Skip to main content
Skip table of contents

B1 - Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat)

SİMGELER

ΣAe = Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı
ΣAg = Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel doğrultuda perde olarak çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı
ΣAk = Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kargir dolgu duvar alanlarının (kapı ve pencere boşlukları hariç) toplamı
ΣAw = Herhangi bir katta, kolon enkesiti etkin gövde alanlarının toplamı
ηci = i’inci katta tanımlanan Dayanım Düzensizliği Katsayısı


B1 – Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat): Betonarme binalarda, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi birinde, herhangi bir kattaki toplam etkili kesme alanı’nın, bir üst kattaki toplam etkili kesme alanı’na oranı olarak tanımlanan Dayanım Düzensizliği Katsayısı ηci ’nin 0.80’den küçük olması durumu.
ηci = ( ΣAe )i / ( ΣAe )i+1 < 0.80]

Herhangi bir katta etkili kesme alanının tanımı:

( ΣAe )i = ( ΣAw )i + ( ΣAg )i + (0.15 ΣAk)i

Not: 4.9.1.3(b) ’de tanımlanan duvarlar için Ak = 0 alınacaktır.


3.6.2.3 – B1 türü düzensizliğinin bulunduğu binalarda, gözönüne alınan i’inci kattaki dolgu duvarı alanlarının toplamı bir üst kattakine göre fazla ise, ηci’nin hesabında dolgu duvarları gözönüne alınmayacaktır. ηci’nin en küçük olduğu kat dikkate alınarak 0.60 ≤ (ηci)min < 0.80 aralığında Tablo 4.1 ’de verilen taşıyıcı sistem davranış katsayısı, 1.25(ηci)min değeri ile çarpılarak her iki deprem doğrultusunda da binanın tümüne uygulanacaktır. Ancak hiçbir zaman ηci< 0.60 olmayacaktır. Aksi durumda, zayıf katın dayanımı ve rijitliği arttırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır.


Perde ve kolon alanları toplamı (Ag ve Aw)

Etkili kesme alanları programda girilen kolonlardan, perdelerden her bir kat için otomatik hesaplanır.

Duvar alanları toplamı (Ak)

Duvar yükleri ister duvar objesi ile girilmiş olsun, ister yük değeri olarak girilmiş olsun, duvar kesme alanı toplam Ak değeri, tanımlanan her bir katta otomatik hesaplanır.

Analiz parametrelerin bulunan Alt kat Ak değerini üstteki katla aynı kullan seçeneği Ak hesabı için önemlidir.

En alt katın duvarları ile bir üst katın duvarları tamamen aynı ise seçenek işaretlenmelidir. En alt katın duvarları bir üst katın duvarları ile aynı değilse seçenek işaretlenmemelidir. Ak hesabı için en alt kat duvarları duvar objeleri ile kendi konumlarında tanımlanır.

B1 düzensizliğinde etkili olan alanlara müdahale edebilir miyim?

Kat Parametreleri diyalogu Düzensizlikler sekmesinde müdahale edilebilmektedir.

+Awx, +Awy

B1 düzensizliğinde için,  x ve y yönünde projede otomatik olarak hesaplanan kolon etkili kesme alanı değerleridir.  + değer girilirse projenin mevcut değerine ekleme yapılır, - değer eksiltme yapar. + veya - değer verilmezse girilen değer dikkate alınır ve raporda görünür.

Aw = Aw + girilenAw

+Agx, +Agy

B1 düzensizliğinde için,  x ve y yönünde projede otomatik olarak hesaplanan perde etkili kesme alanı değerleridir.  + değer girilirse projenin mevcut değerine ekleme yapılır, - değer eksiltme yapar. + veya - değer verilmezse girilen değer dikkate alınır ve raporda görünür.

Ag = Ag + girilenAg

Akx, Aky:

x ve y yönünde raporda görünen toplam Ak değerlerini temsil eder. Boş bırakılırsa programın projeden bulduğu değerler geçerli olur. Değer yazılırsa yazılan değer geçerli olur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.