Skip to main content
Skip table of contents

Tablo 4.2'de Verilen Çarpanların Kullanılması (4.5.8)

  • Tablo 4.2’ de verilen çarpan değerleri deprem etkilerinin hesabı için otomatik uygulanır.

Tabloda verilen her iki çarpan da hesap modelinde gözönüne alınır. Etkin kesit rijitlikleri çarpanları, sadece deprem etkili yük birleşimleri içinde yer alan ve bu birleşimlere giren yükler altındaki hesaplarda uygulanır.

Depremli kombinasyonlarda G' ve Q' ile gösterilen düşey yüklemeler de çatlamış kesit rijitlikleriyle bir kez daha hesaplanır. Ve depremli kombinasyonlarda bu yüklemeler kullanılır.

Etkin kesit rijitliği kavramı, prensip olarak betonarme bir kesitte doğrusal olmayan iç kuvvet – şekildeğiştirme ilişkisinin (örneğin moment-eğrilik bağıntısının) akmaya kadar olan kısmının, doğrusal elastik hesap yapılabilmesi adına yaklaşık olarak doğrusallaştırılmasına dayanır. Eğilme etkisinde doğrusal olmayan davranış bağlamında ilk aşamada betonun çatlaması nedeni ile, literatürde etkin kesit rijitliği terimi yerine çatlamış kesit rijitliği terimi de kullanılmaktadır.

Yapı analizi için beton çatlamış kesit özelliklerinin modellenmasi :

ideCAD’de kabuk elemanının iki tür rijitliği vardır. Bunlar düzlem içi rijitlikler f11, f22 ve f12 ve düzlem dışı rijitlikler m11, m22 ve m12 olarak ifade edilir. Yerel eksenlerin yönünü ve buna karşılık gelen rijitlikler için şu linki inceleyin : Kabuk Sonlu Eleman Lokal Aksları

Perdelerde eğilme ve eksenel l davranış yerel eksenin yönüne bağlı olarak f11 veya f22 ile değiştirilir ve kesme davranışı f12 tarafından kontrol edilir.

1-1 d11: ( X ) ekseninde oluşan düzlem içi eksenel rijitlik (uzama)

2-2 d22: ( Y ) ekseninde oluşan düzlem içi eksenel rijitlik (uzama)

1-2 d12: "d11" ve "d22" rijitliklerinin birlikte çalışması sonucu oluşan rijitlik (enine kısalma)

3-3 d33: Düzlem içi kayma rijitliği

4-4 D11: ( X ) ekseni etrafındaki düzlem dışı eğilme rijitliği

5-5 D22: ( Y ) ekseni etrafındaki düzlem dışı eğilme rijitliği

4-5 D12: D11 ve D22 eijitliklerinin birlikte çalışması sonucu oluşan düzlem içi kayma rijitliği

6-6 D33: Burulma rijitliği

7-7 D44: ( X ) ekseninde oluşan düzlem dışı kayma rijitliği

8-8 D55: ( Y ) ekseninde oluşan düzlem dışı kayma rijitliği

Bodrum perdeleri için kullanılan etkin kesit rijitliği çarpanları

D11: 0.5 D22: 0.5 D12: 0.5 D33: 1 D44: 1 D55: 1

d11: 0.5 d22: 0.8 d12: 1 d33: 1


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.