Skip to main content
Skip table of contents

Yayılı 2D Doğrusal Yay Elemanlar

Mekanik Model

Bu elemanlar bir yüzey üzerinde yayılmış yayları modeller. Yayları bir "yay kanunu" ve bir doğrultu (elemanlara normal doğrultuda olması gerekmez) tanımlamaktadır. Yay kanunu doğrusal ya da bir zemini, ilerleyen pekleşme/yumuşama ile tek yönlü doğrusal olmayan şekilde modelleyebilmek amacıyla doğrusal olmayan formda olabilir.

Bir modeldeki tüm elemanlar için doğrultu düzgündür.

Kinematik, Şekil Değiştirmeler ve Gerilmeler

Bu elemanların her noktada üç serbestlik derecesine bulunmaktadır (global eksen bazlı üç yer değiştirme). Şekil değiştirme/yer değiştirme tensörleri, elemanların düzlemi içerisinde her tümleştirme noktasında tanımlanır. Bunların hepsi yay doğrultusundaki tek bir değere indirgenir.

Şekil değiştirme, yay doğrultusundaki yer değiştirmedir. Gerilme ise her birim yüzeydeki yayılı yayın reaksiyonudur.

Geometri

Elemanların geometrisi açısından herhangi özel bir şart bulunmamaktadır. Sonlu elemanlar ağı eğrisel olabilir. İkinci dereceden T6 ve Q9 elemanlar ayrıca eğrisel olabilir.

Yükler

Yayılı yay modelleri üzerine sadece KUVVET yüklerinin tanımlanmasına izin verilmektedir. Yükler sonlu elemanların serbestlik derecelerine etkimektedir ve noktasal, düzgün yayılı, trapezoidal yayılı ve alan yükü (basınç/çekme ve yüzeyin normali doğrultusunda) olabilir.

Notlar

  • Yaylar üzerinde bir ısıl genleşme tanımlanmasına izin verilmektedir. Yay kanunu ile birlikte ısıl genleşme katsayısının tanımlanması gerekmektedir.

  • Sonlu elemanlar kütüphanesi içerisinde geometrik doğrusal olmayan yayılı yay modeli (elemanların yüzeylerinde büyük oranlardaki değişimleri dikkate alan) bulunmamaktadır.

  • Yayılı yay elemanın kütlesi ve sönüm değeri yoktur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.