşim: Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi ve her bir kirişin genişliğinin birleştiği kolon genişliğinin 3/4 'ünden az olmaması durumunda, kolon-kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim olarak sınıflandırılır.

  • Kuşatılmamış Birleşim: Kuşatılmış birleşim koşulunu sağlamayan tüm kolon-kiriş birleşimleri kuşatılmamış birleşim olarak sınıflandırılır.

TBDY Madde 7.5.2 'de hesaplanacak olan Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği hesabında kullanılacak olan tasarım kesme kuvvetinin sınır değeri 7.5.1 'de yapılan kuşatılmış birleşim ve kuşatılmamış birleşim sınıflandırmasına göre hesaplanır.

Kuşatılmış birleşim koşulları Şekil 7.10 'da gösterilmiştir.

Kolon Kiriş Birleşim Bölgesi Kesme Güvenliği raporunda bu sınıflandırma gösterilmiştir. Aşağıdaki resimde bir rapor örneği ve 7.5.1 'e göre yapılan sınıflandırma durumu gösterilmiştir.