Skip to main content
Skip table of contents

Döşeme Gerilme Kontrolleri

SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Katsayısı
fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı
fctd = Betonun tasarım çekme dayanımı
fyd = Donatının tasarım akma dayanımı
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
ρ = Eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan donatı oranı
τr = Düzlem içi kayma gerilmesi dayanımı


TBDY Madde 7.11.3 – Kirişli ve kirişsiz döşemeli binaların döşemelerindeki düzlem içi eksenel ve kayma gerilmeleri, elastik diyafram kabulü ile hesaplanacaktır. Bu binaların döşemelerinde deprem etkisi altında oluşan düzlem içi ortalama çekme, basınç ve kayma gerilmelerine Dayanım Fazlalığı Katsayısı D uygulanacaktır. Döşeme düzlemi içinde oluşan çekme gerilmesi değerinin fctd ’den büyük olduğu durumda, düzlem içi çekme gerilmesi değeri, döşemenin eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan donatı oranı ρ olmak üzere ρfyd sınırını aşmayacaktır. Bu koşulun sağlanamadığı durumlarda, donatı eksiği düzlem içi ilave donatı ile tamamlanacaktır. Döşeme düzlemi içinde oluşan basınç gerilmesi değeri 0.85fcd sınırını aşmayacaktır. Döşeme düzlemi içindeki yatay kayma gerilmeleri her iki doğrultuda Denk.(7.25) ile verilen sınırı aşmayacaktır.

Bu hesapta ρ eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan ve kayma gerilmesine paralel doğrultuda yerleştirilecek olan döşeme donatısı oranıdır. Düzlem içinde oluşan kayma gerilmesi 0.65(fck)1/2 sınırını aşmayacaktır.

Döşeme ile perde arasında oluşan düzlem içi kayma gerilmeleri bu kesitlerdeki düzlem içi kesme sürtünmesi dayanımını aşmayacaktır. Kesme sürtünmesi dayanımı gerilme cinsinden, perdeye saplanan ve kenetlenme boyu yeterli olan ve eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan döşeme donatısı oranı ρ olmak üzere Denk.(7.26) ile hesaplanacaktır.

Birdöküm birleşimlerde kesme sürtünmesi katsayısı için μ =1.0 değeri kullanılacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.