• Kolonların kesme güvenliği kontrolü otomatik yapılır.

  • Kolonlarda enine donatı hesabına esas alınacak kesme kuvveti Ve , Denk. (7.5) ile otomatik hesaplanır.

  • Denk.(7.5)’teki Ma ve Mü ’nün hesaplanması için, kolonun alt ve/veya üst uçlarında Denk.(7.3)’un sağlanması durumunda 7.3.7.2, sağlanamaması durumunda ise, 7.3.7.3 otomatik uygulanır.

  • Düşey yükler ile birlikte D ile artırılmış depremden hesaplanan kesme kuvvetinin toplamının, Denk. (7.5) ile hesaplanan Ve ’den küçük olması durumunda, Ve yerine bu kesme kuvveti kullanılır koşulu otomatik uygulanır.

  • Depremin her iki yönü için Denk.(7.6) ayrı ayrı uygulanır ve her bir doğrultuda elde edilen en büyük ∑Mp değeri dağıtımda esas alınır. Denk.(7.3)’ün sağlanmış olmasına karşın Denk.(7.5)’teki Ma veya Mü ’nün hesabı, 7.3.7.3’e göre otomatik yapılır.

  • Mpa ve M momentlerinin hesabında, depremin yönü ile uyumlu olarak bu momentleri en büyük yapan Nd eksenel kuvvetleri gözönüne alınır.

  • Temele bağlanan kolonların alt ucundaki Ma momenti, 7.3.7.3’e göre moment kapasiteleri olarak otomatik hesaplanır.

  • Denk.(7.5) ile hesaplanan kesme kuvveti, Ve , yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti Vd ’den daha küçük alınmaz ve ayrıca Denk.(7.7) ile verilen koşulları sağlayıp sağlamadığına otomatik bakılır.

  • 7.3.4.1’de tanımlanan kolon sarılma bölgelerindeki enine donatının hesabında, sadece deprem yüklerinden oluşan kesme kuvvetinin depremli durumdaki toplam kesme kuvvetinin yarısından daha büyük olması ve aynı zamanda Nd ≤ 0.05Acfck koşulunun sağlanması halinde, betonun kesme dayanımına katkısı Vc = 0 alınır.


SİMGELER

Aw = Kolon enkesiti etkin gövde alanı
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı
fyd = Boyuna donatının tasarım akma dayanımı
Ln = Kolonun kirişler arasında kalan serbest yüksekliği, kirişin kolon veya perde yüzleri arasında kalan serbest açıklığı
Ma = Kolonun serbest yüksekliğinin alt ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment
Mü = Kolonun serbest yüksekliğinin üst ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment
Mhü(i) = Çalışılan katta kolon üst ucundaki momenttir.
Mha(i) = Çalışılan katta kolon alt ucundaki momenttir.
Mha(i+1) = Çalışılan katın bir üst katında kolon alt ucundaki momenttir.
Mhü(i-1) = Çalışılan katın bir alt katında kolon üst ucundaki momenttir.
Mra = Kolonun veya perdenin serbest yüksekliğinin alt ucunda fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan taşıma gücü momenti
M = Kolonun veya perdenin serbest yüksekliğinin üst ucunda fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan taşıma gücü momenti
Mri = Kirişin sol ucu i’ deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd’ye göre hesaplanan pozitif veya negatif taşıma gücü momenti
Mrj = Kirişin sağ ucu j’ deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan negatif veya pozitif taşıma gücü momenti
Vc = Betonun kesme kuvveti dayanımına katkısı
Ve = Kolon enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti


Enine donatı hesabına esas alınacak kesme kuvveti

7.3.7.1 – Kolonlarda enine donatı hesabına esas alınacak kesme kuvveti Ve , Denk. (7.5) ile hesaplanır.

Ve = (Ma + Mü )/ Ln                                                       (7.5)

Düğüm noktasında kolonların taşıma gücü momentlerinin toplamı kirişlerin taşıma gücü momentlerinden depremin her iki yönü içinde %20 daha fazla olup olmadığı Ma ve Mü hesabı için önemlidir. Bu nedenle önce denklem Denk.(7.3)'ün sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(Mra + M) ≥ 1.2(Mri + Mrj)                                                       (7.3)

Denk.(7.3)’ün sağlanmaması durumunda:

Düğüm noktasına birleşen kirişlerin uçlarındaki moment kapasitelerinin toplamı olan ∑Mp momenti Denk.(7.6) ile hesaplanır.

Mp = Mpi +Mpj                                                        (7.6)

Mpa ≈1.4Mra ve M≈1.4M olarak alınabilir. Mpa ve M momentlerinin hesabında, depremin yönü ile uyumlu olarak bu momentleri en büyük yapan Nd eksenel kuvvetleri gözönüne alınır.

Mü 'ün hesabı:

Ma 'nın hesabı:

Denk.(7.3)’ün sağlanması durumunda:

Düğüm noktasına birleşen kolonların uçlarındaki hesaplanan momentler, kolonların moment kapasiteleri olarak kabul edilir ve Denk. (7.5)’te Ma ve/veya Mü yerine kullanılır.

Mpa ≈1.4Mra ve M≈1.4Molarak alınabilir.

Mü 'ün hesabı:

Ma 'nın hesabı:

Temele bağlanan kolonların alt ucundaki Ma momenti de, moment kapasiteleri olarak kullanılır.

Ve ’in hesabı :

Ma ve Mü belirlendikten sonra Ln, kolon temiz yüksekliği dikkate alınarak Ve bulunur.

Ve = (Ma + Mü )/ ln                                                        (7.5)

Denk.(7.5) ile hesaplanan kesme kuvveti, Ve , yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti Vd ’den daha küçük alınmaz.

Ve>=Vd olmalıdır.

Ve Denk.(7.7) ile verilen koşulları sağlamalıdır. Sağlanamaması durumunda, kolon kesit boyutları gerektiği kadar büyültülerek deprem hesabı tekrarlanmalıdır.