Skip to main content
Skip table of contents

Deprem Hesabının Amacı (15.4.1)

Performans analizi, mevcut veya güçlendirilmiş binaların ŞGDT yaklaşımı ile deprem performansının belirlenmesi için kullanılır. Performans analizi yapılırken doğrusal performans analizi ve doğrusal olmayan performans analizi seçeneklerinden bir tanesi kullanılabilir.


  • Donatı düzeni, malzeme modeli ve bilgi düzeyi belirli olan mevcut yapılar için TBDY 15.5 'de tanımlanan doğrusal performans analizi otomatik yapılır.

  • Donatı düzeni, malzeme modeli ve bilgi düzeyi belirli olan mevcut yapılar için TBDY 15.6 'da tanımlanan doğrusal olmayan yöntemler ile deprem hesabı otomatik yapılır.


TBDY 15.4.1 'e göre mevcut yapıların Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile uygulanan deprem hesabında TBDY 15.5 'de tanımlanan doğrusal hesap veya TBDY 15.6 'da tanımlanan doğrusal hesap yöntemleri kullanılabilir.

TBDY 15.5 'de tanımlanan Doğrusal Hesap Yöntemleri ile Deprem Hesabı, doğrusal performans analizi olarak da tanımlanmaktadır. Doğrusal performans analizinde deprem hesabı doğrusal yapılsa da sonuçları Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile değerlendirilir. Bu nedenle Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımı ile karıştırılmamalıdır. Doğrusal performans analizi mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem etkisi altında yapısal performanslarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Yapısal performans belirlenirken, eleman plastik dönme ve birim şekildeğiştirme talepleri doğrusal ve yaklaşık bir yöntem ile bulunmaktadır. Plastik dönme ve birim şekildeğiştirme talepleri, sınır değerler ile karşılaştırılarak kesitlerin hasar bölgesi belirlenir ve buna bağlı olarak mevcut veya güçlendirilmiş yapının performansı belirlenmiş olur.

TBDY 15.6 'da tanımlanan Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri ile Deprem Hesabı, mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem etkisi altında yapısal performanslarının belirlenmesi ve güçlendirme hesapları için kullanılacak doğrusal olmayan hesap yöntemlerinin amacı, verilen bir deprem için sünek davranışa ilişkin plastik şekildeğiştirme ve plastik dönme talepleri ile gevrek davranışa ilişkin iç kuvvet taleplerinin hesaplanmasıdır. Plastik dönme ve iç kuvvet talepleri belirlendikten sonra plastik dönme ve iç kuvvet sınır değerleri ile karşılaştırılarak kesitlerin hasar bölgesi belirlenir. Bu sayede kesit ve bina düzeyinde yapısal performans belirlenmiş olur. Doğrusal olmayan hesap yöntemleri TBDY Bölüm 5 'de açıklanmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.