• Betonarme kesitin kesme kuvveti kontrolü oranı Ve / (bwd fctm) < 0.65 kontrolü otomatik yapılır ve sınır değerler otomatik değiştirilir.


SİMGELER

bw = Eleman gövde genişliği
d = Eleman faydalı yüksekliği
fctm = 15.2.4.3 'e göre tanımlanan mevcut beton çekme dayanımı
Ve = Kolon, kiriş ve perdede esas alınan tasarım kesme kuvveti


Mevcut binaların Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile deprem performansının belirlenmesinde doğrusal hesap yöntemleri veya doğrusal olmayan hesap yöntemi ile deprem hesabı kullanılan yapılarda betonarme kesitin kesme kuvveti oranı,

  • Ve / (bwd fctm) < 0.65

koşulunu sağlıyor ise 15.7.1.3 'de bulunan malzeme birim şekildeğiştirme ile plastik dönme sınır değerleri aynen kullanılır.

Eğer kesme kuvveti oranı

  • Ve / (bwd fctm) > 1.30

ise 15.7.1.3 'de bulunan malzeme birim şekildeğiştirme ile plastik dönme sınır değerleri sınır değerleri 0.5 ile çarpılarak azaltılır. Ara değerler için doğrusal interpolasyon uygulanır.

Yukarıdaki denklemde kullanılan Ve değeri betonarme elemanların süneklik kontrolü 'nde kullanılan kesme kuvveti değerleridir.