Skip to main content
Skip table of contents

Aşık Tasarım Ayarları

Tasarım

  • Tasarım sekmesinde tasarımda kullanılan parametrelere müdahale edilir. Kutucuğa işaret yerleştirilmesi halinde kutucuğa yazılan katsayı tasarım hesabında kullanılır. Kutucuğa herhangi bir işaret konulmaması halinde program otomatik bu katsayıları hesaplar ve tasarımda kullanır.

Mesnetlenmiş uzunluk oranı (LTB)

Yanal burulmalı burkulma hesabında kullanılmak üzere ilgili doğrultu için elemana bağlanan iki eleman arasındaki uzunluğun tüm eleman boyuna oranı

Eğilme katsayısı (Cb)

Moment düzeltme katsayısı, Çelik Yapılar Yönetmeliği Denklem 9.1' e göre hesaplanır.

Sehim sınırı

Tasarımda kullanılan ilgili Çelik Yapılar yönetmeliğinde belirtilen eleman bazlı sınır değerdir. Aşığın kullanıldığı durumlara göre sınır değerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.

  • Kontrolü ise analiz ve tasarım sonrası çelik tasarım -aşık - detaylar bölümünde verilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.